Latanoprost "2care4"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Latanoprost 2care4 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost 2care4
 3. Sådan skal du bruge Latanoprost 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost 2care4 indeholder det aktive stof latanoprost. Latanoprost hører til en gruppe lægemidler, der kaldes prostaglandinanaloger. Det virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet ud i blodbanen. 


Latanoprost 2care4 bruges til at behandle tilstande, der kaldes åbenvinklet glaukom (grøn stær) og okulær hypertension hos voksne.

Begge disse tilstande er forbundet med et forhøjet tryk i øjet, som med tiden påvirker synet. 


Latanoprost 2care4 anvendes også til at behandle forhøjet tryk i øjet og grøn stær hos børn og spædbørn i alle aldre.

Kontakt lægen, hvis du eller dit barn får det værre, eller hvis du eller dit barn ikke får det bedre.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 


Latanoprost 2care4 kan anvendes til voksne (herunder ældre) og til børn fra fødslen og frem til 18 års-alderen. Latanoprost 2care4 er ikke blevet undersøgt hos for tidligt fødte spædbørn (født inden den 36. graviditetsuge). 

Brug ikke Latanoprost 2care4:

 • hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Latanoprost 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du eller dit barn bruger Latanoprost 2care4: 

 • Hvis du eller dit barn skal have foretaget eller har fået foretaget en øjenoperation (herunder operation for grå stær).
 • Hvis du eller dit barn har svær astma, eller hvis astmaen ikke er velkontrolleret.
 • Hvis du eller dit barn lider af tørre øjne.
 • Hvis du eller dit barn har problemer med øjnene såsom øjensmerter, irritation eller betændelse, eller uklart syn.
 • Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser (du kan stadig bruge Latanoprost 2care4, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3).
 • Hvis du eller dit barn har eller har haft en virusinfektion i øjnene forårsaget af en herpes simplex-virus (HSV).

Der er observeret misfarving i huden omkring øjnene, der ses oftest ved personer af japansk oprindelse. 

Brug af andre lægemidler sammen med Latanoprost 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Samtidig brug af to eller flere prostaglandinanaloger frarådes, da dette kan få trykket i øjet til at stige. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge Latanoprost 2care4, hvis du er gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få forbigående uklart syn, når du bruger Latanoprost 2care4. Hvis det sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn bliver klart igen. 

Latanoprost 2care4 indeholder benzalkoniumchlorid og phosphat

Dette lægemiddel indeholder 0,2 mg benzalkoniumchlorid pr. ml.
Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.

Dette lægemiddel indeholder 6,34 mg phosphater pr. ml. Hvis du har alvorlige skader på det forreste, klare lag i øjet (hornhinden), kan phosphater i meget sjældne tilfælde forårsage, at der dannes uklare pletter på hornhinden. Pletterne skyldes kalkophobning under behandlingen. 

3. Sådan skal du bruge Latanoprost 2care4

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Den sædvanlige dosis til voksne (herunder ældre) og børn er: 

én dråbe i det/de berørte øje/øjne én gang dagligt.

Det er bedst at gøre dette om aftenen. Brug ikke Latanoprost 2care4 mere end én gang dagligt, da det kan nedsætte effekten af behandlingen at anvende lægemidlet oftere.
Brug Latanoprost 2care4, som din eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 


Kontaktlinsebrugere
Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Latanoprost 2care4. Efter drypning skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

Brugsvejledning

DROP-TAINER®-flasken er designet til at sikre, at der afgives en præcis dosis af lægemidlet. Læs hele vejledningen grundigt, før du bruger din DROP-TAINER®- flaske.
Latanoprost "2care4" 2care4 ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/mlLatanoprost "2care4" 2care4 ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/mlLatanoprost "2care4" 2care4 ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml 

 1. Hvis du bruger andre lægemidler i øjnene, skal du tage den mindst 5 minutter før eller efter Latanoprost 2care4.
 2. Vask hænder før og efter hver brug.
 3. Kontroller, at sikkerhedsforseglingen ikke er brudt, før du anvender lægemidlet første gang.
 4. Træk sikkerhedsforseglingen af for at bryde forseglingen.
 5. Omryst flasken en gang inden hver brug, og fjern skruelåget.
 6. Vend flasken på hovedet, og hold den mellem tommel- og langfingeren, så fingerspidserne peger mod dig selv.

Latanoprost "2care4" 2care4 ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/mlLatanoprost "2care4" 2care4 ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/mlLatanoprost "2care4" 2care4 ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

 

 1. Læg hovedet tilbage, og placer flasken over det berørte øje.
 2. Læg en finger under øjet med den anden hånd. Træk forsigtigt ned, indtil der dannes en ”V”- formet lomme mellem øjet og det nedre øjenlåg. Spidsen af beholderen må ikke komme i kontakt med øjet.
 3. Placer pegefingeren på den hånd, der holder flasken, på bunden af flasken. Tryk på bunden af flasken for at afgive en dråbe af lægemidlet. Tryk ikke på flaskens sider. Fortsæt med at holde hovedet tilbage, og luk øjnene, så lægemidlet bliver absorberet i øjet. Pres samtidig en finger mod den inderste øjenkrog i 1 minut.
 4. Gentag trin 6 til 9 i det andet øje, hvis lægen har anvist det.
 5. Sæt skruelåget på igen ved at dreje det godt fast på flasken.


Hvis du bruger Latanoprost 2care4 sammen med andre øjendråber
Vent mindst 5 minutter efter du har brugt Latanoprost 2care4, inden du bruger andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Latanoprost 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Latanoprost 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan der opstå mindre irritation af øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du kontakte lægen eller den læge, som behandler dit barn.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du eller dit barn ved et uheld har drukket Latanoprost 2care4. 

Hvis du har glemt at bruge Latanoprost 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at bruge Latanoprost 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kontakt lægen eller den læge, som behandler dit barn, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Latanoprost 2care4. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Der er set følgende bivirkninger ved brug af Latanoprost 2care4:
 


Meget almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • En gradvis ændring i din øjenfarve på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis du har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), end hvis du har ensfarvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Ændringen i din øjenfarve kan tage flere år, men den ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydelig, hvis du kun anvender Latanoprost 2care4 i det ene øje. Der er intet, der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Latanoprost 2care4 er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
 • Rødme i øjet.
 • Brændende følelse, følelse af at have sand i øjet, kløe, stikken eller følelse af at have fået noget i øjet. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken så hurtigt som muligt (inden for en uge), hvis du oplever øjenirritation, der er så kraftig, at den får dine øjne til at løbe ekstremt meget i vand eller får dig til at overveje at stoppe med at bruge dette lægemiddel. Det kan være nødvendigt at revurdere din behandling for at sikre, at du fortsat får hensigtsmæssig behandling for din tilstand.
 • En gradvis ændring i øjenvipperne på det behandlede øje og de fine hår omkring det behandlede øje. Disse forandringer omfatter øget farvning (mørkfarvning), længde, tykkelse og antal af dine øjenvipper.


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Lysfølsomhed (fotofobi).
 • Øjenbetændelse.
 • Øjenlågsbetændelse (blepharitis).
 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade.
 • Øjensmerter.


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Hævede øjenlåg.
 • Tørre øjne.
 • Betændelse eller irritation i øjets overflade (keratitis).
 • Betændelse i den farvede del af øjet (uveitis).
 • Sløret syn.
 • Hævelse af nethinden (makulaødem).
 • Hududslæt.
 • Brystsmerter (angina), hjertebanken (palpitationer).
 • Astma, åndenød (dyspnø).
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Muskelsmerter, ledsmerter.
 • Kvalme.
 • Opkastning.


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Betændelse i regnbuehinden, den farvede del af øjet (iritis).
 • Symptomer på hævelse eller ridser/skade i øjets overflade.
 • Hævelse omkring øjet (periorbitalt ødem).
 • Vækst af øjenvipper i den ”forkerte” retning, hvilket kan give øjenirritation.
 • Dannelse af en ekstra række øjenvipper.
 • Ardannelse på øjets overflade.
 • Væskefyldt område i den farvede del af øjet (iriscyste).
 • Lokal hudreaktion på øjenlåget.
 • Mørkfarvning af øjenlågshuden.
 • Forværring af astmasymptomer.
 • Kraftig kløe i huden.
 • Udvikling af en virusinfektion i øjet, der er forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).


Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Forværring af symptomer på angina pectoris hos patienter, som også har en hjertesygdom.
 • Indsunkne øjne.

Bivirkningerne løbende og kløende næse samt feber ses oftere hos børn end hos voksne.

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlig beskadigelse af det klare, yderste lag af øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden. Dette skyldes ophobning af calcium (forkalkning) under behandlingen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

Opbevar beholderen i den ydre æske for at beskytte mod lys. 


Efter første åbning: 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevaringstid efter første åbning: 4 uger. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Latanoprost 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: latanoprost.
  1 ml opløsning indeholder 50 mikrogram latanoprost (svarende til en vægt/volumen-% på 0,005).
  Hver dråbe indeholder ca. 1,5 mikrogram latanoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat (E 339); natriumchlorid; vandfrit dinatriumphosphat (E 339) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Øjendråber, opløsning. 

Latanoprost 2care4 er en klar, farveløs opløsning i en 4 ml naturfarvet LDPE DROP-TAINER®-beholder med en naturfarvet LDPE-dråbeapplikator, et turkist skruelåg af polypropylen (PP) og krympebånd af polyvinylchlorid (PVC) rundt om halsen og skruelåget på DROP-TAINER®-beholderen. 


Pakningsstørrelser: 

1 x 2,5 ml og 7,5 (3 x 2,5) ml opløsning. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg  

Fremstiller

V2care4 Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Latanoprost 2care4 svarer til Latanoprost Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2023.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...