Imodium®

tabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imodium® 2 mg tabletter
loperamidhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imodium
 3. Sådan skal du tage Imodium
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imodium er et stoppende middel mod diarré. Imodium virker stoppende ved at hæmme tarmens bevægelser og øge optagelsen af vand fra tarmen, så afføringen bliver fastere og ikke så hyppig. 

Imodium anvendes i behandlingen af to typer diarré. Disse to typer har forskellige aldersgrænser og maksimumdoser. 

Kortvarig akut diarré

 • til voksne og børn fra 12 år
 • du må højst tage 8 tabletter (16 mg) om dagen for voksne og højst 4 tabletter (8 mg) om dagen for børn over 12 år
 • til anfald, som varer højst 48 timer.

 

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

 • til voksne fra 18 år
 • du må højst tage 6 tabletter (12 mg) om dagen
 • kan anvendes i to uger for at behandle gentagne anfald, men hvis et anfald varer længere end 48 timer skal du kontakte din læge.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imodium

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Imodium

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for loperamidhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imodium (angivet i afsnit 6)
 • til børn under 12 år
 • som førstevalgsbehandling ved akut diarré forbundet med høj feber eller blod i afføringen
 • som førstevalgsbehandling, hvis du har kraftig diarré efter at have taget antibiotika
 • som førstevalgsbehandling, hvis du har betændelse i tynd- og tyktarm, der skyldes bakterier såsom salmonella, shigella og campylobakter
 • som førstevalgsbehandling, hvis du har akut diarré med slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse
 • hvis du er forstoppet, eller hvis din mave føles oppustet. Behandlingen med Imodium skal stoppes øjeblikkeligt, hvis du får forstoppelse, tarmslyng eller din mave bliver udspilet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Imodium 

 • hvis du har en kronisk sygdom i tarmene
 • hvis du har en leversygdom. Nogle af bivirkningerne kan blive mere generende
 • hvis du har AIDS. Du skal stoppe behandlingen omgående og kontakte din læge, hvis din mave bliver udspilet.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler hvis du tager Imodium mod irritabel tarmsyndromsymptomer 

 • en læge skal have diagnosticeret, at du lider af irritabel tarmsyndrom
 • hvis du er over 40 år, skal du kontakte din læge før brug, hvis du ikke har haft irritabel tarmsyndrom-symptomer i nogen tid eller hvis det nuværende mønster af symptomer er anderledes end tidligere symptomer
 • kontakt din læge hvis du lider af svær forstoppelse eller har oplevet vægttab
 • kontakt din læge igen, hvis symptomerne bliver værre, hvis du får nye symptomer, hvis mønstret af dine symptomer ændrer sig eller hvis de gentagne episoder med diarré fortsætter i mere end to uger.

Brug kun dette lægemiddel til det formål, det er beregnet til (se afsnit 1), og overskrid aldrig den angivne dosis (se afsnit 3). Der er rapporteret om alvorlige hjerteproblemer (med symptomer såsom hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) hos patienter, der har taget for meget loperamid, der er det aktive stof i Imodium. 


Særlige forholdsregler
Imodium behandler kun symptomerne på diarré. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at behandle årsagen til diarré. Kontakt din læge, hvis symptomerne bliver ved eller bliver værre. Når du har kraftig diarré, mister du mere væske, sukker og salte end normalt. Du skal erstatte den tabte væske ved at drikke mere end sædvanligt. Dette er især vigtigt for børn. Du kan købe en særlig sukker-salt blanding på apoteket.

Hvis behandlingen med Imodium ikke har hjulpet på akut diarré indenfor 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. 

Brug af andre lægemidler sammen med Imodium

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Kontakt din læge, hvis du tager medicin mod 

 • HIV og AIDS (ritonavir)
 • uregelmæssig hjerterytme (quinidin)
 • svamp (ketoconazol, itraconazol)
 • forhøjet indhold af fedt i blodet (gemfibrozil)
 • ufrivillig natlig vandladning (desmopressin)
 • infektion (sulfamethizol, trimethoprim).

Brug af Imodium sammen med mad og drikke

Du kan tage Imodium i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Imodium efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium, da små mængder af det aktive stof loperamid kan gå over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed, svimmelhed og døsighed kan forekomme, når du har diarré og tager Imodium. Hvis du bliver påvirket, skal du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Imodium indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Imodium

Tag altid Imodium nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Du skal tage Imodium tabletter med væske. 


Når du skal trykke tabletten ud, sørg for at trykke på højre eller venstre side af tabletten, ikke på midten. 

Den anbefalede dosis er

Kortvarig akut diarré
Voksne 

Startdosis er 2 tabletter (4 mg). Pause i 1 time. Derefter 1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Voksne må højst tage 8 tabletter (16 mg) dagligt. Hvis behandlingen med Imodium ikke har hjulpet på akut diarré inden for 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. 


Børn over 12 år
Startdosis er 1 tablet (2 mg). Pause i 1 time. Derefter 1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring. Børn må højst tage 4 tabletter (8 mg) dagligt. Hvis behandlingen med Imodium ikke har hjulpet på akut diarré inden for 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. 

Må ikke anvendes til børn under 12 år.

Irritabel tarmsyndrom (IBS)
Voksne 

Startdosis er 2 tabletter (4 mg). Pause i 1 time. Derefter 1 tablet (2 mg) efter hver løs afføring, eller som anbefalet af lægen. Du må højst tage 6 tabletter (12 mg) dagligt. Hvis behandlingen med Imodium ikke har hjulpet på diarrésymptomerne inden for 48 timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen. 

Må ikke anvendes til børn under 18 år.  Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. 


Nedsat leverfunktion
Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat nyrefunktion
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. 

Hvis du har taget for meget Imodium

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Imodium, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har taget for meget Imodium, skal du straks kontakte en læge eller et hospital. 

Symptomerne kan omfatte: øget hjertefrekvens (puls), uregelmæssig hjerterytme, ændringer 

i din hjerterytme (disse symptomer kan eventuelt få alvorlige og livstruende følger), muskelstivhed, ukoordinerede bevægelser, døsighed, vandladningsbesvær og utilstrækkelig vejrtrækning. Børn reagerer kraftigere end voksne på store mængder af Imodium. Hvis et barn tager en for høj dosis eller oplever nogen 

af ovennævnte symptomer, skal der straks søges læge. 

Hvis du har glemt at tage Imodium

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Imodium

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion eller shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng - Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, kvalme, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.
 • Bevidstløshed. Kontakt lægen.


Bivirkninger hvis hyppighed ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Smerter i den øvre del af maven, mavesmerter med stråler om i ryggen, ømhed ved berøring af maven, feber, høj puls, kvalme, der kan være symptomer på betændelse i bugspytkirtlen (akut pankreatit). Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage lægemidlet og straks søge lægehjælp.

Ikke alvorlige bivirkninger

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Forstoppelse, kvalme, luftafgang fra tarmen.
 • Hovedpine, svimmelhed.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Døsighed.
 • Mundtørhed, mavesmerter, ubehag i maven, opkastning, sure opstød/halsbrand.
 • Udslæt


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Udspilning af maven.
 • Træthed, nedsat bevidsthed.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Kløe, overfølsomhed, blæredannelse i huden.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Sløvhed, højt blodtryk, koordinationsforstyrrelser.
 • Sammentrækning af pupillen (miosis).
 • Unormalt stor tyktarm.


Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:
Bivirkningerne, der sås hos børn og unge i kliniske studier, lignede generelt de bivirkninger, der sås hos voksne og børn over 12 år. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Imodium utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Tag ikke Imodium efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger‌

Imodium indeholder:

 • Aktivt stof: loperamidhydrochlorid. 1 tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, macrogol 6000, talcum, propylenglycol, polysorbat 80, polysorbat 60, hvid bivoks, carnaubavoks, hypromellose, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Imodium er en rund, hvid tablet mærket L2 på den ene side. 


Pakningsstørrelser
10, 20, 60 og 100 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Imodium® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...