Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

filmovertrukne tabletter 10 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm 10 mg filmovertrukne tabletter
lercanidipinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lercanidipinhydrochlorid Carefarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm
 3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm er en selektiv calciumkanal blok- ker, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes dihydropyridiner. Selektive calciumkanal blokkere nedsætter forhøjet blodtryk. De vir- ker ved at afslappe og derved udvide blodkarrene. 


Lercanidipinhydrochlorid Carefarm anvendes til:  

 • behandling af let til moderat forhøjet blodtryk (essentiel hyper- tension).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

 • hvis du er overfølsom over for lercanidipinhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Lercanidipinhydrochlorid Carefarm anført i pkt. 6.
 • hvis du har haft en allergisk reaktion over for lægemidler, som ligner Lercanidipinhydrochlorid Carefarm (fx amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin).
 • hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du måske kan blive gravid (se punkt 2 ”Graviditet og amning”).
 • hvis du lider af visse hjertesygdomme:
  • ubehandlet hjertesvigt
  • karforsnævringer ved hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter ved hvile eller som gradvis forværres)
  • har haft et hjertetilfælde i løbet af den sidste måned
 • hvis du har store lever- eller nyreproblemer
 • hvis du tager lægemidler/føde, som kan påvirke virkningen og/eller bivirkningerne af Lercanidipinhydrochlorid Carefarm, så som:
  • antisvampemiddel (fx ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (fx erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirusmidler (fx ritonavir til behandling af AIDS)
  • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
  • grapefrugt eller grapefrugtjuice

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Lercanidipinhy- drochlorid Carefarm, især hvis du har eller tidligere har haft noget af følgende symptomer eller sygdomme: 

 • Sygt sinus syndrom, (en hjertesygdom, der kan få hjertet til at slå for hurtigt eller for langsomt), hvis dette ikke behandlet ved indsættelse af en pace-maker.
 • Nedsat funktion af venstre ventrikel (en hjertesygdom hvor et af kamrene i hjertet ikke fyldes eller pumper normalt)
 • Iskæmisk hjertesygdom (hvor blodtilførslen til hjertet ikke er til- strækkelig)
 • Eksisterende angina pectoris (brystsmerter)
 • Let til moderat nyrer- eller leverproblemer

Brug af anden medicin sammen med Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller muligvis kan tage anden medi- cin . 


Tag ikke
Lercanidipinhydrochlorid Carefarm sammen med anden medicin, der hæmmer nedbrydningen, og derfor kan influere på virk- ningen og/eller bivirkningerne af Lercanidipinhydrochlorid Carefarm. Lægen ved hvilken medicin, det drejer sig om. Det drejer sig f.eks. om:  

 • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstød- ning)
 • ketoconazol eller itraconazol (medicin mod svampeinfektioner)
 • ritonavir (til behandling af AIDS)
 • erythromycin eller troleandomycin (antibiotika)

Visse andre lægemidler, der omdannes (aktiveres eller ændres) af CYP3A4, eller som fremmer dette enzym, kan påvirke mængden af lercanidipin i blodet. Derfor skal du tale med lægen hvis du anvender anden medicin.

Virkningen af lercanidipin øges af: 

 • midazolam (beroligende middel)
 • terfenadin, astemizol (antihistamin mod høfeber og andre aller- giske lidelser)
 • amiodaron, quinidin (mod uregelmæssig hjerterytme)
 • cimetidin (mod mavesår) når det gives i høje doser (over 800 mg/ dag)


Virkningen af lercanidipin nedsættes af:
 

 • phenytoin, carbamazepin (til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (antibiotika)
 • beta-blokkere (lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesygdom, f.eks. metoprolol)


Lercanidipin øger virkningern af: 

 • digoxin (til behandling af hjertesygdom)
 • simvastatin (kolesterolsænkende middel)

Brug af Lercanidipinhydrochlorid Carefarm sammen med mad og drikke

Tag altid Lercanidipinhydrochlorid Carefarm tabletter mindst 15 minutter før et måltid (morgenmad).

Alkohol kan øge virkningen og bivirkningerne af lercanidipin. Du bør derfor ikke drikke alkohol under behandlingen.

Grapefrugtjuice kan øge koncentrationen af lercanidipin i blodet. Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice så længe du anvender Lercanidipinhydrochlorid Carefarm. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Du må ikke anvende Lercanidipinhydrochlorid Carefarm hvis du er gravid. Hvis du ønsker at blive gravid, eller tror du måske er gravid, bør du tale med lægen. Din behandling skal ændres.

Amning
Du må ikke tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm hvis du ammer. Lercanidipin passerer over i brystmælken, og kan derved nå din baby. Hvis det er nødvendigt at fortsætte behandlingen med Lercanidipin- hydrochlorid Carefarm, skal du stoppe med at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipin kan forårsage svimmelhed, svaghed, træthed og søv- nighed. Hvis du oplever disse virkninger, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm indeholder laktose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

Tag altid Lercanidipinhydrochlorid Carefarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm tabletter eller halve tabletter skal synkes hele med et glas vand helst om morgenen mindst 15 minutter før morgenmaden. 

Dosering

Voksne: 

Den anbefalede dosis er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan anbefale at øge dosis til 20 mg dagligt, hvis nødvendigt. 


Ældre:
 

Som regel er det ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter. 


Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion:
 

Ved let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion er den sædvan- lige startdosis 10 mg 1 gang dagligt. Lægen vil øge dosis forsigtigt. Hvis du har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion, må du ikke anvende Lercanidipinhydrochlorid Carefarm. 


Brug til børn og unge:
 

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm anvendes ikke til børn under 18 år på grund af utilstrækkelig information om sikkerhed og virkning. 

Hvis du har taget for meget Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lercanidipinhydrochlorid Carefarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget for mange tabletter. En overdosering kan forårsage et stort fald i blod- trykket (hypotension), en hurtig eller langsom hjerterytme, bevidst- løshed og andre alvorlige symptomer. Øvrige symptomer listet under pkt. 4 ”Bivirkninger” kan blive forstærket ved en overdosis. 

Hvis du har glemt at tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tab- let. Den næste dosis tages til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Lercanidipinhydrochlorid Carefarm

Du må ikke stoppe behandlingen med Lercanidipinhydrochlorid Care- farm uden først at tale med lægen. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Følgende bivirkninger er forbundet med Lercanidipinhydrochlorid Carefarm: 


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • hurtig hjerterytme (takykardi)
 • hjertebanken
 • perifert ødem (ophobning af væske, især i benene)
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • rødmen (især i ansigtet)


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • angina pectoris (brystsmerter)
 • nogle lægemidler, der ligner Lercanidipinhydrochlorid Carefarm kan forårsage smerter foran på brystet
 • søvnighed (somnolens)
 • kvalme
 • fordøjelsesbesvær
 • diarre
 • mavesmerter
 • opkastning
 • forøget urinmængde
 • hududslæt
 • muskelsmerter
 • svaghedsfølelse
 • træthed


Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • hvis du allerede lider af angina pectoris, kan symptomerne opstå hyppigere, vare længere tid eller blive forværret
 • isolerede tilfælde af blodprop i hjertet kan opstå
 • besvimelse
 • øgede leverenzymer (dette forsvinder som regel, når behand- lingen stoppes)
 • forstørrelse af tandkødet
 • hyppigere vandladninger
 • hypotension (for lavt blodtryk)
 • brystsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Lercanidipinhydrochlorid Carefarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lercanidipinhydrochlorid Carefarm indeholder:

Det aktive stof er: lercanidipinhydrochlorid. 


1 tablet indeholder 10 mg lercanidipinhydrochlorid som lercanidipin- hydrochlorid hemihydrat. 


De øvrige indholdsstoffer: 

Tablet kerne: Lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, cro- scarmellosenatrium, hypromellose, silica, kolloid vandfri, magnesi- umstearat. 

Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E 171), tal- cum, gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Gule, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 


Lercanidipinhydrochlorid Carefarm findes i pakninger indeholdende: 100 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  


I Danmark markedsføres Lercanidipinhydrochlorid Carefarm også som Lercastad.  


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2022
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...