Rezolsta

filmovertrukne tabletter 800 mg+150 mg

Janssen-Cilag

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmovertrukne tabletter  

darunavir/cobicistat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage REZOLSTA
 3. Sådan skal du tage REZOLSTA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er REZOLSTA?

REZOLSTA indeholder de aktive stoffer darunavir og cobicistat.
Darunavir tilhører en gruppe hiv-lægemidler, der kaldes proteasehæmmere, som virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen til et meget lavt niveau. Det gives sammen med cobicistat, som kaldes en forstærker, idet det øger mængden af darunavir i blodet.
Behandling med REZOLSTA forbedrer dit immunforsvar (kroppens naturlige forsvarssystem) og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. REZOLSTA kan imidlertid ikke kurere hiv-infektion. 

Hvad anvendes det til?

REZOLSTA anvendes til at behandle voksne og unge i alderen 12 år og ældre, som vejer mindst 40 kg og som er smittet med hiv (se afsnittet Sådan skal du tage REZOLSTA). 

 

REZOLSTA skal tages i kombination med anden hiv-medicin. Din læge vil fortælle dig, hvilken medicinkombination der er bedst for dig. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage REZOLSTA

Tag ikke REZOLSTA

 • hvis du er allergisk over for darunavir, cobicistat eller et af de øvrige indholdsstoffer i REZOLSTA (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Fortæl lægen om alle lægemidler, du tager, herunder medicin, som du tager gennem munden, inhalerer, indsprøjter eller påfører på huden. 

Du må ikke tage REZOLSTA sammen med følgende lægemidler

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til anden medicin. 

 

Lægemiddel 

Formålet med lægemidlet 

Alfuzosin  

til behandling af forstørret blærehalskirtel (prostata) 

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin  

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks. unormal hjerterytme 

Carbamazepin, phenobarbital og phenytoin  

til forebyggelse af krampeanfald 

Astemizol eller terfenadin  

til behandling af symptomer på allergi 

Colchicin (hvis du har nyre-/leverproblemer)  

til behandling af gigt eller familiær middelhavsfeber 

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir  

Til behandling af hiv 

Rifampicin  

til behandling af visse infektioner såsom tuberkulose 

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol  

til behandling af psykiske lidelser 

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin og  

methylergometrin)  

til behandling af migrænehovedpine 

Cisaprid  

til behandling af visse mavelidelser 

Perikon (Hypericum perforatum)  

et naturlægemiddel mod depression 

Elbasvir/grazoprevir  

til behandling af hepatitis C-infektion 

Lovastatin, simvastatin og lomitapid  

til nedsættelse af kolesterol i blodet 

Triazolam eller oral (taget gennem munden) midazolam  

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst 

Sildenafil  

til behandling af hjerte- og lungesygdommen pulmonal arteriel hypertension. Sildenafil anvendes også til andre formål. Se afsnittet 'Brug af anden medicin sammen med 

REZOLSTA'. 

Avanafil  

til behandling af impotens 

Ticagrelor  

som hjælp til at standse sammenklumpning af blodplader hos patienter, der tidligere har haft et hjerteanfald 

Naloxegol 

til behandling af forstoppelse forårsaget af opioidbehandling 

Dapoxetin 

til behandling af for tidlig sædafgang 

Domperidon 

til behandling af kvalme og opkastning 

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager REZOLSTA. 


Personer, der tager REZOLSTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge. 


Patienter, der tager REZOLSTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan udslættet blive alvorligt eller potentielt livstruende. Kontakt lægen, hvis du får udslæt. 


Patienter, der tager REZOLSTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være let eller moderat. 


REZOLSTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende REZOLSTA. 


Læs følgende punkter, og fortæl det til lægen, hvis nogle af dem gælder for dig. 

 • Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun beslutter, om du kan tage REZOLSTA.
 • Fortæl din læge, hvis du har haft nyreproblemer. Din læge vil nøje overveje, om du skal behandles med REZOLSTA.
 • Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). REZOLSTA kan forhøje blodsukkerniveauet.
 • Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede lymfeknuder eller feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som tidligere har haft usædvanlige infektioner på grund af et svækket immunforsvar (opportunistiske infektioner), kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner vise sig kort efter påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden nogen tydelige symptomer.
 • Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (lidelser, der skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt behandling. Du skal straks informere din læge, så du kan få den nødvendige behandling, hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.
 • Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). REZOLSTA kan øge risikoen for blødning.
 • Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af visse infektioner).
 • Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager flere forskellige lægemidler mod hiv, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Risikoen for dette øges i forbindelse med langvarig behandling, alvorlig svækkelse af immunforsvaret, overvægt eller brug af alkohol eller lægemidler, der kaldes binyrebarkhormoner (kortikosteroider). Tegnene på osteonekrose omfatter stivhed, ømhed og smerter i led (især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge.

Børn og unge

REZOLSTA er ikke beregnet til børn under 12 år eller som vejer under 40 kg. 

Brug af anden medicin sammen med REZOLSTA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget anden medicin. 


Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med REZOLSTA. De er nævnt ovenfor under overskriften ”Du må ikke tage REZOLSTA sammen med følgende lægemidler:” 


REZOLSTA må ikke tages sammen med et andet antiviralt lægemiddel, der allerede indeholder en forstærker, eller et andet antiviralt lægemiddel, der kræver forstærkning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre dosis af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til, hvilke lægemidler der kan tages sammen. 


Virkningen af REZOLSTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler. Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager: 

 • Bosentan (til behandling af hjertesygdomme)
 • Dexamethason (til injektion) (kortikosteroid)
 • Efavirenz, etravirin, nevirapin (til behandling af hiv-infektion)
 • Rifapentin, rifabutin (til behandling af bakterieinfektioner)

 

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager REZOLSTA, og din læge vil muligvis tage yderligere blodprøver. Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager: 

 • amlodipin, carvedilol, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol, mexiletin, nicardipin, nifedipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive forstærket.
 • apixaban, dabigatranetexilat, edoxaban, rivaroxaban, warfarin, clopidogrel (til at hindre blodpropper), da virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive ændret.
 • clonazepam (til at hindre krampeanfald)
 • østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. REZOLSTA kan nedsætte virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet anvender prævention, der ikke indeholder hormoner.
 • ethinylestradiol/drospirenon. REZOLSTA kan øge risikoen for, at drospirenon øger kaliumniveauet.
 • atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling der egner sig bedst til dig.
 • ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive forstærket.
 • kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison og triamcinolon. Disse lægemidler anvendes til behandling af allergier, astma, inflammatoriske tarmsygdomme, inflammatoriske tilstande i hud, øjne, led og muskler samt andre inflammatoriske tilstande. Disse lægemidler tages generelt gennem munden, inhaleres, injiceres eller smøres på huden. Du må kun bruge disse lægemidler, hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, og kun efter en lægelig vurdering og under tæt lægelig overvågning for kortikosteroid-bivirkninger.
 • buprenorphin/naloxon, methadon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende).
 • salmeterol (medicin til behandling af astma).
 • artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria).
 • dasatinib, irinotecan,nilotinib, vinblastin, vincristin (lægemidler til behandling af kræft).
 • perphenazin, risperidon, thioridazin (lægemidler til behandling af psykiske lidelser).
 • clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam (lægemidler til behandling af søvnforstyrrelser eller angst).
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens og hjerte- og lungesygdommen pulmonal arteriel hypertension).
 • glecaprevir/pibrentasvir (til behandling af hepatitis C-infektion)
 • fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

 

Din læge vil muligvis tage yderligere blodprøver, og doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da virkningen eller bivirkningerne af enten denne eller REZOLSTA kan blive påvirket, når de kombineres. 


Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager: 

 • dabigatranetexilat, edoxaban, warfarin (blodfortyndende medicin).
 • alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved operationer).
 • digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme).
 • clarithromycin (antibiotikum).
 • clotrimazol, fluconazol, itraconazol, isavuconazol, posaconazol (mod svampeinfektioner)
  voriconazol må kun tages, når en læge har bedømt brugen af det.
 • rifabutin (mod bakterieinfektioner).
 • tadalafil, sildenafil, vardenafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet).
 • amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling af depression og angst).
 • maraviroc (til behandling af hiv-infektion).
 • colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber). Hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion, se afsnittet 'Du må ikke tage REZOLSTA sammen med følgende lægemidler'.)
 • bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet).
 • buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem og midazolam brugt som injektion (medicin til behandling af søvnforstyrrelser og/eller angst).
 • metformin (til behandling af type 2-diabetes).
 • fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerte).

 

Dette er ikke en udførlig liste over lægemidler. Fortæl din læge om alle lægemidler, du tager. 

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Gravide kvinder bør ikke tage REZOLSTA. 


På grund af risikoen for bivirkninger hos det ammede barn må kvinder ikke amme, hvis de får REZOLSTA. 


Amning frarådes hos kvinder, der er hiv-positive, da hiv-infektion kan overføres til barnet gennem modermælken. Hvis du ammer eller påtænker at amme, bør du drøfte det med lægen hurtigst muligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af REZOLSTA. 

REZOLSTA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage REZOLSTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejerskens. 

 

Du skal tage REZOLSTA hver dag og altid sammen med mad. REZOLSTA virker ikke korrekt uden mad. Du skal spise et måltid eller en snack indenfor 30 minutter før, du tager REZOLSTA. Typen af mad er ikke vigtig. 

 • Slug tabletten hel med væske som f.eks. vand eller mælk. Fortæl din læge, hvis du har svært ved sluge REZOLSTA. Tabletten kan deles med en tabletdeler. Når tabletten er delt, skal hele dosen (begge halvdele) tages med det samme med væske som f.eks. vand eller mælk.
 • Tag din anden hiv-medicin, der skal tages i kombination med REZOLSTA, efter din læges anvisninger.

 

Fjernelse af det børnesikrede låg 

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således: 

 • Tryk plastskruelåget nedad, samtidig med at det drejes mod uret.
 • Fjern det løse låg.

Rezolsta Janssen-Cilag International NV filmovertrukne tabletter 800 mg+150 mg 

Hvis du har taget for meget REZOLSTA

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Hvis du har glemt at tage REZOLSTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 12 timer, skal du straks tage den. Skal altid tages sammen med mad. Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis efter mere end 12 timer, skal du springe den over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du kaster op efter at have taget REZOLSTA

Hvis du kaster op inden for 4 timer efter at have taget lægemidlet, skal du tage en anden dosis sammen med mad så snart som muligt. Hvis du kaster op efter mere end 4 timer efter at have taget lægemidlet, skal du ikke tage en anden dosis REZOLSTA før næste planlagte tidspunkt. 

 

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis du har glemt at tage en dosis eller kaster op. 

Du må ikke stoppe med at tage REZOLSTA uden først at tale med din læge

Når behandlingen er startet, må du ikke stoppe den uden vejledning fra din læge. 


Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke stoppe med at tage REZOLSTA. Tal med din læge først. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

 

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger 

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge vil tage nogle blodprøver, før du starter behandling med REZOLSTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til blodprøvekontrol hos lægen, fordi du har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, mørk (tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetitløshed eller smerter, jag eller smerter og ubehag i din højre side under ribbenene. 

 

Hududslæt, eventuelt med kløe, er en almindelig bivirkning i forbindelse med REZOLSTA (ses oftere ved anvendelse sammen med raltegravir). Udslættet er sædvanligvis let til moderat. Hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig tilstand. Derfor er det vigtigt, at du taler med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad du skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage REZOLSTA. 

 

Andre alvorlige bivirkninger, der kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter, var diabetes. Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) har været indberettet hos op til 1 ud af 100 patienter. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • hovedpine
 • diarré, kvalme.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • allergiske reaktioner såsom kløe
 • nedsat appetit
 • unormale drømme
 • opkastning, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene
 • muskelsmerter
 • træthed
 • unormale resultater af blodprøver som for eksempel visse undersøgelser af lever eller nyrer; din læge vil forklare dig om dette
 • svaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • symptomer på infektion eller på autoimmune lidelser (immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS))
 • osteonekrose (hvor knoglevævet dør på grund af manglende blodforsyning til knoglen)
 • unormale resultater af blodprøver som for eksempel undersøgelser af bugspytkirtel, højt sukkerniveau, unormale niveauer af "lipider" (fedtstoffer); din læge vil forklare dig om dette
 • allergiske reaktioner som for eksempel nældefeber (urticaria), svær hævelse af huden og andre væv (oftest læberne eller øjnene)
 • alvorligt udslæt med blærer og afskallende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 personer) 

 • en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer) samt påvirkning af lever, nyrer eller lunger]
 • darunavir-krystaller i nyrerne, som forårsager nyresygdom.

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed: et udslæt kan blive alvorligt eller muligvis livstruende: 

 • udslæt med blærer og afskalning af huden over en stor del af kroppen
 • rødt udslæt med små, pusfyldte knopper, der kan sprede sig over hele kroppen; nogle gange med feber.

 

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som REZOLSTA. Disse omfatter: 

 • muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og på beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet senere end 6 uger efter første åbning af beholderen. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

REZOLSTA indeholder:

 • Aktive stoffer: darunavir og cobicistat. Hver tablet indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat) og 150 mg cobicistat.
 • Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, silicificeret mikrokrystallinsk cellulose, kolloid silica, crospovidon og magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), titandioxid, polyethylenglycol (macrogol), talcum, rød jernoxid og sort jernoxid.
 • Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukken, lyserød, oval tablet med TG trykt på den ene side og 800 på den anden side. 30 tabletter i en plastbeholder. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien 

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

Janssen-Cilag A/S  

Tlf: +45 4594 8282 8  

jacdk@its.jnj.com 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...