Atrovent®

næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent® 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
ipratropiumbromid

Atrovent® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Atrovent nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent
 3. Sådan skal du bruge Atrovent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atrovent næsespray er en klar væske, der i forstøvet form sprøjtes op i næsen. 


Atrovent næsespray indeholder ipratropium-bromid, som hæmmer dannelsen af vandigt sekret i næsens slimhinder. Atrovent begynder at virke inden for 15 minutter. 


Atrovent næsespray anvendes til voksne for at mindske mængden af vandigt sekret ved allergisk snue (som f.eks.skyldes pollen) eller ved ikke-allergisk løbende næse (som kan udløses af f.eks. temperaturforandringer eller lokalirriterende emner i omgivelserne). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Atrovent:

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropin, atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Atrovent, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande, eller hvis de opstår under behandlingen: 

 • Overfølsomhedsreaktioner. Dette kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent. Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien (forhøjet tryk i øjet).
 • Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver special-behandling.
 • Forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop.
 • Cystisk fibrose, da Atrovent kan give fordøjelsesbesvær.

Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. 

Brug af anden medicin sammen med Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Du kan bruge Atrovent sammen med andre lægemidler mod helårssnue f.eks. antihistaminer eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen, uden at du får hyppigere
bivirkninger.

Bivirkninger af Atrovent næsespray forstærkes, hvis du anvender andre lægemidler samtidig med Atrovent. Dette er andre lægemidler der anvendes i næsen mod helårssnue, f.eks. antihistaminer, medicin der modvirker hævelse, kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen eller andre lægemidler med lignende virkning (antikolinerge lægemidler; f.eks. til behandling af parkinsonsymptomer). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Hvis du er gravid eller ammer, må du normalt ikke bruge Atrovent. Tal med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Atrovent påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du oplever bivirkninger så som svimmelhed, synsforstyrrelser eller sløret syn bør du undlade at køre bil og betjene maskiner. 

Atrovent indeholder benzalkoniumchlorid

Atrovent indeholder benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse. 

3. Sådan skal du bruge Atrovent

Brug altid Atrovent nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

2 pust i hvert næsebor 2-3 gange dagligt.
Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. 


Brug til børn og unge 

Det frarådes at anvende Atrovent til børn og unge under 18 år uden lægens anvisning. 


Brugsvejledning - se sidst i indlægssedlen. 

Hvis du har brugt for meget Atrovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Atrovent, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Ved overdosering af Atrovent kan du få mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) eller hurtig puls. 

Hvis du har glemt at bruge Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær eller kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vand-ladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Irritation i næsen, irritation i svælget, næseblod, tørhed i næsen.


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, øjensmerter, sløret syn, synsforstyrrelser i form af ringe eller pletter, røde øjne, hævede pupiller.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Atrovent i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Hævelse i munden pga. væskeophobning.
 • Mundbetændelse.
 • Hududslæt.
 • Tørhed i halsen.
 • Svimmelhed.
 • Overfølsomhed.
 • Mave-tarmforstyrrelser med diarré eller forstoppelse.
 • Kvalme.


Sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hudkløe, nældefeber.
 • Hjertebanken.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Atrovent utilgængeligt for børn.
 • Opbevares ikke over 25 ºC.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Efter åbning er næsesprayen holdbar i 1 år. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket.
 • Brug ikke Atrovent efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent indeholder:

 • Aktivt stof: Ipratropiumbromid 21 mikrogram/dosis (som ipratropiumbromidmonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, natriumedetat, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Atrovent næsespray, er en klar, farveløs væske i en glasflaske med pumpespray. 


Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning findes i pakningsstørrelsen 180 doser og 360 (2 × 180) doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev 

Brugsvejledning for Atrovent næsespray

Den bedste virkning opnås, når næsesprayen bruges på den rigtige måde. 

 1. Før brug af næsesprayen første gang, skal den aktiveres ved gentagne (op til 7) tryk, indtil en ensartet spraysky kommer ud af flasken (se fig. 1).
  Tag den klare hætte af. Hold med pege- og langefinger på flaskens hvide kant og tommelfingeren under bunden. Pres med tommelfingeren med et hurtigt, fast tryk under bunden flere gange (op til 7). Næsesprayen er nu klar til brug. Undgå her at få sprayvæske i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. Bruges næsesprayen ikke igen inden for 24 timer, skal den igen aktiveres ved 1-2 pust.
  Atrovent Paranova Danmark A/S næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
 2. Puds næse inden brug af næsesprayen.
 3. Luk det ene næsebor med en finger på siden af næsen, bøj hovedet let forover, stik spidsen af sprayen ind i det andet næsebor og lad spidsen pege lidt bagud, væk fra næseskillevæggen og ud mod næsens yderside.
  Atrovent Paranova Danmark A/S næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
 4. Tryk 1 pust op i næsen ved et hurtigt, fast tryk med tommelfingeren på flaskens bund. Efter et pust snuses kraftigt op og der pustes ud gennem munden.
 5. Næsesprayen fjernes fra næseboret, og hovedet bøjes let bagud i et par sekunder, så væsken kan fordele sig i næsehulen.
 6. Gentag punkt 3-5 i det samme næsebor i henhold til ordineret dosis.
 7. Gentag punkt 3-6 i det andet næsebor.
 8. Sæt beskyttelseshætten på næsesprayen igen efter brug.
 9. Hvis sprayen skulle blive tilstoppet holdes sprayspidsen under rindende lunkent vand i ca. 1 minut. Tør sprayspidsen og aktivér næsesprayen igen (se figur 1).

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...