Lactulose "Orifarm"

oral opløsning 667 mg/ml

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lactulose Orifarm, oral opløsning, 667 mg/ml  

lactulose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lactulose Orifarm
 3. Sådan skal du tage Lactulose Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lactulose Orifarm er en oral opløsning. Væsken skal være klar, lidt tyktflydende og farveløs til svagt brunliggul.  

 

Lactulose Orifarm binder vand i tarmen og blødgør afføringen. Du kan bruge Lactulose Orifarm mod kronisk forstoppelse eller til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lactulose Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lactulose Orifarm

 • hvis du er allergisk overfor lactulose eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6) eller reststoffer fra fremstillingen f.eks. sulfit, lactose, galactose og fructose.
 • hvis du har blindtarmsbetændelse
 • hvis din tarm er blokeret (ved svulst eller betændelse)
 • hvis du er allergisk over for galactose

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Lactulose Orifarm.

Tal med lægen, hvis du har brug for afføringsmiddel hver dag, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt.

Tal med lægen før du tager denne medicin, hvis du har uforklarligt ondt i maven.

Ved længerevarende brug, kan din saltbalance i kroppen ændres, og du har måske behov for at få den genoprettet. Tal med lægen om dette. Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Lactulose Orifarm dagligt, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen. 

Brug af andre lægemidler sammen med Lactulose Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B. 

Brug af Lactulose Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Lactulose Orifarm uafhængigt af måltiderne. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du kan tage Lactulose Orifarm under graviditet.

Amning
Du kan amme, selv om du tager Lactulose Orifarm.

Frugtbarhed
Du kan tage Lactulose Orifarm, da det ikke har nogen påvirkning af frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lactulose Orifarm påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Lactulose Orifarm kan indeholde sulfit

Kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 

Lactulose Orifarm kan indeholde lactose, galactose og fructose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lactulose Orifarm

Dosering:

Tag altid Lactulose Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

 

Den anbefalede dosis er: 

 

Voksne og børn over 14 år: 

 

Mod forstoppelse: 

Du begynder med at tage 15-30 ml dagligt. 

 

Når Lactulose Orifarm virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Lactulose Orifarm ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper. 

 

Dosis justeres til halvfast afføring opnås. 

 

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt: 

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange dagligt. 

 

Kronisk behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt: 

Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange dagligt. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2- 3 bløde afføringer dagligt. 

 

Brug til børn 

 

Mod forstoppelse: 

Børn under 5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser.  

Børn 5-12 måneder: 10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.  

Børn 1-14 år: 5-15 ml dagligt fordelt på 1-2 doser. 

 

Barnet skal have Lactulose Orifarm, indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger og behandlingen stoppes. 

 

Du må ikke bruge Lactulose Orifarm til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Lactulose Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lactulose Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

 

Hvis du har taget for meget Lactulose Orifarm, kan du få diarré og dermed miste vand og salte. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):
Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen, diarré.

Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):
Kvalme, opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):
Ubalance i kroppens saltindhold på grund af diarré.

Hvis du igennem lang tid tager Lactulose Orifarm, og du har tynd afføring, kan du miste vand og salte.

Sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):
For højt natrium i blodet, hvilket kan gøre dig tørstig.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
Allergiske reaktioner, udslæt, kløe, nældefeber. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Lactulose Orifarm over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaringstid efter åbning er 1 år.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lactulose Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: Lactulose
 • Øvrige indholdsstoffer: vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Klar, viskøs, farveløs til svagt brunlig gul væske. 

 

Pakningsstørrelser: 

100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2023 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...