Arax

tabletter 250 mg

Vitabalans

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax Junior 250 mg tabletter 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette læge middel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Junior tabletter
 3. Sådan skal du tage Arax Junior tabletter
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arax Junior tabletter er smertestillende og febernedsættende.  

Du kan give dem til dit barn. Arax Junior tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom hovedpine, tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter. 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Arax Junior tabletter for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Junior tabletter

Tag ikke Arax Junior tabletter

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (anført i afsnit 6)
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax:hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.


Indtagelse af doser højere end de anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og behandling med modgift bør gives hurtigst muligt.  

 

Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig leverskade, hvis de tager Arax Junior tabletter sammen med alkohol. 


For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax Junior tabletter, ikke indeholder paracetamol. 


Hvis du efter 3 dage har høj feber eller andre vedvarende symptomer, der kan være tegn på anden betændelsestilstand, bør det overvejes om behandlingen med Arax Junior skal afbrydes og erstattes med en anden behandling. 


Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin. 


Hos patienter med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader. 


Generelt kan vanemæssig brug af analgetika, specielt i kombination med andre analgetiske lægemiddelstoffer, føre til blivende nyreskader med risiko for nyresvigt. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arax Junior tabletter. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Arax Junior tabletter

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer: 

 • Carbamacepin, fenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på leveren).
 • Colestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax Junior tabletter bør gives mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin.
 • Chloramfenikol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramfenikol).
 • Warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarigt daglig anvendelse af paracetamol kan øge risikoen for blødninger).
 • Flucloxacillin (antibiotika) på grund af en alvorlig risiko for blod- og væskeforstyrrelser (metabolisk acidose med højt anion-gap), som skal behandles øjeblikkeligt og som kan forekomme særligt i tilfælde af svært nedsat nyrefunktion, blodforgiftning (hvor bakterier og deres giftstoffer cirkulerer rundt i blodet og medfører organskader), fejlernæring, kronisk alkoholisme, og hvis de maksimale daglige doser af paracetamol anvendes.

Brug af Arax Junior tabletter sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax Junior tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.
Du kan tage Arax Junior tabletter, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax Junior tabletter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Arax junior tabletter

Tag altid Arax Junior nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Brug til børn: 50 mg paracetamol / kg legemsvægt pr. døgn, fordelt på 3-4 doser. 

 

Børn over 15 kg: 1 tablet 3 gange dagligt. 

Børn over 20 kg: 1 tablet 4 gange dagligt. 

Børn over 30 kg: 2 tabletter 3 gange dagligt. 

Børn over 40 kg: 2 tabletter 4 gange dagligt. 

 

Du må kun efter lægens anvisning bruge Arax Junior tabletter til børn under 2 år. 

 

Hvis din læge har ordineret Arax Junior tabletter til dig eller dit barn, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Større doser end den anbefalede dogsdosis giver ikke øget smertestillende virkning. 

 

Ved nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Arax Junior tabletter:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax Junior tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter. 

Arax Forte Forte Vitabalans Oy, tabletter 1000 mg 

Hvis du har taget for mange Arax Junior tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein igangsættes(modgift). 

Hvis du har glemt at tage Arax Junior tabletter:

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med sædvanlig dosis. Du må ikke overskride den maksimale døgndosis. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter). 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.
 • Forstyrrelser i blodbilledet.
  • Alvorlig blodmangel med gulsot.
  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

I disse tilfælde kontakt straks lægen. 

 • Astmalignenede anfald - kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter). 

 • Forhøjede levertal (ingen symptomer) - det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale når behandlingen ophører.
 • Nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

 • Allergiske hudreaktioner (hududslæt, hudirritation).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax Junior tabletter indeholder:

Aktivt stof: Paracetamol 

Øvrige indholdsstoffer: Povidon; cellulose, mikrokrystallinsk; natriumstivelsesglycolat; stearinsyre; magnesiumstearat 

Udseende og pakningsstørrelser

Arax Junior tabletter er hvide, runde tabletter med delekærv.  

 

Pakningsstørrelser: 10 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy  

Varastokatu 8 

13500 Hämeenlinna  

Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2023 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...