Terramycine + Polymyxine B

øjensalve 5 + 1 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

TERRAMYCINE + POLYMYXINE B 5 mg/g + 1 mg/g, øjensalve

Oxytetracyclinhydrochlorid og polymyxin B sulfat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Kontakt lægen eller apoteksperso‑ nalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terramycine + Polymyxine B. 

 3. Sådan skal du bruge Terramycine + Polymy‑ xine B. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Terramycine + Polymyxine B er et bredspektret antibiotika, som består af 2 typer antibiotika (oxytetracyclin og polymyxin B).
 • Terramycine + Polymyxine B virker ved at hæmme nogle typer af bakteriers vækst. 

 • Du kan bruge Terramycine + Polymyxine B øjensalve til lokalbehandling af betændelse i øjet. 

Lægen kan have givet dig Terramycine + Polymyxine B for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terramycine + Polymyxine B

Brug ikke Terramycine + Polymyxine B

 • hvis du er overfølsom over for oxytetracyclin, polymyxin eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Terramycine + Polymyxine B 

 • hvis der sker en forværring af din øjenbetændelse. Der kan være kommet en ny betændelse til. 

 • hvis du får allergiske reaktioner. 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser (gælder både hårde og bløde kontaktlinser), når du har betændelse i øjet, og så længe i er i behandling med Terramycine + Polymyxine B. 

Børn

Du må kun bruge Terramycine + Polymyxine B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

 

Brug af anden medicin sammen med Terramycine + Polymyxine B

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Terramycine + Polymyxine B øjensalve og det andet præparat. 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet:  

Hvis du er gravid skal du normalt ikke bruge Terramycine + Polymyxine B. Tal med lægen. 

Amning: 

Hvis du ammer, må du kun bruge Terramycine + Polymyxine B efter aftale med lægen. Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Terramycine + Polymyxine B er nødvendig. Tal med lægen.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terramycine + Polymyxine B kan sløre synet lige efter brug. Vent med at køre bil eller betjene maskiner til dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Terramycine + Polymyxine B

Den sædvanlige dosis er  

 

Voksne og børn (over 8 år): 

Brug øjensalven 4-6 gange dagligt, indtil infektionen er forsvundet og helbredelsen er fuldstændig. 

 

Forebyggende i forbindelse med operation anvendes øjensalven dagen før operation, og flere dage efter operation. 

 

Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk 1 cm øjensalve ud i lommen mellem øje og øjenlåg. Herefter skal du lukke øjet, og fordele øjensalven ved let massage på øjenlåget. Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen, så længe som lægen har anvist. Ellers kan betændelsen blusse op igen. 

Ved øjenlågsbetændelse, fjern da skæl og skorper før du bruger øjensalven. 

Tubespidsen må ikke røre det betændte øje. 

 

Brug til børn (under 8 år): 

Børn under 8 år må kun få Terramycine + Polymyxine B, 5 mg/g +1 mg/g, øjensalve efter lægens anvisning. 

 

Brug altid Terramycine + Polymyxine B nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvis du har brugt for meget Terramycine + Polymyxine B

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Terramycine + Polymyxine B, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har glemt at bruge Terramycine + Polymyxine B

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Tag aldrig dobbelt dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Terramycine + Polymyxine B

Det er meget vigtigt at du gennemfører behandlingen, indtil du er fuldstændig rask. Ellers kan betændelsen blusse op. 

 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Terramycine + Polymyxine B kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirk‑ ninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Overfølsomhed. 

 • Kontakteksem. 

 • Øget tåreflåd. 

 • Smerte, brændende fornemmelse eller følelse af noget i øjet efter behandling i øjet med Ter‑ ramycine + Polymyxine B. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Terramycine + Polymyxine B utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Terramycine + Polymyxine B ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevar ikke Terramycine + Polymyxine B i køleskab. 

 • Frys ikke Terramycine + Polymyxine B, og udsæt det ikke for frost. 

 • Når tuben er åbnet, kan den holde sig i 4 uger. 

 • Brug ikke Terramycine + Polymyxine B efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terramycine + Polymyxine B, 5 mg/g +1 mg/g, øjensalve indeholder:

Oxytetracyclinhydrochlorid svarende til oxytetracyclin 5 mg/g og polymyxin B sulfat svarende til polymyxin B 1 mg/g 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Paraffin og vaseline. 

 

Pakningsstørrelser:

Terramycine + Polymyxine B fås i: 

Terramycine + Polymyxine B 5 mg/g + 1 mg/g i pakninger med 3,5 g øjensalve, og tuben er forsynet med en tubespids 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Terramycine + Polymyxine B også som Terramycin + Polymyxin B. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...