Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat "Paranova"

creme 10+1 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova  

1 mg/g + 10 mg/g creme  

triamcinolonacetonid/econazolnitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova
 3. Sådan skal du bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova creme er et kombinationspræparat indeholdende triamcinolonacetonid (et middelstærkt binyrebarkhormon effektivt mod inflammationssymptomer) og econazolnitrat (hæmmer væksten af svampe). 

 

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova creme anvendes til behandling af bestemte typer af eksemlignende svampeinfektioner i huden (problemer som kløe og irritation). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova:

 • hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid, econazolnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hudlidelse med rødmen, røde betændte knopper og udvidede blodkar på næsen og i huden omkring næsen (rosacea).
 • hvis du har eksem eller udslæt omkring munden.
 • hvis du har meget uren hud (akne).
 • hvis du har en bestemt type hudsygdom såsom tuberkulose, skoldkopper eller herpes simplex.
 • hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus.
 • på et hudområde, hvor du for nylig er blevet vaccineret.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova. 


Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova er kun til udvortes brug. Undgå at cremen kommer i kontakt med øjne eller mund. Hvis du får Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova i øjnene, skal du straks skylle med vand. Kontakt lægen hvis symptomerne varer ved.  

 

Må ikke anvendes på åbne sår. 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Stop behandlingen, hvis du får reaktioner, der tyder på overfølsomhed eller en kemisk reaktion. 


Cremen indeholder et binyrebarkhormon (triamcinolonacetonid), og derfor bør du være forsigtig: 

 • ved behandling af børn, som er mere følsomme end voksne overfor cremens øvrige virkninger på kroppen, og det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • ved brug af cremen i ansigtet og især omkring øjnene. Gentagen og/eller langvarig behandling med binyrebarkhormoner omkring øjnene kan give grå stær (med uskarpt syn), øge trykket i øjnene eller øge risikoen for grøn stær (glaukom - med symptomer såsom hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn).
 • ved brug i armhulen eller lysken, hvor hud-områder let kan komme til at gnide mod hinanden.
 • ved brug på større hudområder eller på beskadiget hud, under tætsiddende tøj eller lufttætte bandager eller ved langvarig behandling, da det kan øge optagelsen af lægemidlet.
 • eftersom behandling med binyrebarkhormoner også er forbundet med udtynding af hud og skrøbelig hud, stribedannelse i huden (striae), blodfyldte røde hudforandringer f.eks. på næsen, betændelsestilstande i huden omkring munden, akne, synlige små blodkar, små-blødninger i hud og slimhinder, øget hårvækst hos kvinder, forsinket sårheling og en øget risiko for alvorlige hudinfektioner.

Brug af anden medicin sammen med Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du samtidig får blodfortyndende medicin (såsom warfarin eller acenocoumarol). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova. Tal med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må cremen kun anvendes efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova indeholder benzoesyre (E210) og butylhydroxyanisol (E320)

Dette lægemiddel indeholder:  

 • 30 mg benzoesyre pr. tube med 15 g creme, svarende til 2 mg/g creme og 60 mg benzoesyre pr. tube med 30 g creme, svarende til 2 mg/g creme.
  Benzoesyre (E210) kan medføre lokal irritation og øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger).
 • butylhydroxyanisol (E320), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova

Brug altid Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova nøjagtigt efter lægens eller apoteks-personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn 

Smør Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova på huden i et tyndt lag 1 - 2 gange daglig. Behandlingen bør ikke vare mere end 10 dage. 

Derefter kan behandlingen følges op med et lægemiddel, som kun indeholder et svampe-middel. Denne behandling skal fortsætte i 2 uger efter symptomerne er forsvundet, for at undgå at symptomerne vender tilbage. 

 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Åbning af tuben:  

 1. Skru hætten af.
 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse den mod tubens spids.

 

Hygiejniske forholdsregler: 

 1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører med Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova.
 2. Du skal sørge for, at de ting (håndklæde, vaskeklud), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre.

Hvis du har brugt for meget Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

 

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova creme er kun beregnet til brug på huden. Kortikosteroider, som påføres huden, kan absorberes i tilstrækkelige mængder til at give bivirkninger, også i andre dele af kroppen. 

 

Hvis du ved et uheld er kommet til at indtage cremen, kan symptomlindrende behandling gives efter behov. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. 

 

Hvis du har brugt for meget Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova i lang tid, kan du få hudirritation, som forsvinder igen, når du holder op med at bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova. 

 

Du kan optage så meget binyrebarkhormon gennem huden, at din krops egen produktion af binyrebarkhormon kommer ud af balance. 

Hvis du har glemt at bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Brændende fornemmelse i huden, hudirritation, rødmen (hos børn).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Overfølsomhed, udslæt (nældefeber) og hævelser, kontaktdermatitis, rødmen (hos voksne), tynd hud, kløen, afskalning af huden, strækmærker, små punktformede blødninger i hud og slimhinder, smerte eller hævelse på applikationsstedet.
 • Sløret syn.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser kan være alvorlige. Kontakt din læge. Hævelser i ansigt, læber eller tunge kan være livstruende. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova indeholder:

 • Aktive stoffer: Triamcinolonacetonid 1 mg/g og econazolnitrat 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzoesyre (E210), PEG-6/ PEG-32/ glycol stearat, oleoylmacrogolglycerider, paraffinolie, butylhydroxyanisol (E320), dinatriumedetatdihydrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat Paranova findes i tuber med 15 g, 30 g (2x15 g) og 30 g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2. tv  

DK-2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...