Robaz

gel 0,75%

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Robaz® 7,5 mg/g (0,75%) gel  

metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Robaz gel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Robaz gel
 3. Sådan skal du bruge Robaz gel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

Robaz gel indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Robaz gel til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Robaz gel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Robaz gel

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Robaz gel. 

 • Undgå at få gelen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Robaz gel, da gelens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Robaz gel sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Robaz gel for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Robaz gel, hvis du har eller har haft en blodsygdom.
 • Børn bør ikke behandles med Robaz gel på grund af manglende erfaring.

Brug af anden medicin sammen med Robaz gel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du kan bruge Robaz gel samtidig med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, ska du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet:
Erfaring med brug under graviditet mangler. Robaz gel bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer det nødvendigt. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet. 


Amning:
Robaz gel udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amning skal ophøre eller behandling med Robaz gel seponeres. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Robaz gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Robaz gel indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), og propylenglycol (E1520)

Dette lægemiddel indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og Propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandling). Dette lægemiddel indeholder også propylenglycol (E1520), der kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Robaz gel

Brug altid Robaz gel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Voksne: Du skal normalt bruge Robaz gel 2 gange daglig, morgen og aften. 

Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Robaz gel. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter applikation af Robaz gel. 

 

Du skal normalt bruge Robaz gel 3-4 måneder. Brug ikke Robaz gel i en længere periode end 3 - 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

 

Børn: Bør ikke behandles med Robaz gel på grund af manglende erfaring. 

 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 

Hvis du har brugt for meget Robaz gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Robaz gel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Robaz gel. 

Hvis du har glemt at bruge Robaz gel

Hvis du glemmer at bruge Robaz gel, skal du bruge Robaz gel, så snart du kommer i tanke om det. Med mindre det er tid for næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger:  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Brændende smertefornemmelse i huden, svie, tør hud, rødme, hudirritation, kløe, forværring af din hudsygdom (rosacea). 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Smagsforstyrrelser, snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, kvalme.  

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed  

Kontakteksem, hævelse i ansigtet, afskalning af huden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke Robaz ved temperaturer over 25 °C.  

 

Opbevar ikke Robaz gel i køleskab. 

 

Frys ikke Robaz, og udsæt det ikke for frost. 

 

Brug ikke Robaz gel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Robaz gel indeholder:

 • Aktivt stof: metronidazol 0,75 % (7,5 mg/g).
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer 940; propylenglycol (E1520); dinatriumedetat dihydrat; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); natriumhydroxid 10 %; renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Klar til lysegul gel som kan ændres til svagt brunlig over tid. 

Tube 30 g og 50 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Robaz også som Rozex. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2022  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...