Tetracyclin "Actavis"

filmovertrukne tabletter 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tetracyclin Actavis® filmovertrukne tabletter 250 mg  

tetracyclinhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tetracyclin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis
 3. Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tetracyclin Actavis er et bredspektret antibiotikum. Du kan bruge Tetracyclin Actavis til behandling af infektioner. 

Tetracyclin Actavis virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis

Tag ikke Tetracyclin Actavis, hvis:

 • du er allergisk over for tetracyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • du er gravid.
 • du har dårlige nyrer.
 • du er i behandling med lægemidler som acitretin eller isotretinoin mod psoriasis, bumser eller andre hudlidelser. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før du tager Tetracyclin Actavis hvis du: 

 • har dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • har forsnævring i spiserøret, maven eller tarmen.
 • får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser.
 • får diarré.

Der kan være risiko for svag blokering af impulsoverførsel fra nerver til muskler. Derfor skal der udvises forsigtighed ved administration af tetracycliner til patienter, der lider af muskelsygdommen myasthenia gravis. 


Behandling med Tetracyclin Actavis kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys. 


Brug ikke Tetracyclin Actavis, hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel Tetracyclin kan give skader på nyrerne. 


Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning. Børn, hvis tænder ikke er færdigudviklede, har risiko for varig misfarvning og skade på tænderne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Tetracyclin Actavis

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.
Tal med lægen, hvis du tager 

 • lægemidler mod mavesår (sucralfat).
 • produkter, der indeholder zink.
 • produkter, der indeholder jernforbindelser.
 • lægemidler mod hjertelidelser (digoxin og quinapril).
 • vanddrivende medicin.
 • lægemilder mod psoriasis eller bumser (isotretinoin og acitretin).
 • andre lægemidler mod infektion.
 • lægemidler mod hiv-virus (didanosin).
 • lægemidler mod urinsur gigt (probenicid).
 • lægemidler mod manier og depression (lithium).
 • lægemidler mod kræft og visse typer gigt (methotrexat).

 

Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis. 

 

Hvis du samtidig tager lægemidler mod for meget mavesyre eller mod forstoppelse, og kosttilskud, der indeholder aluminium, jern, calcium eller magnesium, kan det nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyclin Actavis, og ovennævnte lægemidler eller kosttilskud. 

Brug af Tetracyclin Actavis sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Tetracyclin Actavis sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal gå 3 timer mellem du tager Tetracyclin Actavis og mælkeprodukter. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Tetracyclin Actavis, hvis du er gravid. 


Amning
Tetracyclin Actavis bliver udskilt i modermælken.
Hvis du ammer, må du ikke tage Tetracyclin Actavis. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tetracyclin Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tetracyclin Actavis indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis

Tag altid Tetracyclin Actavis nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Tetracyclin Actavis, tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

1 tablet på 500 mg 2 gange dagligt eller 1 tablet på 250 mg 4 gange dagligt. 

 

Børn: 

Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning. 

 

Ved svær akne: 

Enten 1-2 tabletter på 250 mg eller 1 tablet på 500 mg dagligt gen- nem flere måneder. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Tag tabletten sammen med rigelig væske (dog ikke mælk) eller et let måltid uden mælkeprodukter. 

Hvis du har taget for meget Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Tetracyclin Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Tegn på, at du har taget for meget Tetracyclin Actavis kan være kvalme, opkastning, og diarré. Hos patienter med dårlige nyrer er der ved overdosering set skader på lever og nyrer. 

Hvis du har glemt at tage Tetracyclin Actavis

Hvis du har glemt en dosis Tetracyclin Actavis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Tetracyclin Actavis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Mangelfuld udvikling af tandemaljen hos børn. Kontakt læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Sår eller forsnævringer i spiserøret. Kontakt læge.
 • Hævelse af ansigt, læber, hals og tunge (angioødem). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, synsforstyrrelser, smerter bag øjnene). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Stærke mavesmerter og vandig, slimet diarré (akut tyktarmsbetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. Søg straks læge.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Forværring af bindevævslidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Kontakt læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Hvis du har dårlige nyrer, er der risiko for påvirkning af leveren, som viser sig ved gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Kvalme, opkastning, diarré, varig misfarvning af børns tandemalje.
 • Midlertidig hæmning af knoglernes vækst hos børn.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Allergiske hudreaktioner, udslæt, nældefeber.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tetracyclin Actavis utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Tetracyclin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Actavis indeholder:

Det aktive indholdsstof er tetracyclinhydrochlorid. 

De øvrige indholdsstoffer er: Kaliumcarragenan, povidon, glycerol, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, talcum, lactose, hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 4000, quinolingult (E 104), jernoxid gul og rød (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Tetracyclin Actavis er en rund, gul, hvælvet filmovertrukket tablet med delekærv og mærket ”AL” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

250 mg: 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...