Zovirax

oral suspension 40 mg/ml og 80 mg/ml

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax 40 mg/ml og 80 mg/ml, oral suspension  

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax
 3. Sådan skal du tage Zovirax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus. 

 

Zovirax anvendes til behandling af herpes simplex infektioner i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær herpes simplex infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis). Zovirax kan desuden anvendes mod helvedesild (herpes zoster) og skoldkopper (herpes varicella). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zovirax:

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax (angivet i punkt 6)
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Zovirax: 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion
 • hvis du er over 65 år, da du derfor har større risiko for at have nedsat nyrefunktion
 • hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigelig med væske under behandlingen
 • hvis du har stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen inden opstart af behandling mod infektion.

 

Hvis du tager Zovirax mod helvedesild, skoldkopper eller herpes simplex, skal du starte behandlingen hurtigst muligt efter første tegn på udbrud. 


Langvarig eller gentagen behandling med aciclovir hos patienter med nedsat immunforsvar kan resultere i, at nogle virusstammer får nedsat følsomhed og som følge deraf ikke kan behandles med Zovirax. 

Brug af anden medicin sammen med Zovirax

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Tal med lægen, hvis du bruger medicin mod: 

 • urinsyregigt (probenecid)
 • for meget mavesyre (cimetidin)
 • astma eller KOL (theophyllin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du må kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax påvirker som regel ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Nogle bivirkninger, såsom træthed og svimmelhed, kan dog have indflydelse på din koncentrations- og reaktionsevne. Sørg for, at du ikke er påvirket af sådanne bivirkninger, når du skal færdes i trafikken eller betjene maskiner. 

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som begge kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. 

Zovirax indeholder sorbitol (E420)

Zovirax indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Sorbitol (E420) kan have en mild afførende virkning. Energi: 11 kJ (2,6 kcal) pr. g sorbitol. 

Zovirax 80 mg/ml indeholder benzylalkohol

Dette lægemiddel indeholder 0,002 mikroliter benzylalkohol pr. 10 ml oral suspension.
Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.

Benzylalkohol er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger inklusive åndedrætsbesvær (kaldet "gasping syndrome") hos små børn.
Giv ikke til dit dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge.
Må ikke anvendes til børn (under 3 år) i mere end én uge uden lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid eller ammer. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose"). 

3. Sådan skal du tage Zovirax

Tag altid Zovirax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den orale suspension (mikstur) skal omrystes grundigt før brug. Måleske er vedlagt i pakningen.  

 

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3 døgn efter første tegn.  

Den anbefalede dosis er

Hvis du får oral suspension 40 mg/ml  

 

Voksne  

Helvedesild og skoldkopper: 20 ml (800 mg) 5 gange daglig i 7 dage. 

 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 20 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.  

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

 

Børn 

Behandling af herpesudbrud: 

2 - 14 år: 5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 2,5 ml (100 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: 

Ingen erfaringer med børn. 

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 

2 - 14 år: 5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

Under 2 år: 2,5 ml (100 mg) 4 gange daglig. 

 

Skoldkopper: 

Over 6 år: 20 ml (800 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

2 - 6 år: 10 ml (400 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 5 ml (200 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

 

Hvis du får oral suspension 80 mg/ml  

 

Voksne  

Helvedesild og skoldkopper: 10 ml (800 mg) 5 gange daglig i 7 dage. 

 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.  

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

 

Børn  

Behandling af herpesudbrud: 

2 - 14 år: 2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: Ingen erfaringer med børn.  

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 

2 - 14 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 4 gange daglig. 

 

Skoldkopper: 

Over 6 år: 10 ml (800 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

2 - 6 år: 5 ml (400 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Zovirax oral suspension

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zovirax oral suspension, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hallucinationer, rastløs uro, bevidstløshed, kramper eller dyb bevidstløshed (koma). 

Hvis du har glemt at tage Zovirax

Tag Zovirax, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen
 • Forvirring, uro, hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diarré
 • Mavesmerter
 • Kløe
 • Udslæt
 • Øget følsomhed af huden for lys
 • Træthed
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Nældefeber
 • Hårtab.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Stigninger i nyretal.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter 

 • Rysten
 • Usikre bevægelser
 • Talebesvær
 • Smerter i området omkring dine nyrer
 • Uro
 • Forvirring
 • Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Zovirax 40 mg/ml ved temperaturer over 25 °C.  

Opbevar ikke Zovirax 80 mg/ml ved temperaturer over 30 °C 

 

Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax indeholder:

 • Aktivt stof: Aciclovir 40 mg/ml eller 80 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitolopløsning 70% (E420), glycerol, cellulose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216) og renset vand.
  Zovirax oral suspension 40 mg/ml indeholder desuden: Vanillin og banansmagsstof.
  Zovirax oral suspension 80 mg/ml indeholder desuden: Appelsinsmagsstof (indeholder benzylalkohol).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Zovirax oral suspension (mikstur) er en offwhite suspension med en karakteristisk lugt. 

 

Pakningsstørrelser  

80 mg/ml: 100 ml i brun glasflaske. 

40 mg/ml: 2 x 62,5 ml i brun glasflaske.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Varemærker tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2022.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...