Fusidinsyre "2care4"

øjendråber, suspension 1 %

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fusidinsyre 2care4 10 mg/g øjendråber, suspension 

fusidinsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre 2care4
 3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fusidinsyre 2care4 er et antibiotikum til brug i øjnene. Fusidinsyre 2care4 virker i starten bakteriehæmmende, men efterhånden også bakteriedræbende.

Du skal bruge Fusidinsyre 2care4 til behandling af betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier, som Fusidinsyre 2care4 er virksomt på.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fusidinsyre 2care4:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fusidinsyre 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. Fusidinsyre 2care4 øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse og hornhinde. Kontaktlinser kan bruges igen 12 timer efter afsluttet behandling.
 • Hvis du bruger Fusidinsyre 2care4 for ofte, kan bakterierne blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin sammen med Fusidinsyre 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka 5 minutter mellem drypning med Fusidinsyre 2care4 og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du kan bruge Fusidinsyre 2care4 under graviditet. 

 

Amning
Du kan bruge Fusidinsyre 2care4, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre 2care4 kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Fusidinsyre 2care4 indeholder benzalkoniumchlorid

Fusidinsyre 2care4 kan give irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Kan misfarve bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre 2care4

Brug altid Fusidinsyre 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn 

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt. 

Brugsanvisning

 • Ved at trække i det nederste øjenlåg, kan du dryppe 1 dråbe Fusidinsyre 2care4 ned i øjensækken uden at tubens spids rører øjet eller dets omgivelser.
 • For at lette inddrypningen er Fusidinsyre 2care4 øjendråber lidt tyktflydende, men reagerer med den salte tårevæske og bliver i løbet af få øjeblikke klare og tyndtflydende.

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fusidinsyre 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 • Øjenirritation og kløe.
 • Forbigående sløret syn.

 

Almindelige bivirkninger: 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svidende øjne, brændende øjne og øjenirritation.

 

Ikke almindelige bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Rindende øjne.
 • Hypersensitivitet.
 • Udslæt, hævelse omkring øjnene samt allergisk reaktion. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Forværret øjenbetændelse.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fusidinsyre 2care4 utilgængeligt for børn. 


Fusidinsyre 2care4 må ikke opbevares over 25 °C.
Hold tuben tæt tillukket.
Fusidinsyre 2care4 må ikke anvendes mere end 4 uger efter åbning. 

 

Brug ikke Fusidinsyre 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fusidinsyre 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Fusidinsyre 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, carbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre 2care4 øjendråber, suspension fås i tuber med 5 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

 

Fusidinsyre 2care4 svarer til Fucithalmic®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...