Oxycodone "Teva"

hårde kapsler 5 mg, 10 mg og 20 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxycodone Teva 5 mg hårde kapsler  

Oxycodone Teva 10 mg hårde kapsler  

Oxycodone Teva 20 mg hårde kapsler  

oxycodonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodone Teva
 3. Sådan skal du tage Oxycodone Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oxycodone Teva er et centralt virkende, stærkt smertestillende middel, som tilhører gruppen af medicin, som kaldes opioider. 

 

Oxycodone Teva anvendes til at behandle stærke smerter, som kun kan lindres tilstrækkeligt med opioide analgetika. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodone Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag IKKE Oxycodone Teva

 • hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxycodone Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer med lavt indhold af ilt i blodet og/eller forøget indhold af kuldioxid i blodet.
 • hvis du lider af alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteforandringer, der skyldes kronisk overbelastning af lungekredsløbet, eller akut alvorlig astmatisk bronkitis.
 • hvis du lider af tarmslyng.
 • hvis du får akutte mavesmerter eller lider af mindre hyppig tømning af mave-tarmsystemet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxycodone Teva: 

 • hvis du er ældre eller svagelig.
 • hvis du har alvorligt nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du lider af sygdom i skjoldbruskkirtlen eller af nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • hvis du har nedsat binyrebarkfunktion (din binyrebark ikke virker rigtigt) f.eks. Addisons sygdom.
 • hvis du lider af forstørret prostata.
 • hvis du eller nogen i din familie på noget tidspunkt har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtige lægemidler eller ulovlige stoffer ("afhængighed").
 • hvis du er ryger.
 • hvis du på noget tidspunkt har haft problemer med dit humør (depression, angst eller personlighedsforstyrrelse), eller hvis du er blevet behandlet for andre psykiske sygdomme hos en psykiater
 • hvis du lider af alkoholisme eller er under alkoholafvænning, og der opstår problemer (f.eks. delirium).
 • hvis du lider af psykose pga. forgiftning (f.eks. alkohol).
 • hvis du lider af betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis du har en tilstand med øget tryk i hjernen, såsom ved kvæstelser i hovedet.
 • hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser.
 • hvis du lider af sygdomme i galdegangen, kolik i galdevejene og urinvejene.
 • hvis du lider af lavt blodtryk eller nedsat blodvolumen.
 • hvis du lider af epilepsi eller har tendens til krampeanfald.
 • hvis du tager MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) mod depression.
 • hvis du for nyligt har gennemgået en operation i tarmen eller i maven.
 • hvis du lider af betændelse i tarmen.

 

Tal med lægen, hvis et af disse punkter passer på dig, eller hvis du tidligere har været berørt af en af disse lidelser.

Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser
Oxycodone Teva kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser såsom søvnapnø (pauser i vejrtrækningen under søvn) og søvnrelateret hypoksæmi (lavt iltniveau i blodet). Symptomerne kan inkludere pauser i vejrtrækningen under søvn, natlige opvågninger på grund af åndenød, problemer med at sove igennem eller overdreven døsighed i løbet af dagen. Kontakt lægen, hvis du eller en anden observerer disse symptomer. Din læge kan overveje at nedsætte din dosis. 


Oxycodone Teva bør anvendes med forsigtighed til patienter, der lider af eller tidligere har lidt af alkohol- eller stofmisbrug. 

 

Som med andre opioider kan Oxycodone Teva påvirke din normale hormonproduktion i kroppen, såsom kortisol- eller kønshormon. Især hvis du har taget en høj dosis i en længere periode. 


Se punkt 4 "Bivirkninger" for information om forholdsregler, der kan tages for at lindre visse bivirkninger. 


Fysisk afhængighed og abstinenssymptomer

Oxycodone Teva kan skabe primær afhængighed. Ved brug i længere tid kan der opstå tilvænning, og du kan dermed få behov for stadig større doser for at opnå smertekontrol.

Gentagen brug af Oxycodone Teva kan føre til afhængighed og misbrug og medføre indtagelse af en livstruende overdosis. Hvis du er bekymret for, om du vil blive afhængig af Oxycodone Teva, er det vigtigt, at du rådfører dig med din læge.

Når du ikke længere har behov for behandling med Oxycodone Teva, kan det være tilrådeligt med gradvis nedtrapning af dosis for at forebygge abstinenssymptomer.

Der kan i sjældne tilfælde udvikles øget følsomhed over for smerter, som ikke kan lindres af øgede doser. Hvis dette sker for dig, vil din læge nedsætte din dosis eller ordinere et andet smertestillende middel af opioid-typen. 


Operation

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen på hospitalet, at du tager dette lægemiddel. 

Børn og unge

Oxycodone Teva FRARÅDES til børn under 12 år, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt. 

Ældre

Dosisjustering er sædvanligvis ikke nødvendig hos ældre patienter med normal nyre- eller leverfunktion. 

Brug af andre lægemidler sammen med Oxycodone Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 


Hvis du tager dette lægemiddel sammen med anden medicin, kan virkningen af dette lægemiddel eller den anden medicin ændre sig, og risikoen for bivirkninger kan være større. Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager:  

 • en type medicin kaldet monoaminoxydasehæmmere, eller hvis du har taget den type medicin inden for de sidste 2 uger (se "Advarsler og forsigtighedsregler")
 • sovemedicin eller beroligende medicin (f.eks. bendzodiazepiner)
 • medicin til behandling af depression (f.eks. paroxetin eller fluoxetin)
 • medicin til behandling af psykiatriske eller mentale forstyrrelser (f.eks. phenothiaziner eller antipsykotika)
 • stærkt smertestillende medicin (opioider)
 • muskelafslappende medicin
 • quinidin (medicin til behandling af hjertebanken)
 • cimetidin (medicin til behandling af mavesår, forstoppelse eller halsbrand)
 • medicin mod svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol eller posaconazol)
 • medicin til behandling af bakterielle infektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin eller telithromycin)
 • en speciel type medicin kaldet proteasehæmmere til behandling af hiv (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller saquinavir)
 • rifampicin til behandling af tuberkulose
 • carbamazepin (medicin til behandling af anfald, krampeanfald eller kramper og nogle smertetilfælde)
 • phenytoin (medicin til behandling af anfald, krampeanfald eller kramper)
 • naturlægemidlet perikon (også kendt som Hypericum perforatum)
 • medicin til behandling af allergi (antihistaminer) eller kvalme (kvalmestillende)
 • medicin til behandling af parkinsons
 • blodfortyndende af coumarintypen (medicin til at forebygge blodpropper).


Fortæl også din læge, hvis du for nyligt har fået bedøvende medicin. 


Samtidig brug af Oxycodone Teva og beroligende medicin, såsom benzodiazepiner eller lignende lægemidler, kan øge risikoen for sløvhed, vejrtrækningsbesvær eller koma og kan derfor være livstruende. På grund af dette bør samtidig anvendelse kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige. 


I tilfælde af samtidig behandling vil din læge begrænse dosis og varighed. 


Fortæl din læge om al beroligende medicin, som du tager, og følg din læges dosisanbefaling nøje. Det kan være en god ide at bede venner eller pårørende om at være opmærksomme på ovenstående symptomer. Kontakt lægen hvis du oplever nogle af disse symptomer. 


Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager antidepressiva (f.eks. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Disse lægemidler kan interagere med oxycodon, og du kan opleve symptomer som f.eks. ufrivillige, rytmiske sammentrækninger af muskler (herunder muskler, som kontrollerer øjenbevægelser), ophidselse, kraftig svedtendens, rysten, overdrevne reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur på over 38 °C. Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. 

Brug af Oxycodone Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Oxycodone Teva kan tages sammen med eller uden mad, men med en passende mængde væske. 


Grapefrugtjuice
Grapefrugtjuice kan hæmme omsætningen af oxycodon, hvilket kan øge lægemidlets virkning. Derfor bør du undgå at drikke grapefrugtjuice, når du tager Oxycodone Teva. 


Alkohol
Hvis du drikker alkohol, mens du tager Oxycodone Teva, kan du føle dig mere søvnig, eller risikoen for alvorlige bivirkninger er større, f.eks. vejrtrækningsproblemer med risiko for vejrtrækningsophør og tab af bevidsthed. Derfor anbefales det, at du IKKE drikker alkohol, mens du tager Oxycodone Teva. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Brug af Oxycodone Teva bør så vidt muligt undgås under graviditet og amning. 


Graviditet
Der foreligger kun begrænset data om brug af oxycodonhydrochlorid til gravide kvinder. Brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos nyfødte. Nyfødte, hvis mødre har fået opioider i de sidste 3-4 uger inden fødslen, kan få vejrtrækningsproblemer. Oxycodone Teva bør kun anvendes under graviditet, hvis fordelen for moderen opvejer risikoen for barnet. 


Amning
Du må ikke tage Oxycodone Teva, mens du ammer, da oxycodonhydrochlorid bliver udskilt i modermælken og kan forårsage vejrtrækningsbesvær hos det ammende barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxycodone Teva kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Se punkt 4 ”Bivirkninger” for yderligere oplysninger.
Når behandlingen stabiliseres, vil det muligvis ikke være nødvendigt helt at forbyde bilkørsel. Det er op til den behandlende læge at vurdere hver enkelt situation. Rådfør dig med lægen om, hvorvidt og under hvilke omstændigheder du kan køre bil. 

Oxycodone Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Oxycodone Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du må kun ændre eller stoppe behandlingen i samråd med lægen. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge over 12 år:  

Den normale startdosis er 1 kapsel på 5 mg hver 6. time. 

Lægen vil dog foreskrive den dosis og hyppighed, som er nødvendig for dig for at opnå smertelindring. 

 

Hvis du synes, at du stadig har smerter, selv om du tager disse kapsler, skal du tale med din læge. 


Sådan skal du tage kapslerne

Oxycodone Teva kapsler bør synkes hele med en passende mængde væske, og de kan tages med eller uden mad. 

 

Oxycodone Teva bør IKKE tages med alkoholiske drikke (se punkt 2 ”Brug af Oxycodone Teva sammen med mad, drikke og alkohol”). 

 

Du må kun tage kapslerne gennem munden. Kapselindholdet må ikke sprøjtes ind i kroppen ved en injektion, da dette kan medføre alvorlige bivirkninger, som kan være fatale. 

 

Kun for pakninger med aftagelig blisterfolie: 

 

Vejledning til at tage blisterfolien af:  

Du må ikke trykke kapslen ud gennem blisterfolien.
Riv en blisterlomme af blisterkortet ved perforeringen (se tegning 1).
Træk forsigtigt blisterfolien af for at åbne (se tegning 2 og 3). 

 

Oxycodone "Teva" Teva B.V. kapsler, hårde 5 mg, 10 mg og 20 mg 

 

Kun for HDPE-beholdere med børnesikret lukning:  

 

Vejledning til åbning af den børnesikrede beholder:  

Tryk ned og drej for at åbne 

 

Oxycodone "Teva" Teva B.V. kapsler, hårde 5 mg, 10 mg og 20 mg 

 

Voksne med nedsat nyre- eller leverfunktion 

Den sædvanlige startdosis er halvdelen af den anbefalede dosis til voksne. 

Din læge vil udskrive en passende dosis, som er baseret på din kliniske situation, og vil udskrive en mere passende formulering, hvis en sådan er tilgængelig. 

 

Brug til børn  

Brug af Oxycodone Teva frarådes til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for meget Oxycodone Teva

Kontakt OMGÅENDE lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxycodone Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Følgende symptomer kan forekomme: små pupiller, vejrtrækningsproblemer, muskelsvaghed og blodtryksfald. I alvorlige tilfælde kan der forekomme kredsløbskollaps, nedsat reaktionsevne (mental og fysisk), bevidstløshed, langsom hjerterytme og ophobning af vand i lungerne. Misbrug af store doser af stærke opioider, såsom oxycodon, kan være dødelig. Du må IKKE udsætte dig for situationer, der kræver ekstra koncentration, såsom bilkørsel. 

Hvis du har glemt at tage Oxycodone Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den næste dosis, så snart du kommer i tanke om det og derefter fortsætte som planlagt. Du må IKKE tage to doser inden for 4 timer. 

 

Du må IKKE tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Oxycodone Teva

Du må IKKE stoppe med at tage Oxycodone Teva uden at tale med din læge først. 

Når du ikke længere har behov for behandling med Oxycodone Teva, kan det være tilrådeligt med en gradvis nedtrapning af dosis for at forebygge abstinenssymptomer. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Du skal stoppe med at tage Oxycodone Teva og kontakte din læge eller skadestuen med det samme, hvis du får følgende symptomer:  

 • Vejrtrækningsproblemer, som især forekommer hos ældre eller svækkede patienter. Dette kan også medføre et voldsomt fald i blodtrykket.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner), som kan forårsage nældefeber, hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, svælg eller vejrtrækningsbesvær.
 • Små pupiller.
 • Pludselig indsnævring af luftvejene, som gør det svært at trække vejret (bronkospasmer).
 • Kramper i den øverste del af maven.
 • Nedsat hosterefleks.

 

Andre mulige bivirkninger 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • træthed/sløvhed, svimmelhed, hovedpine
 • forstoppelse, kvalme, opkastning
 • kløe.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • manglende appetit.
 • flere psykologiske bivirkninger såsom:
  • humørsvingninger (f.eks. angst, depression)
  • ændringer i aktivitetsniveau (for det meste nedsættelse, somme tider ledsaget af træthed. I visse tilfælde ses en stigning med nervøsitet og søvnforstyrrelser til følge)
  • ændringer i funktion (tankeforstyrrelser, forvirring)
 • rysten
 • hvæsende vejrtrækning, stakåndethed, hikke
 • tør mund, mavesmerter, diarre, mavebesvær
 • udslæt, øget svedtendens
 • øget vandladningstrang
 • mathed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • allergiske reaktioner.
 • øget udskillelse af hormoner (ADH).
 • mangel på vand i kroppen (dehydrering)
 • ændringer i opfattelsesevnen, såsom depersonalisering og hallucinationer (at se, høre eller føle ting, der ikke er virkelige), nedsat sexlyst, rastløshed, voldsom følelsesmæssig adfærd, ekstrem lykkefølelse, lægemiddelafhængighed (se punkt 2).
 • øget eller nedsat spænding af musklerne, koordinationsforstyrrelser, ufrivillige muskelsammentrækninger, krampeanfald, især hos patienter, der lider af epilepsi eller har tendens til krampeanfald, muskelstivhed og besvær med at strække muskler ud, taleforstyrrelser, besvimelse, prikkende og stikkende fornemmelse, nedsat følesans, migræne, smagsforstyrrelser, hukommelsestab
 • rindende øjne, sammentrækning af pupillerne, nedsat syn
 • lydoverfølsomhed, snurrende svimmelhedsfølelse
 • hjertebanken, opmærksom på hjerterytmen
 • udvidelse af blodkar
 • vejrtrækningsbesvær, hoste, ondt i halsen, løbende næse, stemmeforandringer
 • synkebesvær, mundsår, tandkødsbetændelse, mundbetændelse, luft i maven, bøvsen, tarmslyng
 • forhøjede leverenzymer
 • tør hud
 • vandladningsproblemer
 • impotens
 • smerter (f.eks. brystsmerter), kuldegysning, væskeophobninger i vævene, utilpashed, fysisk afhængighed med abstinenssymptomer, lægemiddeltolerance der kræver øget dosis for at bibeholde virkningen, tørst
 • skader på grund af ulykke.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • herpes simplex (lidelse i hud og slimhinder)
 • sygdom i lymfeknuderne
 • øget appetit
 • fald i blodtryk, svimmelhed når man rejser sig fra siddende eller liggende position
 • blødende tandkød, tjæreagtig afføring, misfarvning af tænder og tandskader
 • kløende hududslæt, øget lysfølsomhed
 • muskelkramper
 • blod i urinen
 • vægtforandringer (tab eller stigning), cellulitis.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • skællende udslæt.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende oplysninger)  

 • aggression
 • øget smertefølsomhed, som ikke kan forbedres ved at øge dosis
 • søvnapnø (pauser i vejrtrækningen under søvn)
 • huller i tænderne
 • smerte i højre side af maven, kløe og gulsot der skyldes en slags betændelse i galdeblæren
 • udebleven menstruation.
 • Længerevarende brug af Oxycodone Teva under graviditet kan føre til livstruende abstinenssymptomer hos nyfødte. Symptomer hos spædbarnet kan være irritabilitet, hyperaktivitet og unormalt søvnmønster, højfrekvens gråd, rysten, opkastning, diarré, og at barnet ikke tager på i vægt.

 

Modvirkende foranstaltninger: 

Hvis du får nogen af de ovenstående bivirkninger, vil lægen træffe passende foranstaltninger. En bivirkning som forstoppelse kan forebygges med fiberrig kost og øget væskeindtagelse. Hvis du lider af kvalme eller opkastning, kan lægen ordinere medicin mod dette. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller etiketten efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxycodone Teva indeholder:

 • Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid.
  Hver 5 mg kapsel indeholder 5,0 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 4,48 mg oxycodon.
  Hver 10 mg kapsel indeholder 10,0 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 8,96 mg oxycodon.
  Hver 20 mg kapsel indeholder 20,0 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 17,93 mg oxycodon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kapselindhold: mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.
  Kapselskal: gelatine, natriumlaurylsulfat, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), indigotin (E132).
  Blæk til prægning: shellak, propylenglycol, ammoniakopløsning, sort jernoxid (E172), kaliumhydroxid (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Oxycodone Teva 5 mg: 

Hård kapsel, 14,4 mm lang med en mørk pink krop mærket med ”5” og en brun hætte mærket med ”OXY”. 

 

Oxycodone Teva 10 mg: 

Hård kapsel, 14,4 mm lang med en hvid krop mærket med ”10” og en brun hætte mærket med ”OXY”. 

 

Oxycodone Teva 20 mg: 

Hård kapsel, 14,4 mm lang med en lys pink krop mærket med ”20” og en brun hætte mærket med ”OXY”. 

 

Blisterpakninger (PVC/PVdC/Alu/PET/papir) med aftagelig folie. 

 

Pakningsstørrelser:  

5 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, og 100 kapsler. 

10 mg: 20, 28, 30, 50, 56, og 100 kapsler. 

20 mg: 20, 28, 30, 50, 56, og 100 kapsler. 

 

Blisterpakning (PVC/PVdC/Alu), hvor kapslen trykkes igennem.  

 

Pakningsstørrelser:  

5 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, og 100 kapsler. 

10 mg: 20, 28, 30, 50, 56, og 100 kapsler. 

20 mg: 20, 28, 30, 50, 56, og 100 kapsler. 

 

Plastikbeholder med børnesikret låg. 

Pakningsstørrelser: 98, 100 og 250 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Balkanpharma-Dupnitsa AD 

3 Samokovsko Shosse Str. 

Dupnitsa 2600  

Bulgarien 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:

 

Danmark: 

Oxycodone Teva 

Finland: 

Oxyratio 5 mg/10 mg/20 mg kapseli, kova 

Holland: 

Oxycodon HCl Teva 5 mg/10 mg/20 mg, capsules, hard 

Sverige: 

Oxycodone Teva 

Tyskland:  

Oxycodon-HCl-ratiopharm akut 5 mg/10 mg/20 mg Hartkapseln 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...