Dalacin®

kutanemulsion 10 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® 10 mg/ml kutanemulsion  

Til udvortes brug 

Clindamycinphosphat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin
 3. Sådan skal du bruge Dalacin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kutanemulsion virker mod betændelse (antibiotikum). Du kan bruge Dalacin til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Dalacin:

 • hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dalacin, hvis du: 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du bruger Dalacin eller op til 2 måneder efter du har brugt Dalacin. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Du skal være opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå, at kutanemulsionen kommer i kontakt med øjne og mund og du må ikke bruge Dalacin omkring øjnene. Hvis kutanemulsionen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • Du bør kun bruge Dalacin, hvis du har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne), og du skal bruge Dalacin i så kort tid som muligt. Ellers er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin.

Brug af andre lægemidler sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl lægen, hvis du samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet:
Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen. 


Amning:
Erfaringerne med Dalacin kutanemulsion er begrænsede, og det vides ikke om Dalacin går over i modermælken. Dalacin kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Du bør derfor ikke bruge Dalacin, hvis du ammer. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Dalacin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og cetostearylalkohol 

 • Methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 • Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Dalacin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til udvortes brug. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 

Emulsionen smøres i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt. 

 

Børn: 

Du må kun bruge Dalacin til børn efter lægens anvisning. 

 

Ældre: 

Du må kun bruge Dalacin til ældre efter lægens anvisning. 

 

Brugsanvisning: 

 1. Rengør og aftør den angrebne hud.
 2. Omrystes før brug.
 3. Smør et tyndt lag Dalacin kutanemulsion på den angrebne hud.
  Brug kun lidt kutanemulsion ad gangen og undgå at få Dalacin i øjne og mund.
 4. Hvis Dalacin kutanemulsion kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.

Hvis du har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Dalacin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Dalacin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen (kan være tegn på tarmbetændelse). Kontakt lægen.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 

 • Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter) 

 • Hudirritation, rødmen af huden, kløe, fedtet hud, tør hud.
 • Nældefeber.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Mavebesvær.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 

 • Kontakteksem.
 • Betændelse i hårsækkene.
 • Mavesmerter, diarré.
 • Øjensmerter (hvis du ved et uheld får Dalacin kutanemulsion i øjet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dalacin utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin indeholder:

 • Aktivt stof: clindamycinphosphat.
  1 ml kutanemulsion indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat).
 • Øvrige indholdsstoffer: glycerol, natriumlaurilsarcosinat, methylparahydroxybenzoat (E218), stearinsyre, Lexemul T, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Dalacin findes i en plastflaske.

Pakningsstørrelser for Dalacin kutanemulsion: 60 ml og 60 (2 x 30) ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Dalacin® er et registreret varemærke, der tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC, a limited liability company of the State of Delaware. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...