Aciclovir "2care4"

tabletter 400 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir 2care4 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter  

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de ikke har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
  Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 2care4
 3. Sådan skal du tage Aciclovir 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aciclovir 2care4 indeholder aciclovir, som tilhører en gruppe af lægemidler til behandling af virusinfektioner. Det virker ved at dræbe virus eller stoppe virusvæksten. 

Aciclovir 2care4 kan anvendes: 

 • til behandling og forebyggelse af herpes simplex infektioner på hud og slimhinder, f.eks. forkølelsessår og sår på de ydre kønsorganer (med undta- gelse af herpes simplex infektioner hos nyfødte og alvorlige herpes simplex infektioner hos børn med nedsat immunforsvar).
 • til forebyggelse af gentagne herpes simplex infektioner hos patienter med normalt immunforsvar.
 • til forebyggelse af herpes simplex infektioner hos patienter med nedsat immunforsvar.
 • til behandling af skoldkopper (varicella) og helvedesild (herpes zoster).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Aciclovir 2care4

 • hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aciclovir 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aciclovir 2care4, hvis du 

 • har nedsat nyrefunktion.
 • er ældre.
 • har alvorligt nedsat immunforsvar.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du tager høje doser af aciclovir, eller hvis du er ældre eller
du har problemer med nyrerne, skal du drikke meget vand for at forebygge risikoen for en nyreskade. 

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod urinsyregigt (probenecid).
 • medicin mod for meget mavesyre (cimetidin).
 • medicin mod astma og KOL (theophyllin).
 • mycofenolatmofetil (anvendes ved organtransplantation).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,
eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid må du kun tage Aciclovir 2care4 efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Aciclovir 2care4 efter aftale med lægen, da Aciclovir 2care4 går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir 2care4 påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejds-sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Nogle bivirkninger som døsighed, søvnighed og svimmelhed kan nedsætte din koncentrations- og reaktionsevne.
Du skal være sikker på, hvordan medicinen påvirker dig, før du kører bil eller betjener maskiner. 

3. Sådan skal du tage Aciclovir 2care4

Tag altid Aciclovir 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Aciclovir 2care4 tabletter skal opløses i mindst 50 ml vand eller synkes hele med lidt vand. 

Drik rigelig med væske hvis du får høje doser aciclovir, har nedsat nyrefunktion eller er ældre. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Herpes på hud og slimhinder 

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen med ca. 4 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. Behandlingen kan forlænges ved svære infektioner. 

 

Helvedesild og skoldkopper 

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen med ca. 4 timers mellemrum, dog ikke om natten. Behandlingen bør vare i 7 dage. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud 

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen med ca. 12 timers mellemrum eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med 

ca. 6 timers mellemrum. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat immunforsvar 

1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum. 

 

Aciclovir 2care4 tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Aciclovir 2care4 tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Ældre 

Dosis er den samme som hos voksne medmindre der er nyreproblemer. I så fald skal dosis nedsættes. Følg lægens anvisning. Ældre der tager store doser aciclovir gennem munden, skal sørge for at drikke rigeligt med væske. 

 

Brug til børn og unge  

Herpes på hud og slimhinder 

Over 2 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen med ca. 4 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. Behandlingen kan forlænges ved svære infektioner. 

Under 2 år: 1/2 tablet på 200 mg 5 gange om dagen med ca. 

4 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. Behandlingen kan forlænges ved svære infektioner. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis barnet har nedsat immunforsvar 

Over 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum, dog ikke om natten. 

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum, dog ikke om natten. 

 

Skoldkopper 

6 år og ældre: 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. 

2 - 5 år: 1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. 

Under 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. 

 

Børn skal normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har nedsat nyrefunktion kan det være nødvendigt at nedsætte dosis og du skal sørge for at du drikker tilstrækkeligt med væske. 

Følg lægens anvisninger. 

Behandling af herpes simplex-infektioner 

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dagligt med 12 timers interval. 

Behandling af helvedesild (herpes zoster) 

Ved moderat nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 800 mg 3 gange dagligt med ca. 8 timers interval. 

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 800 mg 2 gange dagligt med ca. 12 timers interval. 

Hvis du har taget for mange Aciclovir 2care4 tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aciclovir 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Aciclovir 2care4

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Aciclovir 2care4 tabletter

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen hvis dine symptomer ændrer sig, efter behandlingen med Aciclovir 2care4 er stoppet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis én af de følgende bivirkninger opstår, så stop indtagelsen af Aciclovir 2care4 og fortæl det omgående til din læge eller kontakt skadestue. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner, som hududslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre kropsdele og pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for 

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Dette er meget alvorlige bivirkninger og de er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter). 

Alvorlige bivirkninger som akut nyresvigt og bevidstløshed (koma) er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter). 

Andre bivirkninger

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Kløe, hududslæt herunder øget følsomhed for lys (fotosensitivitet)
 • Feber
 • Hovedpine, svimmelhed
 • Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter
 • Udpræget træthed.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Nældefeber, hårtab.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Åndedrætsproblemer.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Ændring i antallet af forskellige blodlegemer, kan medføre øget dannelse af blå mærker, halsbetændelse, næseblødning, infektioner, udtalt træthed, kortåndethed ved anstrengelse eller unormal bleg hud
 • Følelse af uro, forvirring
 • Sitren eller rysten
 • Hallucinationer
 • Krampeanfald (kramper)
 • Følelse af unormal træthed eller sløvhed
 • Usikker gang og manglende koordinationsevne
 • Taleforstyrrelser
 • Psykisk sygdom med unormale eller forstyrrede tanker eller stemninger
 • Leverbetændelse, gulfarvning af huden og det hvide i dine øjne (gulsot)
 • Nyresmerter, som kan være forbundet med nyresvigt eller krystaluri (tilstedeværelse af krystaller i urinen)
 • Hjernesygdom (encephalopati).

 

Laboratorieundersøgelser 

Undersøgelser har sjældent vist stigninger i urinstof- og kreatininkoncentrationer og forbigående forandringer i leverfunktion og blod- bestanddel som bilirubin. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er 

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Aciclovir 2care4 ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke Aciclovir efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir 2care4 indeholder

 • Aktivt stof: Aciclovir.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (Type A) prægelatineret stivelse, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Aciclovir 2care4 200 mg er en hvid, aflang tablet uden delekærv og mærket ”ACV” på den ene side og ”200” på den anden. 

Aciclovir 2care4 400 mg er en hvid, aflang tablet uden delekærv og mærket ”ACV” på den ene side og ”400” på den anden. 

Aciclovir 2care4 800 mg er en hvid, aflang tablet uden delekærv og mærket ”ACV” på den ene side og ”800” på den anden. 

 

Pakningsstørrelser 

200 mg: 25 tabletter og 100 tabletter. 

400 mg: 56 tabletter og 70 tabletter. 

800 mg: 35 tabletter, 50 tabletter og 100 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehave af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Aciclovir 2care4 svarer til Aciclovir Ranbaxy. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...