Lasix® Retard

depotkapsler 60 mg

Sanofi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lasix Retard 60 mg depotkapsler  

furosemid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lasix Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lasix Retard
 3. Sådan skal du tage Lasix Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan tage Lasix Retard som vanddrivende middel eller til at sænke blodtrykket.
Du kan tage Lasix Retard ved vand i kroppen (ødemer), som optræder ved f.eks. nedsat hjertefunktion og ved forhøjet blodtryk (hypertension). 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lasix Retard

Tag ikke Lasix Retard:

 • hvis du er allergisk over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lasix Retard (angivet i punkt 6)
 • hvis du er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider)
 • hvis du er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer)
 • hvis du har for lavt blodtryk eller lider af væskemangel
 • hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt
 • hvis du har et alvorligt lavt indhold af kalium eller natrium i blodet
 • hvis du har en alvorlig leversygdom
 • hvis du ammer (se også afsnittet ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lasix Retard: 

Hvis du er ældre, eller hvis du tager anden medicin, som kan forårsage blodtryksfald, eller hvis du lider af andre sygdomme, som medfører en risiko for blodtryksfald. 

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Lasix Retard: 

 • hvis du har for lavt blodtryk
 • hvis du har en øget risiko for kraftigt blodtryksfald, f.eks. hvis du har forsnævringer i kranspulsåren eller i hjernen
 • hvis du enten har eller er i risiko for at få diabetes (sukkersyge)
 • hvis du har urinsyregigt (arthritis urica) eller har øget indhold af urinsyre i blodet
 • hvis dine nyrer ikke fungerer normalt på grund af alvorlig leversygdom
 • hvis du har for lidt proteinstof i blodet
 • hvis Lasix Retard gives til for tidligt fødte børn. Dette må kun ske efter lægens anvisning
 • hvis du har en leversygdom (cirrhose, ascites)
 • hvis du har af bindevævssygdommen lupus (systemisk lupus erythematosus)
 • hvis du har problemer med at lade vandet, f.eks. pga. forstørret prostata, urinrørsforsnævring eller blæretømningsproblemer
 • hvis du har en alvorlig stofskiftesygdom (porfyri)
 • hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider) eller med antibiotika (aminoglykosider)
 • hvis du har for lidt kalium eller natrium i blodet. Dette kan opstå ved væsketab, f.eks. pga. opkastninger, diarré, kraftig svedproduktion eller ved langvarig anvendelse af afføringsmidler
 • hvis du er ældre og er i behandling med medicin mod sindslidelser (risperidon)
 • hvis du er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider)
 • hvis du er overfølsom over for vanddrivende midler (thiazider).

 

Du kan blive udelukket fra sportsstævner, hvis du tager Lasix Retard. 

 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Lasix Retard. 

Brug af anden medicin sammen med Lasix Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
 

Lasix Retard kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Lasix Retard. 

 

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • kramper (chloralhydrat)
 • betændelse/infektioner (antibiotika af aminoglykosid-typen, cefalosporiner)
 • kræft (cisplatin)
 • mavesår (sukralfat, karbenoxolon)
 • mani (lithium)
 • forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere, aliskiren)
 • hjertesvigt (digoxin og angiotensin II receptor-antagonister)
 • sindslidelser (risperidon)
 • smerter (NSAID, acetylsalicylsyre)
 • for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol)
 • epilepsi (phenytoin)
 • binyrebarkhormon
 • forstoppelse
 • urinsyregigt (probenecid)
 • visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat)
 • diabetes
 • for lavt blodtryk (f.eks. adrenalin)
 • spændte muskler
 • astma (teophyllin)
 • immunsystemet, f.eks. ved transplantationer, gigt eller psoriasis (ciclosporin)
 • nedsat hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen (levothyroxin).

 

Fortæl lægen, hvis du, ud over Lasix Retard, er i behandling med andre typer af vanddrivende medicin (diuretika). 

 

Hvis du skal have lavet røntgenundersøgelse med kontrastvæske, skal du oplyse lægen om, at du tager Lasix Retard. 

Brug af Lasix Retard sammen med mad og drikke

Du bør tage Lasix Retard på tom mave, dvs. mindst en halv time før eller 2 timer efter et måltid. Du skal tage Lasix Retard sammen med et glas vand. Kapslerne kan synkes hele eller kan åbnes, og indholdet opblandes i kold væske umiddelbart før brug. 

Du bør ikke spise lakrids, samtidig med du tager Lasix Retard, da det giver en større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskebalance. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Lasix Retard. 

 

Graviditet

Du må kun tage Lasix Retard efter lægens anvisning. 

 

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Lasix Retard, da Lasix Retard bliver udskilt i modermælken, og mælkemængden kan blive nedsat. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lasix Retard kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. F.eks. kan det give kraftigt blodtryksfald, som kan påvirke din koncentrationsevne og reaktionsevne. Du må i disse situationer ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Lasix Retard indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager Lasix Retard, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, eller hvis du har diabetes. 

3. Sådan skal du tage Lasix Retard

Tag altid Lasix Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Dosis er individuel. Den sædvanlige dosis er 30-120 mg dagligt (dvs. fra 1 depotkapsel på 30 mg til 2 depotkapsler på 60 mg). Dosis kan dog komme op på 1500 mg dagligt.
Du kan tage kapslerne som engangsdosis om morgenen eller fordelt på 2 doser, morgen og middag.  

Følg altid lægens anvisning. 


Du bør tage Lasix Retard på tom mave, dvs. mindst en halv time før eller 2 timer efter et måltid. Du skal tage Lasix Retard sammen med et glas vand. Kapslerne kan synkes hele eller kan åbnes, og indholdet opblandes i kold væske umiddelbart før brug. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at forhøje dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Lasix Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lasix Retard depotkapsler, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomerne på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en shock-tilstand, akut nyresvigt, svigtende blodforsyning til hjernen eller hjertet, psykisk tilstand med hallucinationer, blodprop, lammelse med slaphed og evt. bevidstløshed, sløvhed og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Lasix Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis Lasix Retard, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på næste dosis, spring da den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lasix Retard

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Påvirkning af hjernen ved anvendelse til patienter med alvorlig leverlidelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Forringelse af hjertets pumpeevne hos patienter med dårligt hjerte.
 • Alvorlig hudlidelse med blærer.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.
 • Forhøjelse af legemstemperaturen hos spædbørn under 1 år med hjertesygdom.
 • Døvhed (undertiden vedvarende).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Vævsdød hos ældre efter nedsat blodforsyning i benene (som følge af væskemangel og ændringer i kroppens saltbalance (elektrolytter)). Kontakt læge eller skadestue.
 • Nyresygdom (tubulo-interstitiel nefropati).
 • Ved ophør med behandling kan der ske tilbagefald af åndenød, hoste, trykken for brystet og hurtig puls pga. dårligt hjerte.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af lidelser med mindsket blodtilførsel.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Øget dannelse af hormon i biskjoldbruskkirtlen hos spædbørn.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Shock-tilstand.
 • Tendens til blodpropper.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Stivkrampe.
 • Hos for tidligt fødte børn: smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Øget risiko for medfødt hjertefejl ved fødslen (patent ductus arteriosus).
 • Nyresygdom (Pseudo-Bartter’s syndrom).
 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus). Kontakt lægen.
 • Akut, generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (akut medicinallergi med udslæt og feber).
 • Svimmelhed, besvimelse og bevidsthedstab.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lichenoide reaktioner, kendetegnet som små, kløende, rød-lilla, mangekantede sår på huden, kønsorganerne eller i munden.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel (dehydrering) og nedsat blodmængde i kroppen - især hos ældre mennesker. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hyppig vandladning.
 • Mindre væske i blodbanen.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
 • Podagra (urinsyregigt).
 • Øget urinmængde.
 • Nedsat evne til at høre høje toner.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglucose).
 • Høreforstyrrelser, typisk kortvarigt, men permanent døvhed kan forekomme ved høje doser, særlig hos patienter med nyresygdom.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Kvalme.
 • Kløe.
 • Nældefeber.
 • Udslæt.
 • Betændelse i huden med blærer.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Allergiske reaktioner udløst af lys.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Svimmelhed.
 • Synforstyrrelser, omgivelserne ses i et gulligt skær.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.
 • Opkastning, diarré.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Feber.
 • Susen for ørerne (tinnitus).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Vitaminmangel (ved langvarig behandling).

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Tørst.
 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt indhold af kalk i blodet.
 • Uregelmæssig puls pga. for lavt indhold af magnesium i blodet. For lavt magnesiumindhold i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Forvirring.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Spiseforstyrrelse.
 • Irritation i mund og mave.
 • Mavekramper.
 • Forstoppelse.
 • Kramper.
 • Nedsat styrke i muskler og led.
 • Forhøjet indhold af natrium i urinen.
 • Forhøjet indhold af chlorid i urinen.
 • Urinophobning hos patienter med blokering af urinvejene.
 • Impotens.

 

Lasix Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver herunder kolesterol, leverfunktion, elektrolytter etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lasix Retard utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30º C. 

 

Brug ikke Lasix Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lasix Retard indeholder:

 • Aktivt stof: Furosemid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse; saccharose; polyvidon 25000; talcum; shellac; stearinsyre; aluminiumoxidhydrat; jernoxid gul (E172); indigotin I (E132); titandioxid (E171); gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

Lasix Retard depotkapsler har en gul bund og grøn top. 

 

Lasix Retard depotkapsler 60 mg findes i blister og tabletglas i pakninger med 30 og 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark 

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la vierge, 33565 Ambares, Carbon Blanc cedex, Frankrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2023. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...