Adenosin "Life Medical"

injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adenosin Life Medical, 5 mg/ml, injektions- eller infusionsvæske, opløsning
Adenosin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adenosin Life Medical
 3. Sådan skal du bruge Adenosin Life Medical.
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adenosin Life Medical er et lægemiddel mod arytmi. Det anvendes til at diagnosticere og behandle rytmeforstyrrelser i hjertet. Det anvendes også som hjælp til at stille diagnoser, hvor det udvider
blodkarrene i hjertet i forbindelse med en stresstest (fotografering af hjertet).

Du skal have Adenosin Life Medical som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen.  

2. Det skal du vide om Adenosin Life Medical

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning.

Du vil få Adenosin Life Medical enten som injektion eller som infusion (drop). Før du får Adenosin Life Medical, vil din læge spørge til din sygehistorie. 

Du må ikke få Adenosin Life Medical:

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for adenosin eller mannitol
 • hvis du har lidt af alvorlige hjerteproblemer
 • hvis du skiftevis har hurtig og langsom hjerterytme og ikke har en velfungerende pacemaker
 • hvis du har lavt blodtryk
 • hvis du somme tider har en trykkende smerte midt i brystet
 • hvis du har haft hjertesvigt.

Du må ikke få Adenosin Life Medical som infusion, hvis:

 • du har forhøjet tryk i hjernen
 • du har nedsat væskemængde i kroppen (hypovolæmi)
 • du får dipyridamol (til at forebygge blodpropper)


Du bør fortælle det til din læge, hvis et af disse punkter passer på
dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

På grund af lægemidlets virkemåde kan det påvirke hjertefunktionen. Din læge vil kontrollere, hvordan dit hjerte reagerer på behandling med dette lægemiddel.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Adenosin Life
Medical:
 

 • hvis du har fået en hjertetransplantation, da du i så fald kan være mere følsom over for lægemidlets virkning
 • hvis du har haft hjerteproblemer, herunder hjerteanfald
 • hvis du lider af kortåndethed, hvæsende vejrtrækning eller sygdom, der påvirker lungerne
 • hvis du tager theophyllin (mod astma eller bronkitis)
 • hvis du tager anden medicin, der påvirker hjerterytmen.

Brug af anden medicin sammen med Adenosin Life Medical:

Fortæl det til lægen hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Adenosin Life Medical sammen med mad og drikke:

Fortæl lægen, hvis du inden for de sidste 12 timer har indtaget mad eller drikke, der indeholder koffein. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager/bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Fortæl lægen hvis du har mistanke om at du er gravid. Der foreligger begrænsede oplysninger om brug af Adenosin Life Medical under graviditet.

Amning:

Adenosin Life Medical kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen særlige forholdsregler.  

3. Sådan bliver du behandlet med Adenosin Life Medical

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis.

Adenosin Life Medical indgives direkte i en vene af en speciallæge.

Når Adenosin Life Medical anvendes til at stille diagnosen og behandle rytmeforstyrrelser i hjertet, gives det som hurtig injektion. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:
Startdosis er normalt 5 mg, og hvis den ikke virker, kan 10 mg og dernæst 15 mg gives.

Brug til spædbørn, børn og unge:

Dosis afhænger af legemsvægten, og der gives en startdosis på 50 mikrogram pr. kg legemsvægt.

Når Adenosin Life Medical anvendes til at stille diagnoser (stresstest), gives det som infusion (drop), og den normale infusionshastighed er 140 mikrogram pr. kg pr. minut i løbet af 4-6 minutter.

Under indgift af Adenosin Life Medical kontrolleres din hjertefrekvens. Hvis du har indtryk af, at virkningen af Adenosin Life Medical er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge herom. 

Hvis du har fået for meget Adenosin Life Medical

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du mangler at få en dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Når Adenosin Life Medical gives som intravenøs injektion, aftager symptomerne normalt i løbet af 30 sekunder.

Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Åndedrætsbesvær, rødmen, ubehag i brystet, hovedpine, svimmelhed, smerter i brystet, hurtig puls, kvalme, unormal snurrende fornemmelse.


Ikke almindelig
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Øget svedtendens, palpitationer (kraftig hjertebanken), lavt blodtryk, metalagtig smag i munden, trykken i lysken, hurtig vejrtrækning, uro, uskarpt syn.


Sjælden
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Astmatisk bronkitis kan blive forværret og der kan opstå foran-
  dringer i hjertefunktionen. Udtalt hypotension, ventrikelflimren,
  ventrikulær ekstrasystoler og atrie-flimren.


Når lægemidlet gives som intravenøs infusion, er bivirkningerne hyp-
pigere, men de er stadig af mild grad og fortager sig i løbet af nogle
få minutter. Bivirkningerne kan mindskes, hvis infusionen kombineres
med lettere motion.

Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Hovedpine, smerter i bryst og kæbe, svimmelhed, rødmen, rytmeforandringer i hjertet i form af oversprungne eller ekstra slag, uregelmæssig eller langsom hjerterytme, tendens til besvimelse, kvalme, mavepine, åndedrætsbesvær.


Ikke almindelig
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Palpitationer (kraftig hjertebanken), lavt blodtryk, hurtig vejrtrækning.


Sjælden
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Bronkospasme også hos patienter, der ikke lider af astmatisk bronkitis eller obstruktiv lungesygdom. Udtalt hypotension og ventrikulære arytmier, herunder ventrikelflimren. Ventrikulær ekstrasystoler og atrieflimren

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Adenosin Life Medical efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Efter åbning eller rekonstitution: Anvendes umiddelbart. Til engangsbrug.

Eventuelle medicinrester, som ikke anvendes med det samme, skal bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adenosin Life Medical indeholder

Aktivt stof: adenosin, 5 mg/ml.
Øvrige indholdsstoffer: mannitol og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Adenosin Life Medical er en opløsning af adenosin, der gives som injektion eller infusion (drop).
Adenosin Life Medical er en klar og farveløs opløsning i hætteglas (10 eller 50 ml) eller glasampuller (2 ml).
Et hætteglas eller en ampul indeholder 5 mg adenosin pr. ml.

Pakningsstørrelser: 10x2 ml, 10x10 ml, 10x50 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S,
Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...