Dexametason "Abcur"

tabletter 1 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Dexametason Abcur, tabletter, 1 mg  

Dexamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexametason Abcur
 3. Sådan skal du tage Dexametason Abcur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Dexametason Abcur er dexamethason. Dexamethason er et lægemiddel i klassen af binyrebarkhormoner. 

 

Dexametason Abcur anvendes hovedsageligt til intensiv behandling af inflammationstilstande og visse allergiske reaktioner. Dexamethason anvendes desuden til behandling af f.eks. inflammation ved kræftsygdomme og til forebyggelse af opkastning ved kemoterapi. Dexamethason anvendes ved hjerneødem (væskeforøgelse i hjernen) ved hjernesvulster. 

 

Dexametason Abcur kan desuden anvendes til kontrol af funktionen af binyrebarken og hypofysen.

Dexametason Abcur bruges til behandling af coronavirus sygdom 2019 (COVID-19) hos voksne og unge (12 år og derover der vejer mindst 40 kg), som har åndedrætsbesvær og behøver iltbehandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexametason Abcur

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dexametason Abcur

 • hvis du er allergisk over for dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dexametason Abcur (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har en svampeinfektion, der omfatter hele kroppen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Dexametason Abcur, hvis du har: 

 • sukkersyge
 • tuberkulose
 • knogleskørhed
 • psykiske lidelser
 • mavesår, herunder sår i tolvfingertarmen
 • for højt blodtryk
 • for lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi)
 • migræne
 • hjertesvigt
 • problemer med hjertemuskulaturen efter et nyligt hjerteanfald
 • nyresvigt
 • øjensygdomme
 • en infektion

 

 • Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle den, der vaccinerer dig, at du får Dexametason Abcur.
 • Kontakt lægen, hvis du får feber eller føler dig stresset, da denne form for belastninger kan gøre det nødvendigt at ændre dosis.
 • Dexametason Abcur kan påvirke børns vækst.
 • Dexametason Abcur må ikke gives til personer med hovedskade eller slagtilfælde.
 • Ophør af behandlingen skal ske gradvist.

 

Du bør fortælle det til lægen, hvis du oplever noget af følgende: Symptomer på tumorlysesyndrom, såsom muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring, synstab eller synsforstyrrelser og stakåndethed, såfremt du lider af en ondartet blodsygdom. 


Kontakt lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Dexamethason bør ikke anvendes rutinemæssigt hos nyfødte, der er født for tidligt og har åndedrætsbesvær

Behandling af Covid-19

Du må ikke holde op med at brug andre steroide lægemidler, hvis lægen ikke har bedt dig om det.
Der bør træffes almindelige forholdsregler i overensstemmelse med de gældende anbefalinger for brug af steroider ved bestemte sygdomme, maskering af infektioner, samtidig brug af andre lægemidler osv. 

Børn og unge

Dexametason Abcur kan påvirke børns vækst. 

Brug af anden medicin sammen med Dexametason Abcur

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det.
Behandlingens virkning kan påvirkes af andre lægemidler, der tages samtidig med Dexametason Abcur. Din læge skal have det at vide, hvis du får anden samtidig behandling.
Samtidig behandling med lægemidler mod epilepsi (phenobarbital, fenytoin, karbamazepin, primidon), tuberkulose (rifampicin) eller infektioner (itraconazol, cobicistat) kan gøre det nødvendigt at ændre dosis.
Spørg lægen, før du tager lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger denne medicin. 


Graviditet
Der er risiko for påvirkning af fosteret. Under graviditet må Dexametason Abcur kun anvendes, hvis det er klart nødvendigt. 


Amning
Der er risiko for påvirkning af brystbarnet. I ammeperioden må Dexametason Abcur kun anvendes, hvis det er klart nødvendigt. 


Frugtbarhed
Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du tager Dexametason Abcur. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dexametason Abcur forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Dexametason Abcur indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dexametason Abcur

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen fastsætter dosis specielt tilpasset til dig. En sædvanlig dosis til opnåelse af antiinflammatorisk virkning er 1-4 mg dagligt i den første uge, derefter 1-2 mg dagligt. Det er vigtigt, at du overholder lægens anvisninger og ikke ændrer dosis eller holder op med behandlingen. 


Til behandling af Covid-19
For voksne patienter anbefales 6 mg en gang dagligt i op til 10 dage.

Børn og unge
For unge på 12 år eller derover (pædiatriske patienter) anbefales det at tage 6 mg en gang dagligt i op til 10 dage. 

Hvis du mener, at virkningen af Dexametason Abcur er for kraftig eller for svag, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for mange Dexametason Abcur tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dexametason Abcur, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring pakningen, så lægen kan se, hvad du har fået. 

Hvis du har glemt at tage Dexametason Abcur

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du stopper med at bruge Dexametason Abcur

Du må ikke stoppe med at bruge steroide lægemidler, hvis ikke lægen har bedt dig om det.

Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal du følge lægens anbvisninger.
Lægen vil muligvis bede dig gradvis mindske den dosis af det lægemiddel du tager, indttil du helt holder op med at tage det. Ved for hurtigt stop af behandlingen er beskrevet for lavt blodtryk, og undertiden tilbagefald af den sygdom, lægemidlet er givet mod.

Hvis du pludselig stopper med at tage steeroide lægemidler, kan det medføre alvorlig svaghed, forvirring, smerter i lænden eller benene, svære mavesmerter og opkastning og diarré, der fører til dehydrering, nedsat bevidsthed eller delirium.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide om brugen af lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis man får cortisonprodukter i doser svarende til kroppens egen produktion, vil det normalt ikke give bivirkninger. Har man brug for højere doser i længere tid, kan bivirkninger undertiden ikke undgås. 

 

Almindelige (kan forekomme hos indtil 1 ud af 10 personer):  

 • Nedsat modstandsdygtighed mod infektioner.
 • Hævelse af ansigtet og rødme i ansigtet (Cushings syndrom).
 • Hæmning af børns vækst.
 • Acne og ekstra hårvækst hos kvinder.
 • Muskelsvaghed
 • Knogleskørhed som følge af afkalkning (osteoporose).
 • Nedsat evne til at håndtere sukker, hvilket kan forværre eksisterende sukkersyge eller fremprovokere uopdaget sukkersyge.
 • Sukkersyge
 • Lavt kvælstofindhold i blodet

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos indtil 1 ud af 100 personer):  

 • Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse, udslæt og eksem.
 • Undertrykkelse af reslutaterne af hudtest.
 • Hævelse af kroppen som følge af forstyrrelser i blodets saltindhold (for meget natrium eller for lavt kalium eller calcium).
 • Øget appetit og vægtøgning.
 • For højt blodtryk, blodpropper og hjertesvigt.
 • Mave-tarmlidelser som kvalme og mavesår.
 • Tynd, sart hud (får let blå mærker), nedsat sårhelingsevne.
 • Humørsvingninger og søvnforstyrrelser, opstemthed, nedtrykthed (depression), svær sygdom (psykose).
 • Virkninger på øjnene såsom øget tryk i øjnene, grøn stær (glaukom), udstående øjne og grå stær (katarakt).

 

Sjældne (kan forekomme hos indtil 1 ud af 1.000 personer)  

 • Overrivning af sener
 • Øget indvendigt kranietryk.
 • Nedbrydning af væv.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):  

 • Betændelse (inflammation af bugspytkirtlen)
 • Uregelmæssige eller udeblivende menstruationer
 • Kramper
 • Hovedpine, svimmelhed, utilpashed
 • Knoglebrud
 • Muskelsygdomme i arme og ben
 • Blodpropper
 • Hævelse af kroppen på grund af væskeophobning.
 • Lav kaliumindhold i blodet
 • Problemer med hjertemuskulaturen efter et nyligt hjerteanfald
 • Små violette hudpletter
 • Udslæt og rødme af huden.
 • Blå mærker
 • Svedtendens
 • Mavesår, eventuelt med perforation og blødning, sår i halsen, opsvulmet mave.
 • Synsforstyrrelser, synstab.
 • Sløret syn.
 • Nedsat tolerance over for kulhydrater

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Opbevar Dexametason Abcur utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Dexametason Abcur efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Derved skåner du miljøet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dexametason Abcur indeholder:

 • Det aktive stof er dexamethason.
 • De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Dexametason Abcur 1 mg er rund, biplan, hvid til off-white tablett med skrå kanter og enkelt delekærv; med prægning „D I 1“. 

 

Dexametason Abcur leveres i: 

Dexametason Abcur 1 mg i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...