Øjensalve Neutral "Ophtha"

øjensalve 200 mg/g + 800 mg/g

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Øjensalve Neutral Ophtha, øjensalve
paraffinolie 200 mg/g og vaselin 800 mg/g 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Øjensalve Neutral Ophtha uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Øjensalve Neutral Ophtha. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Øjensalve Neutral Ophtha
 3. Sådan skal du bruge Øjensalve Neutral Ophtha
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du skal bruge Øjensalve Neutral Ophtha for at beskytte øjenlågsrand og øjets hornhinde mod udtørring.
Øjensalve Neutral Ophtha er en fedtende salve, der lægger et beskyttende lag over hornhinden. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Øjensalve Neutral Ophtha

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Øjensalve Neutral Ophtha

 • hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal undgå brug af kontaktlinser samtidig med Øjensalve Neutral Ophtha. 

Brug af andre lægemidler sammen med Øjensalve Neutral Ophtha

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du altid bruge Øjensalve Neutral Ophtha til sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige præparater. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Øjensalve Neutral Ophtha. 


Graviditet

Du kan bruge Øjensalve Neutral Ophtha under graviditet. 


Amning
Du kan amme, selv om du bruger Øjensalve Neutral Ophtha. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Øjensalve Neutral Ophtha kan give sløret syn lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Øjensalve Neutral Ophtha

Brug altid Øjensalve Neutral Ophtha nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

 

Voksne
Du kan bruge Øjensalve Neutral Ophtha efter behov. 


Du skal lægge ½ cm salve i lommen mellem øjeæblet og nederste øjenlåg. 

Øjensalve Neutral "Ophtha" Teva B.V. øjensalve 200 mg/g

Børn under 15 år
Du må kun bruge Øjensalve Neutral Ophtha til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for meget Øjensalve Neutral Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Øjensalve Neutral Ophtha, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 


Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Øjensalve Neutral Ophtha. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter.  

 • Sløret syn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Øjensalve Neutral Ophtha utilgængeligt for børn. 


Du kan opbevare Øjensalve Neutral Ophtha ved almindelig temperatur.

Brug Øjensalve Neutral Ophtha senest 1 måned efter åbning. 


Brug ikke Øjensalve Neutral Ophtha efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Øjensalve Neutral Ophtha 200 mg/g + 800 mg/g indeholder

Paraffinolie og vaselin. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Gul salve. 


Pakningsstørrelse
5 ml metaltube. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 


Repræsentant
Teva Denmark A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica 20/22
00071 Pomezia 

Rom
Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2023.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...