Lopinavir/Ritonavir "Accord"

filmovertrukne tabletter 200 mg+50 mg

Accord Healthcare B.V.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lopinavir/Ritonavir Accord 200 mg/50 mg filmovertrukne tabletter  

lopinavir/ritonavir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lopinavir/Ritonavir Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. (Se punkt. 4).

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Lopinavir/Ritonavir Accord
  3. Sådan skal du tage Lopinavir/Ritonavir Accord
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Din læge har ordineret Lopinavir/Ritonavir Accord som hjælp til at kontrollere din hiv-infektion (humant immundefektvirus-infektion). Det gør Lopinavir/Ritonavir Accord ved at nedsætte den hastighed, hvormed infektionen breder sig i kroppen.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord helbreder ikke hiv-infektion eller AIDS.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord kan anvendes af børn på 2 år eller ældre, unge og voksne, der er smittet med hiv, som er den virus, der forårsager aids.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord indeholder de aktive stoffer lopinavir og ritonavir.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord er et antiretroviralt lægemiddel. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes proteasehæmmere.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord ordineres til brug i kombination med andre antivirale lægemidler.
  Din læge vil diskutere med dig og afgøre, hvilke lægemidler der er mest velegnede til dig.

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Lopinavir/Ritonavir Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lopinavir/Ritonavir Accord

 • hvis du er allergisk over for lopinavir, ritonavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lopinavir/Ritonavir Accord (se punkt 6).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer.

Tag ikke Lopinavir/Ritonavir Accord sammen med nogen af følgende lægemidler

 • Astemizol eller terfenadin (bruges normalt til behandling af allergisymptomer - disse lægemidler kan være tilgængelige uden recept)
 • Midazolam, når det tages oralt (gennem munden) eller triazolam (bruges til at lindre angst og/eller afhjælpe søvnbesvær)
 • Pimozid (bruges til behandling af skizofreni)
 • Quetiapin (bruges til behandling af skizofreni, bipolær lidelse (manio-depressiv lidelse) og depression)
 • Lurasidon (bruges til behandling af depression)
 • Ranolazin (bruges til behandling af kronisk smerte i brystet [angina])
 • Cisaprid (bruges til lindring af visse maveproblemer)
 • Ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin og methylergonovin (brugt til behandling af migræne)
 • Amiodaron, dronedaron (brugt til behandling af unormal hjerterytme)
 • Lovastatin, simvastatin (bruges til at sænke kolesterol i blodet)
 • Lomitapid (bruges til at sænke kolesterolindholdet i blodet)
 • Alfuzosin (bruges til at behandle symptomer på forstørret blærehalskirtel hos mænd (godartet prostatahyperplasi)
 • Fusidinsyre (brugt til behandling af hudinfektioner forårsaget af Staphylococcus bakterier såsom børnesår og eksem med betændelse. Fusidinsyre brugt til behandling af langvarige infektioner i knogler og led kan tages med rådgivning fra lægen (se Brug af anden medicin sammen med Lopinavir/Ritonavir Accord)
 • Colchicin (brugt til behandling af urinsyregigt), hvis du har problemer med nyre- og/eller lever (se Brug af anden medicin sammen med Lopinavir/Ritonavir Accord)
 • Neratinib (bruges til at behandle brystkræft)
 • Avanafil eller vardenafil (brugt til behandling af potensproblemer)
 • Elbasvir/grazoprevir (bruges til at behandle kronisk hepatitis C-virus [HCV]); - ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir bruges til at behandle kronisk hepatitis C-virus [HCV]);
 • Sildenafil ved brug til behandling af unormalt højt blodtryk i lungernes blodkar (pulmonal arteriel hypertension). Sildenafil brugt til at behandle potensproblemer kan tages efter lægens vejledning (se punktet Brug af anden medicin sammen med Lopinavir/Ritonavir Accord)
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum).

 

Se listen med lægemidler under ‘Brug af anden medicin sammen med Lopinavir/Ritonavir Accord’ for at få oplysninger om visse andre lægemidler, som kræver, at der udvises særlig forsigtighed.  

 

Hvis du i øjeblikket tager et af disse lægemidler, skal du bede din læge om foretage de nødvendige ændringer enten i behandlingen af dine andre sygdom(me) eller i din antiretrovirale behandling. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lopinavir/Ritonavir Accord 

 

Vigtig information 

 • Personer, der tager Lopinavir/Ritonavir Accord, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv og AIDS. Det er derfor vigtigt, at din læge fortsat overvåger dig, mens du tager Lopinavir/Ritonavir Accord.
 • Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

 

Fortæl det til lægen, hvis du har eller dit barn har haft: 

 • Hæmofili A og B, da Lopinavir/Ritonavir Accord kan øge risikoen for blødning.
 • Diabetes, da der er rapporteret om forhøjet blodsukker hos patienter i behandling med lopinavir/ritonavir.
 • Tidligere leverproblemer, da patienter, som tidligere har haft en leversygdom, herunder kronisk hepatitis B eller C, har en øget risiko for at få alvorlige og eventuelt dødbringende leverbivirkninger.

 

Fortæl det til lægen, hvis du eller dit barn får: 

 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, åndedrætsbesvær og svær muskelsvaghed i benene og armene, da disse symptomer kan være tegn på forhøjede mælkesyreniveauer.
 • Tørst, hyppig vandladning, sløret syn eller vægttab, da disse symptomer kan være tegn på forhøjede blodsukkerniveauer.
 • Kvalme, opkastning og mavesmerter, da en stor stigning i mængden af triglycerider (fedtstoffer i blodet) anses for at være en risikofaktor for pankreatitis (betændelse i bugspytkirtlen), og disse symptomer kan tyde på denne sygdom.
 • Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som tidligere har haft opportunistisk infektion, kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner forekomme kort efter, at anti-hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, så kroppen bliver i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer. Foruden opportunistiske infektioner kan autoimmune sygdomme (skyldes, at immunsystemet går til angreb på rask kropsvæv) også forekomme efter, at du er startet på at tage medicin til behandling af din hiv-infektion.
 • Autoimmune sygdomme kan forekomme flere måneder efter påbegyndelsen af behandlingen. Hvis du bemærker nogen symptomer på infektion eller andre symptomer såsom muskelsvaghed, svaghed som starter i hænder og fødder og bevæger sig op gennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du omgående kontakte din læge for at få den nødvendige behandling.
 • Stivhed i led, ømhed og smerter (især i hofte, knæ og skulder) og indskrænket bevægelighed, da nogle patienter, som tager disse lægemidler, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør som følge af nedsat blodtilførsel til knoglen). Længden af antiretroviral kombinationsbehandling, brug af kortikosteroider, indtagelse af alkohol, svær immunsuppresion (nedsat aktivitet i immunsystemet), højere legemsmasseindeks (BMI) m.m. kan være nogle af de risikofaktorer, der er, for at udvikle denne sygdom.
 • Muskelsmerter, ømhed eller svækkelse, især i kombination med disse lægemidler. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været alvorlige.
 • Symptomer på svimmelhed, uklarhed, besvimmelse eller fornemmelse af unormal hjerterytme. Lopinavir/Ritonavir Accord kan forårsage ændringer i din hjerterytme og i den elektriske aktivitet i hjertet. Disse forandringer kan ses på et EKG (elektrokardiogram).

Brug af anden medicin sammen med Lopinavir/Ritonavir Accord

 • Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 • Antibiotika (f.eks. rifabutin, rifampicin, clarithromycin)
 • Medicin mod kræft (f.eks. abemaciclib, afatinib, apalutamid, ceritinib, encorafenib, ibrutinib, venetoclax, de fleste tyrosinkinasehæmmere sådan som dasatinib og nilotinib, også vincristin og vinblastin)
 • Blodfortyndende lægemidler (f.eks. warfarin, rivaroxaban, vorapaxar)
 • Lægemidler mod depression (f.eks. trazodon, bupropion)
 • Lægemidler mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, lamotrigin og valproat)
 • Lægemidler mod svamp (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol)
 • Lægemidler mod urinsyregigt (f.eks. colchicin). Du må ikke tage Lopinavir/Ritonavir Accord med colchicin, hvis du har problemer med nyrer og/eller lever (se også Tag ikke Lopinavir/Ritonavir Accord sammen med nogen af følgende lægemidler herover)
 • Antivirale midler, som bruges til at behandle kronisk hepatitis C-virusinfektion (HCV) hos voksne (f.eks. glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir)
 • Lægemidler til behandling af rejsningsproblemer (f.eks. sildenafil og tadalafil)
 • Fusidinsyre brugt til behandling af langvarige infektioner i knogler og led (f.eks. osteomyelitis)
 • Hjertemedicin, herunder:
  • Digoxin
  • Calciumantagonister (f.eks. felodipin, nifedipin, nicardipin)
  • Lægemidler, der anvendes mod uregelmæssig hjerterytme (f.eks. bepridil, systemisk lidocain, quinidin)
 • Hiv-CCR5-antagonister (f.eks. maraviroc)
 • Hiv-1-integrase-hæmmer (f.eks. raltegravir)
 • Lægemidler, der anvendes til behandling af lavt antal blodplader i blodet (f.eks. fostamatinib);
 • Lægemidler, der anvendes til at sænke kolesterolniveauet i blodet (f.eks. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin)
 • Lægemidler mod astma og andre lungesygdomme såsom kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (f.eks. salmeterol)
 • Lægemidler mod unormalt højt blodtryk i lungernes blodkar (pulmonal arteriel hypertension) (f.eks. bosentan, riociguat, sildenafil, tadalafil)
 • Lægemidler, som påvirker immunsystemet (f.eks. ciclosporin, sirolimus (rapamycin), tracrolimus)
 • Lægemidler, som bruges til rygestop (f.eks. bupropion)
 • Smertestillende lægemidler (f.eks. fentanyl)
 • Morfinlignende lægemidler (f.eks. methadon)
 • Non-nukleosid revers transkriptasehæmmere (NNRTIs) (f.eks. efavirenz, nevirapin)
 • oral prævention eller depotplaster til forebyggelse af graviditet (se nedenstående afsnit med overskriften Præventionsmidler)
 • Proteasehæmmere (f.eks. fosamprenavir, indinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir)
 • Beroligende lægemidler (f.eks. midazolam indgivet ved injektion)
 • Steroider (f.eks. budesonid, dexamethason, fluticasonpropionat, ethinylestradiol, triamcinolon)
 • levothyroxin (bruges til at behandle problemer med skjoldbruskkirtlen).

 

Se listen over lægemidler ovenfor ‘Tag ikke Lopinavir/Ritonavir Accord sammen med nogen af følgende lægemidler’ for at få oplysninger om lægemidler, som du ikke må tage sammen med Lopinavir/Ritonavir Accord.  

 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Lægemidler til behandling af rejsningsproblemer (avanafil, vardenafil, sildenafil, tadalafil)  

 • Tag ikke Lopinavir/Ritonavir Accord, hvis du i øjeblikket tager avanafil eller vardenafil.
 • Du må ikke tage Lopinavir/Ritonavir Accord, hvis du tager sildenafil for at behandle unormalt forhøjet blodtryk i lungernes blodkar (pulmonal arteriel hypertension) (se også punktet Tag ikke Lopinavir/Ritonavir Accord ovenfor).
 • Hvis du tager sildenafil eller tadalafil og Lopinavir/Ritonavir Accord sammen, kan du risikere at få bivirkninger såsom lavt blodtryk, besvimelse, synsændringer og rejsning af penis, der varer mere end 4 timer. Hvis en rejsning varer mere end 4 timer, skal du straks søge lægehjælp for at undgå permanent skade af penis. Din læge kan forklare disse symptomer nærmere.

 

Præventionsmidler 

 • Hvis du i øjeblikket bruger et oralt præventionsmiddel eller et depotplaster til forebyggelse af graviditet, skal du bruge et supplerende eller en anden type præventionsmiddel (f.eks. kondom), da Lopinavir/Ritonavir Accord kan forringe virkningen af orale præventionsmidler og depotplastre.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord nedsætter ikke risikoen for at smitte andre med hiv. Der skal tages relevante forholdsregler (f.eks. brug af kondom) for at forebygge, at sygdommen overføres til andre gennem seksuel kontakt.

Graviditet og amning

 • Fortæl omgående din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer.
 • Ammende kvinder må ikke tage Lopinavir/Ritonavir Accord uden lægens specifikke anvisning.
 • Det anbefales, at hiv-smittede kvinder ikke ammer deres spædbørn, da der er risiko for, at barnet kan blive smittet med hiv gennem mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lopinavir/Ritonavir Accord er ikke specifikt afprøvet med hensyn til mulige virkninger på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Undlad at køre bil eller betjene maskiner, hvis du får en eller flere bivirkninger (f.eks. kvalme), som påvirker din evne til at gøre dette på forsvarlig vis. Kontakt din læge. 

3. Sådan skal du tage Lopinavir/Ritonavir Accord

Hvordan skal Lopinavir/Ritonavir Accord tages?

 

Det er vigtigt, at Lopinavir/Ritonavir Accord synkes hele og ikke tygges, deles eller knuses.  

 

 • Tag altid Lopinavir/Ritonavir Accord nøjagtigt efter lægens anvisning.
 • Er du i tvivl om, hvordan du skal tage medicinen, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvor meget Lopinavir/Ritonavir Accord skal der tages og hvornår?

Brug til voksne 

 • Den sædvanlige voksendosis er 400 mg/100 mg to gange dagligt, dvs. hver 12. time, sammen med andre anti-hiv-lægemidler. Voksne patienter, som ikke tidligere har taget anden antiviral medicin, kan også tage Lopinavir/Ritonavir Accord en gang daglig som en 800 mg/200 mg dosis. Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage. Voksne patienter, som tidligere har taget anden antiviral medicin kan tage Lopinavir/Ritonavir Accord en gang dagligt som en 800 mg/200 mg dosis, hvis deres læge beslutter, at det er hensigtsmæssigt.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord må ikke tages en gang daglig med efavirenz, nevirapin, carbamazepin, phenobarbital og phenytoin.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord kan tages sammen med eller uden mad.

 

Brug til børn 

 • Til børn vil lægen fastsætte den korrekte dosis (antal tabletter) på baggrund af barnets højde og vægt.
 • Lopinavir/Ritonavir Accord kan tages sammen med eller uden mad.

Hvis du eller dit barn har taget for meget Lopinavir/Ritonavir Accord

 • Hvis du bliver klar over, at du har taget for meget Lopinavir/Ritonavir Accord, skal du straks kontakte din læge.
 • Hvis du ikke kan komme i kontakt med din læge, skal du henvende dig på hospitalet.

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lopinavir/Ritonavir Accord end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Lopinavir/Ritonavir Accord

Hvis du tager lopinavir/ritonavirto gange daglig 

 • Hvis du opdager, at du har glemt en dosis inden for 6 timer fra det tidspunkt, du skulle have taget din dosis, skal du tage den glemte dosis snarest muligt og derefter fortsætte med at tage din normale dosis til sædvanlig tid, som foreskrevet af din læge.
 • Hvis du opdager, at du har glemt en dosis 6 timer eller længere fra det tidspunkt, du skulle have taget din dosis, skal du ikke tage den glemte dosis. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

Hvis du tager lopinavir/ritonaviren gang dagligt 

 • Hvis du opdager, at du har glemt en dosis inden for 12 timer fra det tidspunkt, du skulle have taget din dosis, skal du tage den glemte dosis snarest muligt og derefter fortsætte med at tage din normale dosis til sædvanlig tid, som foreskrevet af din læge.
 • Hvis du opdager, at du har glemt en dosis 12 timer eller længere fra det tidspunkt, du skulle have taget dosis, skal du ikke tage den glemte dosis. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du eller dit barn holder op med at tage Lopinavir/Ritonavir Accord

 • Du må ikke ændre eller holde op med at tage den daglige dosis Lopinavir/Ritonavir Accord uden først at konsultere din læge.
 • Du skal altid tage Lopinavir/Ritonavir Accord daglig for at hjælpe med at kontrollere din hiv- infektion, uanset hvor meget bedre du føler dig.
 • Hvis du tager Lopinavir/Ritonavir Accord som anbefalet, får du de bedste muligheder for at forsinke udvikling af resistens over for medicinen.
 • Hvis en bivirkning forhindrer dig i at tage Lopinavir/Ritonavir Accord som anvist, skal du straks informere din læge om det.
 • Sørg altid for at have tilstrækkeligt med Lopinavir/Ritonavir Accord på lager, så du ikke løber tør. Når du er på rejse eller skal indlægges på hospital, skal du sørge for at have tilstrækkeligt med Lopinavir/Ritonavir Accord, indtil du kan få en ny forsyning.
 • Fortsæt med at tage denne medicin, indtil lægen anbefaler noget andet.

4. Bivirkninger

Lopinavir/Ritonavir Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det kan være vanskeligt at skelne mellem bivirkninger, der er forårsaget af Lopinavir/Ritonavir Accord, og bivirkninger, der kan opstå pga. andre lægemidler, som du tager samtidig, eller som skyldes komplikationer forbundet med hiv-infektionen. 

 

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret af patienter, som tog denne medicin. Du skal straks underrette din læge om disse eller andre symptomer. Hvis tilstanden varer ved eller forværres, skal du søge lægehjælp.  

 

Meget almindelige kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer 

 • Diarré
 • Kvalme
 • Øvre luftvejsinfektion.

 

Almindelige kan påvirke op til 1 ud af 10 personer 

 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Opkastning, forstørret mave, smerter i den nederste og øverste del af maven, luft i tarmen, fordøjelsesbesvær, nedsat appetit, tilbageløb af maveindholdet til spiserøret, hvilket kan give smerter
  • Fortæl din læge, hvis du oplever kvalme, opkastning eller mavesmerter, da dette kan være tegn på pankreatitis (betændelse i bugspytkirtlen)
 • Hævelse eller betændelse i maven eller tarmene
 • Forhøjet kolesterolniveau i dit blod, forhøjet triglyceridniveau (en slags fedt) i dit blod, højt blodtryk
 • Nedsættelse af kroppens evne til at forbrænde sukker herunder diabetes mellitus, vægttab
 • Lavt antal røde blodlegemer, lavt antal hvide blodlegemer, der normalt bruges til at bekæmpe infektioner
 • Udslæt, eksem, ophobning af skæl af fedtet hud
 • Svimmelhed, angst, søvnløshed
 • Følelse af træthed, mangel på kræfter og energi, hovedpine inklusive migræne
 • Hæmorider
 • Leverbetændelse inklusive forhøjede leverenzymer
 • Allergiske reaktioner inklusive udslæt og betændelse i munden
 • Infektioner i nedre luftveje
 • Forstørrede lymfeknuder
 • Impotens, unormalt kraftig menstruation eller manglende menstruation
 • Muskellidelser så som svaghed eller spasmer, smerter i led, muskler og ryg
 • Skade på nerver i det perifere nervesystem
 • Nattesved, kløe, udslæt inklusive hævede buler på huden, infektion i huden, betændelse i hud eller hårsække, ophobning af væske i celler eller væv.

 

Ikke almindelige kan påvirke op til 1 ud af 100 personer 

 • Unormale drømme
 • Tab eller ændring af smag
 • Hårtab
 • En abnormitet i elektrokardiogrammet kaldet atrioventrikulært blok
 • Belægninger inde i dine arterier, som kan føre til hjerteanfald eller slagtilfælde
 • Betændelse i blodkar og kapillærer
 • Betændelse i galdegangen
 • Ukontrollerede rystelser af kroppen
 • Forstoppelse
 • Dyb venebetændelse i forbindelse med en blodprop
 • Tør mund
 • Manglende evne til at kontrollere afføring
 • Betændelse i den første del af tyndtarmen lige efter maven, sår i fordøjelseskanalen, blødning fra fordøjelseskanalen eller endetarmen
 • Røde blodlegemer i urinen
 • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)
 • Fedtaflejringer i leveren, forstørret lever
 • Manglende testikelfunktion
 • En opblussen af symptomer relateret til en inaktiv infektion i kroppen (immunrekonstitution)
 • Øget appetit
 • Unormalt højt niveau af bilirubin (et farvestof, der dannes ved nedbrydelse af de røde blodlegemer) i blodet
 • Nedsat lyst til sex
 • Nyrebetændelse
 • Knogledød forårsaget af dårlig blodtilførsel til området
 • Sår i munden, betændelse i maven og tarmen
 • Nyresvigt
 • Nedbrydelse af muskelfibre, som resulterer i frigivelse af muskelfiberprotein (myoglobin) ind i blodbanen
 • En lyd i et eller begge ører som f.eks. en brummen, ringen eller fløjtetone
 • Skælven
 • Unormal lukning af en af hjerteklapperne (trikuspidklappen i hjertet)
 • Svimmelhed (følelse af rotation)
 • Øjenforstyrrelser, unormalt syn
 • Vægtforøgelse.

 

Sjælden kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer  

 • alvorlige eller livstruende hududslæt og blister (Stevens-Johnsons syndrom og erythema multiforme).

 

Ikke kendt kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data  

 • nyresten

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Lopinavir/Ritonavir Accord utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Lopinavir/Ritonavir Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen.
  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Brug ikke dette lægemiddel, hvis det er misfarvet.

 

Sådan bortskaffer du ubrugt Lopinavir/Ritonavir Accord 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lopinavir/Ritonavir Accord indeholder:

Aktive stoffer: lopinavir og ritonavir. 

Hver Lopinavir/Ritonavir Accord indeholder 200 mg lopinavir og 50 mg ritonavir. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Tablet: 

Copovidon, sorbitanlaurat, kolloid vandfri silica, natriumstearylfumarat. 

 

Tabletovertræk: 

Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogoler type 400 (polyetylen glycol 400), hydroxypropylcellulose (E463), talcum(E553b), kolloid vandfri silica(E551), macrogoler type 3350 (polyetylen glycol 3350), gul jernoxid E172, polysorbat 80 (E433). 

Udseende og pakningsstørrelser

Lopinavir / ritonavir Accord tabletter er gule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med "H" på den ene side og "L3" på anden side. 

 

Lopinavir/Ritonavir Accord leveres i pakninger, som indeholder 120 tabletter (1 plastik beholder á 120 tabletter) og multipakninger, som indeholder 3 plastik beholdere som indeholder 120 tabletter (360 tabletter). Blister multipakninger, som indeholder 60 og 120 tabletter (1 pakning á 120 tabletter eller 3 pakninger, som indeholder 40 tabletter) er også tilgængelige. 

 

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis tilgængelige.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare B.V.  

Winthontlaan 200  

3526KV Utrecht  

Holland 

Fremstillere

Pharmadox Healthcare Ltd.  

KW20A Kordin Industrial Park,  

Paola, PLA 3000, Malta 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne af EØS under følgende navne:

 

Navn på medlemsstaterne 

LÆGEMIDLETS NAVN 

Tyskland 

Lopinavir/Ritonavir Accord 200 mg/50 mg Filmtabletten 

Spanien 

Lopinavir/Ritonavir Accord 200 mg/50 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Holland 

Lopinavir/Ritonavir Accord 200 mg/50 mg filmomhulde tabletten 

Østrig 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg Filmtabletten 

Belgien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg Filmtabletten/ comprimé pelliculé/ filmomhulde tabletten 

Bulgarien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg film-coated tablets 

Kroatien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg filmom obložene tablete 

Cypern 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg film-coated tablets 

Danmark 

Lopinavir / Ritonavir Accord 

Estonien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 

Finland 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Ungarn 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg/50 mg filmtabletta 

Italien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg 

Litauen 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg plėvele dengtos tabletės 

Letland 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg apvalkotās tabletes 

Malta 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg film-coated tablets 

Norge 

Lopinavir / Ritonavir Accord 

Polen 

Lopinavir / Ritonavir Accord 

Rumænien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg tabletki powlekane 

Slovenien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg/50 mg filmsko obložene tablete 

Sverige 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg filmdragerade tabletter 

Storbritannien 

Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg / 50 mg film-coated tablets 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...