Innohep®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innohep® 10.000 anti-Xa IE/0,5 ml  

Innohep® 12.000 anti-Xa IE/0,6 ml  

Innohep® 14.000 anti-Xa IE/0,7 ml  

injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

tinzaparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep
 3. Sådan skal du bruge Innohep
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virking og anvendelse

 • Innohep er et blodfortyndende lægemiddel som nedsætter blodets naturlige evne til at størkne (koagulere).
 • Innohep bruges til at behandle blodpropper hos voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Innohep

 • hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Innohep (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har eller har haft heparininduceret trombocytopeni (HIT)
 • hvis du har en større blødning (fx i hjernen, rygsøjlen, øjet eller maven)
 • hvis du har en infektion i hjertets membraner (septisk endocarditis)
 • hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi eller lumbalpunktur

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Innohep 

 • hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde
 • hvis du bliver behandlet med andre lægemidler ved intramuskulær injektion
 • hvis du har et nedsat antal blodplader
 • hvis du har et forhøjet niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • hvis du har en kunstig hjerteklap
 • hvis du har haft nyreproblemer

Børn og unge

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og unge. 

Brug af andre lægemidler sammen med Innohep

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.
Nogle lægemidler kan interagere med effekten af Innohep. 


Tal med din læge, hvis du bruger nogen af følgende lægemidler, da du kan have tilbøjelighed til at bløde lettere: 

 • Medicin til behandling af inflammation og smerte, især ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) såsom acetylsalicylsyre
 • Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper (trombolysemidler)
 • Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K (vitamin K-antagonister)
 • Aktiveret protein C
 • Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet 

Innohep i fyldte sprøjter kan anvendes under hele graviditeten.
Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du informere din læge om, at du behandles med Innohep. 


Tal med din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har kunstig hjerteklap. 


Amning 

Du må normalt ikke bruge Innohep, hvis du ammer.
Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Innohep indeholder natriummetabisulfit og natrium

 • Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.
 • Dette lægemiddel indeholder op til 40 mg natrium (hovedkomponent i madlavnings-/bordsalt) pr. ml. Dette svarer til 2 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Innohep fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge din injektionssprøjte til alle de ordinerede doseringer. 


Din læge kan foretage rutinemæssige blodanalyser for at vurdere effekten af Innohep. 


Innohep skal injiceres under huden (subkutan injektion).
Under behandling med Innohep, skal injektion i musklerne af andre lægemidler undgås på grund af risikoen for hæmatom. 

Den anbefalede dosis er:

175 anti-Xa IE pr. kg legemsvægt injiceret én gang daglig. 


Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og fortælle dig hvor længe du vil blive behandlet med Innohep. 


Nedsat nyrefunktion  

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

 

Hvordan du injicerer Innohep 

1. Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter Innohep. Tør huden omkring injektionsstedet med en kirurgisk alkoholserviet og lad det tørre - gnub ikke. 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

2. Du åbner røret ved at bøje det farvede låg helt tilbage. Tag sprøjten ud. Se på indholdet af sprøjten, før du bruger det. Hvis indholdet er uklart eller der er bundfald, skal du ikke bruge det, men tage en anden sprøjte. Innohep kan blive gul under opbevaring, men kan stadig anvendes, hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoen ikke er overskreden. Hver sprøjte er kun beregnet til at blive brugt én gang. 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den beskyttende hætte på nålen. 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

4. Fjern den beskyttende nålehætte uden at bøje nålen. Justér sprøjten til den anbefalede dosis. Pres overskydende væske ud ved at trykke stemplet nedad. Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke luftboblen ud. Hvis luftboblerne ikke er placeret lige ved stemplet, slå let på sprøjten, indtil luftboblen er på plads oppe ved stemplet. 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

5. Hold en hudfold løst mellem tommel- og pegefinger på den ene hånd og stik nålen lodret ind i hudfolden med den anden, dvs. i en ret vinkel mod huden. 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

6. Injicér langsomt den angivne dosis ind i hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden af låret, lænden eller overarmen. Vent et par sekunder så væsken får tid til at sprede sig, før du fjerner nålen. Slip hudfolden. 


7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et andet injektionssted næste gang (fx flyt fra venstre til højre side af maven). 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin oprindelige position, så den nu er under nålen.
Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod en hård overflade indtil nålen låser i enheden. 

Innohep 2care4 ApS injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 12.000 anti-Xa IE 

 

9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i røret med nålen vendt nedad eller du kan sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks. Sprøjten er nu sikret, og røret eller kanyleboksen kan afleveres til destruktion på hospitalet eller på apoteket. 

Hvis du har brugt for meget Innohep

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Innohep, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Blødninger kan forekomme, hvis du har modtaget mere Innohep end du burde. 

Hvis du har glemt at bruge Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end én dosis, kontakt din læge omgående. 

Hvis du holder op med at bruge Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du stopper med Innohep. Ophør ikke med behandlingen uden først at kontakte din læge eller sundhedspersonalet.

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp er sjældent set under behandling med Innohep. Hvis du oplever nogen af følgende symptomer, bør du straks kontakte din læge 

eller lokale hospital for akut hjælp. 

 • Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne omfatter pludseligt opståede alvorlige udslæt, hævelse af hals, ansigt, læber eller mund samt vejrtrækningsproblem.
 • Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller brun urin, sort tjærefarvet afføring, usædvanlige blå mærker (meget smertefulde, store eller mørkeblå mærker) og blødning, der ikke vil stoppe.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med administrationen af Innohep: 


Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Blødning. Dette kan resultere i komplikationer som blodmangel (lavt hæmoglobin) eller blodansamlinger (blå mærker)
 • Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå mærker, blødning, smerter, kløen, rødme, hævelse eller en hårdhed på injektionsstedet).

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader)
 • Overfølsomhed (allergisk reaktion)
 • Blå mærker og misfarvninger i huden
 • Forhøjede leverenzymer
 • Dermatitis (betændelse i huden)
 • Udslæt og kløe.

 

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Heparin-induceret trombocytopeni (fald i antallet af blodplader på grund af heparinbehandling)
 • Trombocytose (stigning i antallet af blodplader)
 • Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge)
 • Anafylaktisk reaktion (se “Alvorlig allergisk reaktion” ovenfor)
 • Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i blodet)
 • Giftig hududslæt, herunder Stevens-Johnson’s syndrom som blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hudnekrose (vævsdød)
 • Nældefeber
 • Osteoporose (knogleskørhed), ses i sammenhæng med langtidsbehandling
 • Priapisme (vedvarende erektion, normalt smertefuld, uden seksuel lyst).

Børn og unge

Begrænset information, der stammer fra et studie og erfaringer efter markedsføring, indikerer at mønsteret af bivirkninger i børn og unge er sammenlignelige med voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar eller du ser bundfald i sprøjten. 


Væsken kan blive gul ved opbevaring, men det påvirker ikke produktets kvalitet, og produktet er stadig sikkert at bruge. 


Brug ikke Innohep efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apoteketspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innohep indeholder:

 • Aktivt stof: tinzaparinnatrium.
  1 ml injektionsvæske indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriummetabisulfit (E223), natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 


Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul væske, fri for uklarheder og bundfald. 

Pakningsstørrelser:

 • 0,5 ml (10.000 anti-Xa IE), pakninger med 6 eller 30 sprøjter
 • 0,6 ml (12.000 anti-Xa IE), pakninger med 6 eller 10 sprøjter
 • 0,7 ml (14.000 anti-Xa IE), pakninger med 6 eller 30 sprøjter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V  

 

Innohep® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...