Microlax®

rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Microlax® 90 mg/ml / 9 mg/ml rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
natriumcitrat (dihydrat)/natriumlaurylsulfoacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Microlax nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Microlax
 3. Sådan skal du bruge Microlax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Microlax øger vandindholdet i afføringen og gør afføringen mere blød. Microlax virker kun på afføringen i endetarmen. Det bliver ikke optaget i kroppen. Du kan bruge Microlax ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation, før kikkertundersøgelse af endetarmen eller før røntgenundersøgelse af tarmen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Microlax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Microlax

 • hvis du er allergisk over for natriumcitrat og/eller natriumlaurylsulfoacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Microlax (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Microlax. 


Tal med lægen, hvis du 

 • har blødende eller smertende hæmorroider, betændelse i tarmen eller akutte mave-tarm tilfælde. I disse tilfælde bør du ikke anvende Microlax.
 • dagligt har brug for afføringsmidler. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges.


Vær opmærksom på følgende 

Microlax bør kun anvendes dagligt i korte perioder. 

Ved overdreven anvendelse kan der opstå behandlingskrævende diarré og væsketab. Hyppig eller gentagen brug af et afføringsmiddel i mere end en uge, kan medføre afhængighed. 

Får du blødning fra endetarmen eller manglende tarmbevægelse efter brug af Microlax kan årsagen være af alvorlig karakter. Stop med at tage Microlax og tal med din læge. 

Børn

Microlax må kun gives til børn under 3 år efter lægens anvisning. 

Brug af anden medicin sammen med Microlax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Tal med din læge hvis du tager medicin som indeholder natriumpolystyrensulfonat. 

Brug af Microlax sammen med mad og drikke

Du kan bruge Microlax sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
 

Du kan bruge Microlax under graviditet. 


Amning
 

Du kan bruge Microlax, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Microlax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Microlax indeholder sorbinsyre

Microlax indeholder sorbinsyre (E 200), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Microlax

Brug altid Microlax nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller 

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Du skal bruge Microlax ca. 15 minutter før, du ønsker, at det skal virke. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn
1 tubes indhold (5 ml) tømmes i endetarmen som vist på figuren nedenfor. 


Du må kun bruge Microlax til børn under 3 år efter aftale med en læge. 

Hos børn under 3 år indføres dog højst den halve længde i endetarmen (se markering på tubespidsen). 


Brugsanvisning 

Figur 1 

Microlax 2care4 ApS rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml
Figur 2
Microlax 2care4 ApS rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml 

 1. Enden af tuben vrides af (se figur 1).
 2. Tubespidsen fugtes med en dråbe af tubens indhold.
 3. Tubespidsen indføres i hele sin længde i endetarmen - hos børn under 3 år dog højest den halve længde (se markering på tubespidsen).
 4. Tuben tømmes helt - også hos børn - og holdes sammenklemt, når tubespidsen trækkes ud (se figur 2).

Hvis du har brugt for meget Microlax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Microlax, end der står i denneinformation, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Microlax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Microlax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (general hudreaktion med eller uden blodtryksfald eller åndedrætsbesvær). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

Mavesmerter, tynd afføring, ubehag og svien ved endetarmen. 


Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår ad denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Microlax utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke Microlax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Microlax indeholder:

 • Aktive stoffer: natriumcitrat (dihydrat) og natriumlaurylsulfoacetat. 1 ml indeholder 90 mg natriumcitrat og 9 mg natriumlaurylsulfoacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: sorbitol (E 420); glycerol (E 422); sorbinsyre (E 200) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Microlax er et flydende afføringsmiddel i en plasttube. Der er et næb på tuben, som sikrer, at du kan indføre lægemidlet dybt i endetarmen. 

Microlax findes i pakningsstørrelser med 12 og 50 rektaltuber. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Microlax® er et registreret varemærke, der tilhører McNeil AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...