Antabus®

brusetabletter 400 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Antabus® 200 mg og 400 mg brusetabletter
disulfiram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus
 3. Sådan skal du tage Antabus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Antabus er et middel mod afhængighed af alkohol. 


Antabus ændrer omsætningen af alkohol i kroppen, så der kommer ubehagelige virkninger, hvis du drikker alkohol. 


Du skal tage Antabus mod alkoholisme. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Antabus

 • hvis du er allergisk over for disulfiram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Antabus (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en alvorlig hjertesygdom.
 • hvis du har for højt blodtryk.
 • hvis du har en alvorlig sindslidelse.
 • hvis du har en hjernelidelse eller følger efter sådan en.

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Antabus. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Antabus, hvis 

 • du har en lever- eller nyresygdom.
 • du tidligere har haft en sindslidelse.
 • du har diabetes.
 • du har epilepsi.
 • du har for højt stofskifte.
 • du har for lavt stofskifte.
 • du har en kronisk lungesygdom.
 • du har kontakteksem udløst af gummi.

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter, behandlingen er stoppet.

ADVARSEL!
Antabus ændrer omsætningen af alkohol i kroppen. Du får en meget ubehagelig reaktion, hvis du drikker alkohol, mens du tager Antabus. Det drejer sig om hovedpine, ansigtsrødme, hurtig puls og hurtig vejrtrækning, hjertebanken, kvalme, opkastning, bleghed, lavt blodtryk og svimmelhed. I alvorlige tilfælde besvimelse (kollaps). Reaktionen kan være forskellig fra gang til gang. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Kontakt straks lægen, hvis du får 

 • appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot, mørkfarvet urin, lys afføring. Det kan være tegn på leverbetændelse.


Vær opmærksom på følgende 

 • Inden du starter behandlingen med Antabus, og så længe du får Antabus, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt. Tal med lægen.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Antabus. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af andre lægemidler sammen med Antabus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Visse fødevarer og medicin kan indeholde alkohol. Selv meget små mængder kan give ubehagelige virkninger, hvis du får alkohol samtidig med Antabus. Vær opmærksom på, at drikkevarer mærket ”alkoholfri” og ”ikke-alkoholisk” kan
indeholde mere end 0,1% alkohol, og derfor kan fremkalde en ubehagelig reaktion.

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod betændelse (metronidazol).
 • blodfortyndende medicin (warfarin).
 • medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
 • medicin mod astma (theophyllin).
 • visse midler mod angst og uro af typen benzodiazepiner (f.eks. chlordiazepoxid, diazepam og temazepam).
 • medicin mod for meget mavesyre.
 • jerntilskud (jernsalte).

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis. 

Brug af Antabus sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter, at behandlingen er stoppet. 

Vær opmærksom på, at fødevarer, der indeholder alkohol selv i meget små mængder, kan give ubehagelige virkninger. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Antabus efter aftale med lægen. 


Amning 

Antabus går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Antabus efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Antabus kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du tage Antabus

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 


Du skal opløse brusetabletterne i ½ glas vand. Lad blandingen bruse af og rør rundt, før du drikker den. 


Du skal helst tage Antabus om morgenen. Hvis dette forårsager træthed, kan dosis tages om aftenen. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

Behandlingen med Antabus er tilpasset individuelt. 


En almindelig startdosis er 200-400 mg, 2-3 gange om ugen. 


En almindelig vedligeholdelsesdosis er 100-200 mg dagligt eller 600-800 mg 2 gange ugentligt. 


Følg altid lægens anvisning. 


Nedsat nyre- og leverfunktion
 

Tal med lægen. 

Hvis du har taget for meget Antabus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Antabus, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering er opkastning, hovedpine, ligegyldighed, blodtryksfald, hurtig puls, usikre bevægelser, irritabilitet, urolig adfærd, hallucinationer og sindslidelser. Kan føre til bevidsthedstab og kramper. 

Hvis du har glemt at tage Antabus

Hvis du har glemt at tage Antabus, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Antabus

Du må kun afbryde behandlingen efter aftale med lægen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Smerter i øjet, større eller mindre ændringer i synsfeltet (mørke eller lyse områder), evt. blindhed pga. betændelse i synsnerven. Kontakt straks læge.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.
 • Sindslidelser, der kan minde om skizofreni, eller som giver en akut forvirringstilstand. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot, mørkfarvet urin og lys afføring pga. leverskade. Kan føre til leversvigt. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Sygelig opstemthed (mani). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Søvnighed, træthed.
 • Hovedpine.
 • Smerter i øverste del af maven.
 • Dårlig ånde, metalsmag i munden, diarré, kvalme, opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Allergiske hudreaktioner med kløe og/eller udslæt, aknelignende udslæt, overfølsomhed.
 • Nedsat sexlyst eller -funktion.
 • Impotens eller andre seksuelle problemer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Vrangforestillinger, evt. forfølgelsesvanvid (paranoia). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt straks læge.
 • Ændret følesans, prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Antabus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apot- ekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Antabus utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Opbevares i original beholder tæt lukket for at beskytte mod fugt og lys. 


Tag ikke Antabus efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Antabus indeholder:

 • Aktivt stof: disulfiram. 1 brusetablet indeholder 200 mg eller 400 mg disulfiram.
 • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, povidon, vinsyre, natriumhydrogencarbonat, talcum, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose og polysorbat 20.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Antabus 200 mg er en hvid, flad tablet med delekærv og mærket CDC. 

Antabus 400 mg er en hvid, flad tablet med krydskærv og mærket CJ. 


Pakningsstørrelser 

200 mg tabletter: 100 stk. 

400 mg tabletter: 50 stk. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Antabus® er et registreret varemærke, der tilhører Actavis Group ehf. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...