Citalopram "Teva"

filmovertrukne tabletter 20 mg og 40 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Citalopram Teva 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter  

citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Teva
 3. Sådan skal du tage Citalopram Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Citalopram Teva tilhører en gruppe antidepressive lægemidler kaldet selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI'er).
 • Citalopram Teva bruges til behandling af depression (svære depressive episoder).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Teva

Tag IKKE Citalopram Teva:

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du samtidigt tager medicin mod depression kaldet monoaminooxidasehæmmere (også kaldet MAO-hæmmere), f.eks. selegilin eller moclobemid, eller har taget dem inden for de seneste to uger.
 • hvis du bliver behandlet med linezolid (et antibiotikum), medmindre du er under nøje observation og får målt dit blodtryk.
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde af unormal hjerterytme (set på EKG, som er en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).
 • hvis du tager lægemidler mod hjerterytmeproblemer, eller lægemidler der kan påvirke hjerterytmen. Se også afsnittet ”Brug af andre lægemidler sammen med Citalopram Teva” nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Teva: 

 • hvis du har sukkersyge, da behandling med Citalopram Teva kan påvirke dit blodsukkerniveau.
 • hvis du lider af epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald, da der er risiko for krampeanfald ved behandling med antidepressiv medicin.
 • hvis du får elektrochokbehandling.
 • hvis du lider af mani eller har haft mani. I dette tilfælde skal Citalopram Teva tages med forsigtighed, og behandlingen skal afbrydes, når du går ind i en manisk fase.
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer. Citalopram Teva anbefales ikke til patienter med alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du har en blødersygdom, eller du er gravid (Se ”Graviditet, amning og frugtbarhed”), da Citalopram Teva kan forårsage blødninger.
 • hvis du tager lægemidler, som fremkalder størkning af blodet (se "Brug af andre lægemidler sammen med Citalopram Teva").
 • hvis du har et mavesår eller tidligere har haft en blødning i maven eller i tarmen.
 • hvis du lider af lavt kalium- eller magnesiumniveau i blodet.
 • hvis du lider af psykose med depressive anfald.
 • hvis du udvikler et såkaldt serotoninsyndrom. En kombination af symptomer som uro, skælven, muskelsammentrækninger og feber kan indikere udviklingen af denne tilstand. Behandling med Citalopram Teva skal straks afbrydes.
 • hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have af saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning eller brug af vanddrivende medicin (diuretika).
 • hvis du oplever hurtig uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • hvis du har øjenproblemer, såsom visse typer af glaukom (øget tryk i øjet).
 • I de første ugers behandling kan patienter, som tager et antidepressivt middel, få symptomer såsom rastløshed og en manglende evne til at sidde eller stå stille. Hos patienter, som udvikler disse symptomer, kan det være skadeligt at øge dosen.
 • Behandling med Citalopram Teva bør ophøre hos patienter, som får kramper (epilepsi), eller hvis hyppigheden af kramper øges. Citalopram Teva bør ikke anvendes til patienter med ustabil (ukontrolleret) epilepsi. Patienter med kontrolleret epilepsi bør overvåges nøje.
 • Citalopram Teva bør ikke anvendes sammen med lægemidler, som har serotonerg virkning, herunder smertestillende lægemidler og lægemidler, som anvendes til behandling af migræneanfald (se "Brug af andre lægemidler sammen med Citalopram Teva").
 • Citalopram Teva bør anvendes med forsigtighed af patienter med lavt natriumniveau.

 

Lægemidler såsom Citalopram Teva (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se punkt 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 


Du må ikke pludseligt afbryde behandlingen med Citalopram Teva, da der kan forekomme abstinensreaktioner (se punkt 3). 

 

Selvmordstanker og forværring af depression  

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende, om at du er deprimeret eller angst, og bede dem læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem fortælle dig, hvis de synes, at din depression bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

Børn og unge under 18 år

Citalopram Teva bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør desuden være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type lægemidler. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Citalopram Teva til patienter under 18 år ud fra en opfattelse af, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Citalopram Teva, og du ønsker at tale om dette. Du bør informere din læge, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der tager Citalopram Teva. Der foreligger endnu ikke langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, ved brug af Citalopram Teva hos denne aldersgruppe. 

Brug af andre lægemidler sammen med Citalopram Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

TAG IKKE Citalopram Teva:  

 • hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. Klasse IA- og III-antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin-derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v., pentamidin, behandling mod malaria, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.
 • hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) som f.eks. fenelzin, isocarboxazid eller tranylcypromin. Du må ikke tage Citalopram Teva i 14 dage efter afslutning af behandling med en såkaldt irreversibel MAO-hæmmer. Tag ikke Citalopram Teva i det angivne tidsrum efter afbrydelse af behandling med en reversibel MAO-hæmmer (f.eks. moclobemid), som er angivet i indlægssedlen til den reversible MAO-hæmmer. Du må ikke tage MAO-hæmmere i 7 dage efter afbrydelse af behandling med Citalopram Teva. Tag ikke Citalopram Teva, hvis du tager mere end 10 mg MAO-selegilin pr. dag.
 • hvis du tager pimozid (et lægemiddel mod psykose). Citalopram Teva må ikke tages sammen med pimozid, da hjerterytmen kan blive påvirket.

 

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager eller for nylig har taget noget af følgende: 

 • Andre lægemidler med serotonerg virkning, såsom sumatriptan, andre triptaner eller tryptophan (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler")."
 • Lægemidler, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulering), f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre, dipyridamol eller ticlopidin.
 • Lægemidler, der sænker krampetærsklen, dvs. neuroleptika, mefloquin eller bupropion.
 • Naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon (hypericum perforatum).
 • Lægemidler mod smerter og betændelse kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er), såsom ibuprofen, ketoprofen eller diclofenac.
 • Lægemidler til behandling af smerte, såsom tramadol, buprenorphin, (se "Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • Lægemidler mod depression, f.eks. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin.
 • Lægemidler mod migræne, f.eks. sumatriptan og andre triptaner (se "Advarsler og forsigtighedsregler").
 • Lægemidler mod hjertesvigt, f.eks. metoprolol.
 • Lægemidler mod psykiske sygdomme, f.eks. lithium, risperidon eller chlorpromazin.
 • Lægemidler mod mavesår, f.eks. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller cimetidin.
 • Fluconazol (til behandling af svampeinfektioner).
 • Lægemidler, der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande øger risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse, Torsades de Pointes)
 • Linezolid (et antibiotikum).

Brug af Citalopram Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du frarådes at drikke alkohol under behandling med Citalopram Teva.  

Citalopram Teva kan tages med eller uden mad.  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Der er kun begrænset erfaring med brug af Citalopram Teva under graviditet. Du må ikke tage Citalopram Teva, hvis du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid, medmindre din læge mener, at det er absolut nødvendigt. 


Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Citalopram Teva. Når medicin som Citalopram Teva tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand hos den nyfødte kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Behandlingen med Citalopram Teva bør ikke afbrydes brat. Hvis du tager Citalopram Teva i graviditetens sidste 3 måneder, skal du informere lægen om det, da barnet kan have nogle symptomer ved fødslen. Disse symptomer viser sig typisk inden for de første 24 timer efter fødslen. Symptomerne omfatter barnets manglende evne til at sove eller amme ordentligt, problemer med vejrtrækningen, en blålig hudfarve, eller at barnet fryser eller har det for varmt, kaster op, græder meget, har stive eller slappe muskler, vedvarende bevidstløshed, rystelser, dirren eller kramper. Hvis dit barn har nogle af disse symptomer ved fødslen, skal du kontakte lægen for at få råd. 

Hvis du tager Citalopram Teva tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Citalopram Teva, så de kan rådgive dig. 

 

Amning  

Citalopram optages i brystmælken i små mængder. Der er risiko for, at barnet bliver påvirket af lægemidlet. Hvis du tager Citalopram Teva, skal du tale med lægen, før du begynder at amme. 

 

Frugtbarhed  

Citalopram har i dyrestudier vist at nedsætte sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke frugtbarheden, men der er ikke set en påvirkning af frugtbarheden hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram Teva kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Undlad at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før du ved, hvordan Citalopram Teva påvirker dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget. 

Citalopram Teva indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket tablet, dvs, det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Teva

Tag altid Citalopram Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Citalopram Teva skal tages som en enkelt dosis om morgenen eller om aftenen. Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad. Tabletterne skal sluges med lidt vand eller anden væske. 

Citalopram Teva virker ikke med det samme. En antidepressiv virkning vil typisk først indtræde, når der er gået mindst to uger. Behandlingen bør fortsætte, indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder. Citalopram Teva skal nedtrappes langsomt. Det anbefales gradvist at reducere dosis over en periode på 1-2 uger. Afbryd ikke behandlingen med Citalopram Teva uden forudgående aftale med lægen, heller ikke selvom du begynder at få det bedre. Reguler aldrig lægemiddeldosis uden forudgående aftale med lægen. 

 

Relevant for 40 mg:  

Hvis den ordinerede dosis ikke kan opnås med dette produkt, er andre lægemidler indeholdende citalopram tilgængelige. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

Den anbefalede dosis er 20 mg om dagen. Din læge kan øge dosis til maksimalt 40 mg dagligt. 

 

Ældre (> 65 år)  

Startdosis skal reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 10-20 mg om dagen. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg om dagen. 

 

Børn og unge  

Citalopram Teva bør ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år (se "Advarsler og forsigtighedsregler"). 

 

Leverproblemer  

For patienter med let til moderat nedsat leverfunktion bør startdosis være 10 mg pr. dag. Patienter med nedsat leverfunktion bør ikke få mere end 20 mg om dagen. Patienter med nedsat leverfunktion bør overvåges klinisk. Der bør udvises forsigtighed og ekstra varsom dosering i forbindelse med patienter med svært nedsat leverfunktion. 

 

Nyreproblemer  

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med milde til moderate nyreproblemer. Citalopram Teva frarådes til patienter med alvorlige nyreproblemer, da der ikke foreligger informationer for denne patientgruppe. 

Abstinenssymptomer ved afbrydelse af behandlingen

Du bør undgå en pludselig afbrydelse af behandlingen. Når du afbryder behandlingen med Citalopram Teva, skal dosis gradvist reduceres over 1-2 uger for at mindske risikoen for abstinensreaktioner (se "Hvis du holder op med at tage Citalopram Teva" og "Bivirkninger"). 

Hvis abstinenssymptomer opstår efter nedsættelse af dosis og derefter behandlingsophør, kan lægen vælge at genoptage behandlingen med den tidligere ordinerede dosis. Derefter kan lægen vælge at nedsætte dosis, men i et langsommere tempo. 

Hvis du har taget for meget Citalopram Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Teva, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer i tilfælde af overdosering omfatter: søvnighed, en tilstand nær bevidstløshed med tydelig mental inaktivitet, nedsat evne til at reagere på stimuli eller koma, kramper, ændringer i hjerterytmen (f.eks. forlænget QT-interval), hjerterytmeforstyrrelse, kvalme, opkastning, misfarvning af huden, øget svedtendens, hyperventilation. Egenskaber fra serotoninsyndromet kan forekomme (se afsnittet "Bivirkninger"), særligt når andre lægemidler indtages samtidig. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Teva

Hvis du glemmer en dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Teva

Du må ikke holde op med at tage Citalopram Teva, medmindre det sker i samråd med lægen. Eftersom der kan forekomme abstinensreaktioner, når behandlingen stoppes, anbefales det at reducere dosis gradvist over 1-2 uger. 

Abstinensreaktioner omfatter: svimmelhed, stikken og prikken, fornemmelser som ved elektrisk stød, følelsesløshed, søvnløshed, intense drømme, uro, angst, kvalme, opkastning, rystelser, forvirring, øget svedtendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesmæssig ustabilitet, irritabilitet og synsforstyrrelser. De fleste abstinensreaktioner er lette og selvbegrænsende, men kan være alvorlige hos nogle patienter. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle få mennesker kan få en alvorlig allergisk reaktion. Dette er en meget sjælden, men alvorlig bivirkning. Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Citalopram Teva og kontakte din læge eller skadestuen med det samme: 

 • Hævelse af læber, ansigt og svælg (allergisk reaktion), som kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret.
 • Shock (betydeligt fald i blodtryk, bleghed, uro, svag og hurtig puls, klam hud, nedsat bevidsthed), der forårsages af pludselig svær udvidelse af blodkarrene som følge af alvorlig overfølsomhed over for visse lægemidler (anafylaktiske reaktioner).
 • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsades de Pointes.

 

Serotoninsyndromet er rapporteret hos patienter, der er i behandling med denne type antidepressiv medicin (SSRI). Underret lægen, hvis du oplever høj feber, skælven, muskelsammentrækninger og angst, da disse symptomer kan være tegn på, at denne tilstand er under udvikling. Behandlingen med Citalopram Teva skal afbrydes med det samme. 


Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Citalopram Teva eller kort tid efter behandlingens ophør (se punkt 2 "Advarsler og forsigtighedsregler"). Kontakt straks lægen eller tag straks på skadesstuen, hvis du får tanker om at gøre skade på dig selv eller har selvmordstanker. 


En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.  

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med følgende omtrentlige hyppigheder: 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • søvnighed, problemer med at falde i søvn
 • hovedpine
 • du kan føle, at hjertet banker i brystet
 • kvalme, mundtørhed
 • øget svedtendens
 • en følelse af svaghed.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • vægttab, manglende appetit
 • rastløs uro, koncentrationsproblemer, unormale drømme (usædvanlige og intense drømme), hukommelsestab, angst, nedsat sexlyst, følelsestomhed eller mangel på begejstring, forvirring, nervøsitet
 • stikken og prikken eller følelsesløshed
 • rystelser, svimmelhed, ringen for ørerne (tinnitus), smerter i muskler og led
 • løbende og kløende næse, bihulebetændelse (smerte og trykken i ansigtet, som forværres, når du bøjer dig forover, tilstoppet næse, ondt i halsen og hoste, hovedpine, feber, ørepine, tandpine eller smerte i den øverste del af kæben)
 • fordøjelsesbesvær/halsbrand, opkastning, mavesmerter, luft i maven, øget spytproduktion, diarré, forstoppelse
 • vandladningsproblemer (f.eks. ufrivillig vandladning)
 • kvinders manglende evne til at opnå orgasme, impotens (manglende evne til at få eller opretholde erektion), manglende sædafgang
 • kløe
 • træthed, gaben.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • vægtstigning, øget appetit, manglende appetit
 • optimisme, munterhed og velbefindende (eufori), aggression, nedsat evne til at kunne mærke sine følelser, ligegyldighedsfølelse, hallucinationer, sygelig opstemthed (mani), en generel følelse af ubehag eller utilpashed
 • besvimelse
 • langsom hjerterytme, hurtig hjerterytme
 • hoste
 • nældefeber, hårtab, udslæt, let ved at få blå mærker, lysfølsomhed, udvidede pupiller
 • vandladningsbesvær
 • hævelser af arme og ben
 • unormalt kraftige og langvarige menstruationer.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • blødning, f.eks. vaginalt, mave/tarm, i hud og slimhinder (slimhinderne i munden, nasale passager, vagina og urinrøret)
 • krampeanfald, ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser
 • bevægelsesforstyrrelser
 • leverbetændelse
 • lavere mængde af natrium i blodet, specielt hos ældre mennesker (hvilket forårsager hallucinationer, forvirring, kramper, energimangel og muskelkramper eller svaghed)
 • feber.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • lavt antal blodplader i blodet (celler, der får blodet til at størkne), som kan medføre øget blødningstendens eller dannelse af blå mærker
 • panikanfald, tænderskæren, rastløshed, utilstrækkelig udskillelse af antidiuretisk hormon (ADH) kendetegnet ved overdreven produktion af urin
 • krampeanfald, svækkelse af frivillige bevægelser, dvs. rysten, tics, muskelstivhed, bevægelsesbesvær, ufrivillige og/eller uregelmæssige muskelbevægelser i ansigtet, rastløshed i arme og ben
 • synsforstyrrelser
 • svimmelhed, når du rejser dig op hurtigt
 • ændringer i hjertets elektriske aktivitet (forlænget EKG QT-interval)
 • næseblødning
 • blødning i maven eller tarmen
 • blødningsforstyrrelser, herunder blødning i hud og slimhinder
 • pludselig hævelser i hud og slimhinder
 • unormale leverfunktionstests
 • unormal mælkesekretion fra brystet
 • uregelmæssig menstruation
 • kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under ”Graviditet, amning og frugtbarhed” i punkt 2
 • smertefuld erektion hos mænd
 • lavt kaliumindhold i blodet.

 

Eftersom der kan forekomme abstinensreaktioner, når behandlingen stoppes, anbefales det at reducere dosis gradvist over 1-2 uger.
Abstinensreaktioner omfatter: svimmelhed, stikken og prikken, fornemmelser som ved elektrisk stød, følelsesløshed, søvnløshed, intense drømme, uro, angst, kvalme, opkastning, rystelser, forvirring, øget svedtendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, emotionel ustabilitet, irritabilitet og synsforstyrrelser.
De fleste abstinensreaktioner er lette og selvbegrænsende. 


Evt. opståede bivirkninger forsvinder typisk efter nogle få dage. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar ikke dette lægemiddel ved temperaturer over 25 °C. 

 

20 mg  

HDPE-tabletbeholder 

Holdbarhed efter åbning: 100 dage. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Teva indeholder:

 • Aktivt stof: citalopram.
  20 mg: Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg citalopram (som hydrobromid).
  40 mg: Hver filmovertrukket tablet indeholder 40 mg citalopram (som hydrobromid).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: copovidon, croscarmellosenatrium (E466), glycerol (E422), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460i).
  Filmovertræk: hypromellose (E464), mikrokrystallinsk cellulose (E460i), macrogolstearat 40 (E431) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

20 mg: ovale, hvide tabletter med en delekærv på den ene side og 8 mm i diameter. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

40 mg: ovale, hvide tabletter med en delekærv på den ene side og 11 mm i diameter. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

20 mg  

Produktet fås i pakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, og 120 filmovertrukne tabletter i PVC-PVDC/Al-blisterpakninger. 

50x1 filmovertrukne tabletter i perforerede PVC-PVDC/Al-enkeltdosisblisterpakninger. 

100 og 250 filmovertrukne tabletter HDPE-tabletbeholdere med børnesikret polypropylenskruelåg med indsats med tørremiddel. 

 

40 mg  

Produktet fås i pakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, og 120 filmovertrukne tabletter pr. pakke. 50x1 filmovertrukne tabletter i enkeltdosisblisterpakninger. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd.  

Pallagi út, 13, 4042 Debrecen 

Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

20 mg: 

Belgien: Citalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten  

Danmark: Citalopram Teva 20 mg 

Estland: Citalopram-Teva 20 mg 

Holland: Citalopram 20 PCH, filmomhulde tabletten 20 mg  

Irland: Citalopram Teva 20 mg film-coated tablets  

Letland: Citalopram Teva 20 mg 

Litauen: Citalopram-Teva 20 mg plévele dengtos tabletės  

Norge: Citalopram TEVA tabletti, filmdrasjert 20 mg  

Slovakiet: Citalopram Teva 20 mg 

Storbritannien (Nordirland): Citalopram 20 mg tablets 

Sverige: Citalopram Teva, 20 mg filmdragerad tablett  

Tjekkiet: Citalopram Teva 20 mg 

 

40 mg:  

Belgien: Citalopram Teva 40 mg filmomhulde tabletten  

Danmark: Citalopram Teva 40 mg 

Estland: Citalopram-Teva 40 mg 

Holland: Citalopram 40 PCH, filmomhulde tabletten 40 mg  

Irland: Citalopram Teva 40 mg film-coated tablets  

Litauen: Citalopram-Teva 40 mg plévele dengtos tabletės  

Norge: Citalopram TEVA tabletti, filmdrasjert 40 mg  

Slovakiet: Citalopram Teva 40 mg 

Sverige: Citalopram Teva, 40 mg filmdragerad tablett  

Tjekkiet: Citalopram Teva 40 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2022.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...