Arax

tabletter 500 mg

Vitabalans

Indledning (håndkøb)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax 500 mg tabletter 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax
 3. Sådan skal du tage Arax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arax tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom hovedpine, tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter. 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Arax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax

Tag ikke Arax

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (anført i afsnit 6).
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax:
 • hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.


Indtagelse af doser, højere end det anbefalede, indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og behandling med modgift bør gives hurtigst muligt. 

 

Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig leverskade, hvis de tager Arax sammen med alkohol.
Alkohol påvirker ikke virkningen af Arax. 


I tilfælde af høj feber, tegn på tilstødende infektion eller vedvarende symptomer udover 3 dage bør behandlingen genovervejes. 


Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin. 


Hos personer med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi (spisevægring) eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader. 


Generelt kan vanemæssig brug af smertestillende lægemidler, specielt i kombination med andre smertestillende lægemidler, føre til blivende nyreskader med risiko for nyresvigt. 


For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax, ikke indeholder paracetamol.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Arax

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer: 

 • carbamazepin, phenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på leveren).
 • cholestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax bør tages forskudt fra cholestyramin.
 • chloramphenicol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramphenicol).
 • warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarig daglig anvendelse af paracetamol kan øge risikoen for blødninger).
 • flucloxacillin (antibiotika) på grund af en alvorlig risiko for blod- og væskeforstyrrelser (metabolisk acidose med højt anion-gap), som skal behandles øjeblikkeligt og som kan forekomme særligt i tilfælde af svært nedsat nyrefunktion, blodforgiftning (hvor bakterier og deres giftstoffer cirkulerer rundt i blodet og medfører organskader), fejlernæring, kronisk alkoholisme, og hvis de maksimale daglige doser af paracetamol anvendes.

Brug af Arax sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. Du kan amme, selv om du tager Arax. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Arax

Tag altid Arax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet.  

Dosering

Voksne: 2 tabletter 3-4 gange dagligt, højst 8 tabletter i døgnet. 

I enkelte tilfælde kan 1 tablet 3-4 gange dagligt være tilstrækkelig. 


Brug til børn:
50 mg paracetamol/kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 3-4 doser. 

F.eks. 

Børn over 15 kg: ½ tablet 3 gange dagligt.  

Børn over 20 kg: ½ tablet 4 gange dagligt. 

Børn over 30 kg: 1 tablet 3 gange dagligt.
Børn over 40 kg: 1 tablet 4 gange dagligt. 


Hvis lægen har angivet en anden dosering, bør du følge den. 


Til børn under 15 kg bør i stedet for tabletter anvendes en anden lægemiddelform, som er beregnet til mindre børn. 


Du må kun efter lægens anvisning bruge Arax til børn under 2 år. 


Større doser end den anbefalede dogsdosis giver ikke øget smertestillende virkning. 


Arax tabletter kan deles i lige store halvdele, og det skal synkes med vand (fx et halvt glas vand) 


Ved nedsat nyre- og leverfunktion
 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Arax tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax-tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning samt leverskade, som ikke kan helbredes. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter.
Arax Forte Forte Vitabalans Oy, tabletter 1000 mg
Hvis du har taget for mange Arax tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein igangsættes (modgift). 

Hvis du har glemt at tage Arax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du har glemt en dosis, fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
Du må ikke overskride den maksimale døgndosis. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

 • Påvirkning af leveren.


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.
 • Forstyrrelser i blodbilledet.
 • Symptomer på astma.
 • Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

 • Nældefeber.
 • Forhøjet indhold af kreatinin i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, stearinsyre og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Arax er en hvid, kapselformet tablet med delekærv. 

 

Pakningsstørrelser: 10 og 20 tabletter eller 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy  

Varastokatu 8  

13500 Hämeenlinna  

Finland 

Indledning (recept)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax 500 mg tabletter 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Arax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax
 3. Sådan skal du tage Arax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arax tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom hovedpine, tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Arax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax

Tag ikke Arax

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (anført i afsnit 6).
 • hvis du lider af alvorligt nedsat leverfunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax: 

 • hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.

Indtagelse af doser, højere end de anbefalede, indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og behandling med modgift bør gives hurtigst muligt.
Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig leverskade, hvis de tager Arax sammen med alkohol.
Alkohol påvirker ikke virkningen af Arax.

I tilfælde af høj feber, tegn på tilstødende infektion eller vedvarende symptomer ud over 3 dage bør behandlingen genovervejes.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin.

Hos personer med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi (spisevægring) eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader.

Generelt kan vanemæssig brug af smertestillende lægemidler, specielt i kombination med andre smertestillende lægemidler, føre til blivende skade på nyrerne med risiko for nyresvigt.

For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax, ikke indeholder paracetamol.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Arax

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer: 

 • carbamazepin, phenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på leveren)
 • cholestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax bør tages forskudt for cholestyramin
 • chloramphenicol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramphenicol)
 • warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarig daglig anvendelse af paracetamol kan øge risikoen for blødninger)
 • flucloxacillin (antibiotika) på grund af en alvorlig risiko for blod- og væskeforstyrrelser (metabolisk acidose med højt anion-gap), som skal behandles øjeblikkeligt og som kan forekomme særligt i tilfælde af svært nedsat nyrefunktion, blodforgiftning (hvor bakterier og deres giftstoffer cirkulerer rundt i blodet og medfører organskader), fejlernæring, kronisk alkoholisme, og hvis de maksimale daglige doser af paracetamol anvendes.

Brug af Arax sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.
Du kan amme, selv om du tager Arax. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Arax

Tag altid Arax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Voksne: 2 tabletter 3-4 gange dagligt, højst 8 tabletter i døgnet.
I enkelte tilfælde kan 1 tablet 3-4 gange dagligt være tilstrækkelig.
Anvendelse hos børn: 50 mg paracetamol/kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 3-4 doser.
F.eks.: 

Børn over 15 kg: ½ tablet 3 gange dagligt.
Børn over 20 kg: ½ tablet 4 gange dagligt.
Børn over 30 kg: 1 tablet 3 gange dagligt.
Børn over 40 kg: 1 tablet 4 gange dagligt.

Hvis lægen har angivet en anden dosering, bør du følge den.

Til børn under 15 kg bør i stedet for tabletter anvendes en anden lægemiddelform, som er beregnet til mindre børn. 


Du må kun efter lægens anvisning bruge Arax til børn under 2 år.

Større doser end den anbefalede dagsdosis giver ikke øget smertestillende virkning.

Arax tabletter kan deles i lige store halvdele og skal synkes med vand (fx et halvt glas vand).

Ved nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Arax tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax-tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning samt leverskade, som ikke kan helbredes. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter. 

Arax Vitabalans Oy tabletter 500 mg 

Hvis du har taget for mange Arax tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein (modgift) igangsættes. 

Hvis du har glemt at tage Arax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
Hvis du har glemt en dosis, fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
Du må ikke overskride den maksimale døgndosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

 • Påvirkning af leveren.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.
 • Forstyrrelser i blodbilledet.
 • Symptomer på astma.
 • Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

 • Nældefeber.
 • Forhøjet indhold af kreatinin i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, stearinsyre og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Arax er en hvid, kapselformet tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser: 50, 100 og 300 tabletter 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy 

Varastokatu 8 

13500 Hämeenlinna 

Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2023 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...