Diprosalic®

salve 0,5+30 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diprosalic® 0,5 mg/g + 30 mg/g salve  

betamethason/salicylsyre 

 

Diprosalic® er et registreret varemærke, der tilhører N.V. Organon. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic
 3. Sådan skal du bruge Diprosalic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diprosalic salve indeholder et stærkt binyrebarkhormon og salicylsyre. 

 

Diprosalic virker ved at salicylsyren blødgør huden, og binyrebarkhormonet dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved bliver udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis mindre. 

 

Du kan bruge Diprosalic til behandling af forskellige former for eksem samt psoriasis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diprosalic:

 • Hvis du er allergisk over for betamethason, salicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diprosalic (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier, med mindre denne betændelse også bliver behandlet.
 • Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
 • Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • På bumser eller på områder med bumser.
 • Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (f.eks. forkølelsessår, skoldkopper).
 • Til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Diprosalic. 

 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diprosalic 

Vær opmærksom på følgende:  

 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt, rød eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.
 • Du bør ikke bruge Diprosalic på åbne sår eller beskadiget hud.
 • Du bør ikke bruge Diprosalic rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diprosalic i øjnene.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis du har brugt Diprosalic i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diprosalic i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diprosalic, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diprosalic.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Diprosalic

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler. 

 

Du kan bruge Diprosalic sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Diprosalic efter aftale med lægen. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Diprosalic i korte perioder efter aftale med lægen. Du bør ikke bruge Diprosalic på brystet, så længe du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diprosalic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Diprosalic

Brug altid Diprosalic nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag salve på det berørte område, 1-2 gange dagligt, morgen og aften. 

 

Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer. 

 

Undgå at få Diprosalic i øjnene. 

 

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandles på hænderne. 

Hvis du har brugt for meget Diprosalic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diprosalic salve, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se punkt 4 "Bivirkninger"). 

Hvis du har glemt at bruge Diprosalic

Påsmør et tyndt lag Diprosalic så hurtigt som muligt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Diprosalic

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter længere tids anvendelse efter aftale med lægen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er større risiko for, at du får bivirkninger, hvis du bliver behandlet på store hudområder, eller hvis du bruger lufttæt forbinding på den indsmurte hud. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data): 

 • Alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Ny betændelse på det behandlede område.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og især på hage, næse, kinder og pande (steroid-rosacea).
 • Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.
 • Strækmærker.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt arme og ben.
 • Brune pletter på huden (øget pigment).
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data):  

 • Opblødt evt. laset hud.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Udslæt med små væskefyldte blærer (miliaria) pga. stærk sved eller feber.
 • Betændelse i hårsække.
 • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
 • Betændelse i hårsække.
 • Kløe, brænden, irritation, tør hud, udslæt.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Forværring af eksem når du stopper behandlingen.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www. meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diprosalic utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Diprosalic efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diprosalic 0,5 mg/g + 30 mg/g salve indeholder:

 • Aktive stoffer: Betamethason 0,5 mg/g (som betamethasondipropionat) og salicylsyre 30 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie og hvid vaselin.

Pakningsstørrelser:

Diprosalic salve findes i pakningsstørrelserne 30 g, 60 g (2x30g) og 90 g (3x30g). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,
2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...