Cyklokapron®

filmovertrukne tabletter 500 mg

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyklokapron, 500 mg filmovertrukne tabletter  

tranexamsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Cyklokapron til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklokapron
 3. Sådan skal du tage Cyklokapron
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Cyklokapron er et middel mod blødning pga. størkningsforstyrrelser i blodet.
 • Det virker ved at hæmme de stoffer i blodet, der opløser størknet blod.
 • Du kan tage Cyklokapron ved nogle former for blødning, det kan være
  • blødning efter operation på blærehalskirtlen (prostata)
  • blod i urinen
  • svære næseblødninger
  • kraftige menstruationsblødninger
  • blødninger efter kegleoperation på livmoderen
  • arveligt Quinckes ødem.

 

Lægen kan have givet dig Cyklokapron for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklokapron

Tag ikke Cyklokapron:‌

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har årebetændelse eller blodprop i f.eks. lunger, ben eller hjernen
 • hvis du har en blødning i hjernehinderne
 • hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion
 • hvis du tidligere har haft krampeanfald.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Cyklokapron. 


Tal med lægen, inden du tager Cyklokapron 

 • hvis du eller en i din nærmeste familie har haft en blodprop eller har tendens til at få blodpropper eller dyb årebetændelse
 • hvis du har uregelmæssig menstruation uden at kende årsagen
 • hvis du har dårlige nyrer
 • hvis du har blod i urinen uden kendt årsag
 • hvis du tager P-piller. Disse kan øge risikoen for dannelse af blodpropper.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Hvis du tager Cyklokapron mod kraftig menstruationsblødning, skal du kontakte lægen, hvis blødningerne ikke aftager.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Cyklokapron. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • I enkelte tilfælde, særligt ved brug af høje doser, har Cyklokapron medført kramper.

Brug af andre lægmidler sammen med Cyklokapron

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og kosttilskud. 


Fortæl det til lægen inden du tager Cyklokapron, 

 • hvis du tager blodfortyndende medicin.
 • hvis du tager oral prævention (P-piller)

Brug af Cyklokapron sammen med mad og drikke

Du skal tage Cyklokapron med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistake om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Cyklokapron efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Cyklokapron går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyklokapron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Cyklokapron

Tag altid Cyklokapron nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Efter operation på blærehalskirtlen skal du på 4. dagen efter operationen tage 2 - 3 tabletter på 500 mg 2 - 3 gange daglig og fortsætte, til der ikke længere er blod i urinen.  

 

Ved blod i urinen skal du tage 2 - 3 tabletter på 500 mg 2 - 3 gange daglig indtil, der ikke længere er blod i urinen.  

 

Ved svære næseblødninger skal du tage 3 tabletter på 500 mg 3 gange daglig i 4 - 10 dage. Tal med lægen.  

 

Ved kraftige menstruationsblødninger skal du tage 2 tabletter på 500 mg 3 gange daglig så længe som nødvendigt i op til 4 dage. Ved meget kraftige menstruationsblødninger kan dosis øges. Den totale daglige dosis bør ikke overskride 4 g (8 tabletter). Du skal først begynde behandlingen, når du har kraftig blødning. Tal med lægen.  

 

Ved kegleoperation på livmoderen skal du tage 3 tabletter 3 gange daglig i 12 - 14 dage efter operation.  

 

Ved arveligt Quinckes ødem skal du ved anfald tage 2 - 3 tabletter på 500 mg 2 - 3 gange daglig i nogle dage. Forebyggende skal du tage 2 tabletter på 500 mg 3 - 4 gange daglig. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Cyklokapron tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cyklokapron, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er: kvalme, diarré, svimmelhed og hovedpine. Svimmelhed ved ændring fra liggende/siddende til stående stilling og muskelsvaghed kan forekomme. Hos nogle kan der opstå blodpropper. 

Hvis du har glemt at tage Cyklokapron

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt din læge, hvis du har glemt at tage en dosis. 

Hvis du holder op med at tage Cyklokapron

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter (0,01-0,1%). 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter (1-10%).  

 • Kvalme, opkastning, diarré (er normalt mildt og forbigående).

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 1000 patienter (0,1-1%). 

 • Allergiske hudreaktioner. Kan være eller blive alvorlige. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter (0,01- 0,1%). 

 • Nedsat farvesyn og andre synsforstyrrelser.
 • Svimmelhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

 • Du kan opbevare Cyklokapron ved almindelig temperaturer.
 • Opbevar Cyklokapron utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Cyklokapron efter den udløbsdato, som står på æsken.

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyklokapron 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder:‌

 • Aktivt stof: Tranexamsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: Eudragit E100, hydroxypropylcellulose (L-HPC), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, polyethylenglycol 8000, talcum, vandfri kolloid silica, vanillin.
 • Farvestoffer: Titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Cyklokapron filmovertrukne tabletter er hvide, aflange og svagt hvælvede. 

 

Pakningsstørrelser  

30, 60 og 100 stk. i blisterpakning.  

100 stk. i plastbeholder. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS  

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller

Madaus GmbH  

Lütticher Straβe 5  

53842 Troisdorf 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...