Imogas

bløde kapsler 240 mg

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Imogas 240 mg kapsler, bløde

simeticon 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Imogas uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Imogas.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 10 dage.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Imogas på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imogas
 3. Sådan skal du tage Imogas
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Imogas virker ved at nedbryde den indespærrede luft som medfører oppustethed. Det anvendes til behandling af symptomerne på luft (rigelig afgang af tarmluft), som får maven til at føles udspilet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imogas

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Imogas

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for simeticon eller et af de øvrige indholdsstoffer i kapslen (se afsnit 6).

Vær ekstra forsigtig med at tage Imogas

Tal med din læge, hvis 

 • den rigelige tarmluft ikke bedres efter 10 dages behandling
 • du har forstoppelse, som ikke vil gå over.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Imogas kan anvendes af gravide og ammende kvinder, eftersom systemisk eksponering af simeticon er ubetydelig. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imogas påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Imogas

Ikke aktuelt. 

3. Sådan skal du tage Imogas

Tag altid Imogas nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.  

  

Den sædvanlige dosis er:

Hvis du er 15 år og ældre: Tag 1 kapsel efter hvert hovedmåltid. Synk kapslen med et stort glas vand. Må højst tage 3 kapsler om dagen. Tag ikke kapslerne i mere end 10 dage. Må ikke gives til børn under 15 år.  

  

Hvis du har taget for mange Imogas kapsler 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Imogas kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Hvis du har glemt at tage Imogas 

Tag en kapsel efter det næste hovedmåltid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Imogas kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Følgende bivirkninger har været rapporteret med en ukendt hyppighed (kan ikke estimeres udfra tilgængelige data) 

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning og forstoppelse. 
 • Overfølsomhedsreaktioner som hududslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, hals og tunge eller åndenød.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn. 
 • Brug ikke Imogas efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortene. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 
 • Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser. 
 • Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Hvad indeholder Imogas: 

Det aktive stof er simeticon. Hver kapsel indeholder 240 mg simeticon.  

De øvrige indeholdsstoffer er gelatine og glycerol.  

  

Udseende og pakningsstørrelser 

Imogas er en gennemsigtig blød gelatinekapsel.  

  

Hver pakning indeholder 10, 20 eller 30 kapsler.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. 

  

Fremstiller

Catalent France Beinheim S.A, 74 rue Principale, 67930 Beinheim, Frankrig. 

  

Dette lægemiddel er godkendt i eeas medlemslande under følgende navne

Belgien: IMONOGAS 

Danmark: IMOGAS 

Irland: IMOGAS 240 mg, Soft Capsules  

Island: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki  

Luxemburg: IMONOGAS 

Norge: IMOGAS 240 mg kapsel, myk  

Portugal: IMOGAS 240 mg, cápsulas moles 

Spanien: IMOGAS 240 mg, cápsulas blandas  

Sverige: IMOGAZE 240 mg, mjuk kapsel 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2014  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...