Ketotifen "Orifarm"

øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ketotifen Orifarm 0,25 mg/ml øjendråber, opløsning
Ketotifen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ketotifen Orifarm.
 3. Sådan skal du bruge Ketotifen Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys- ninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Ketotifen Orifarm indeholder det aktive stof ketotifen, som er et anti-allergisk middel.
 • Ketotifen Orifarm bruges til behandling af symptomer ved sæsonbetinget pollenallergi i øjnene.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ketotifen Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Ketotifen Orifarm

 • Hvis du er allergisk over for ketotifen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ketotifen Orifarm (angivet i afsnit 6).

Brug af anden medicin sammen med Keto- tifen Orifarm

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod: 

 • Depression, angst og søvnforstyrrelse (CNS depressiva).
 • Allergi (f.eks. antihistaminer).

Hvis du udover Ketotifen Orifarm behand- les med andre øjenlægemidler, bør der gå mindst 5 minutter mellem behandlingerne.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Ketotifen Orifarm sammen med alkohol

 • Ketotifen Orifarm kan muligvis øge virk- ningen af alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Ketotifen Orifarm efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Du kan bruge Ketotifen Orifarm, selvom du ammer.

Frugtbarhed:  

 • Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ketotifen Orifarm kan give sløret syn eller virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Ketotifen Orifarm

Brug altid Ketotifen Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne, ældre og børn (i alderen 3 år og derover):  

1 dråbe i det berørte øje (evt. begge øjne) 2 gange dagligt. 


Brugsvejledning  

 • Kasser de første 5 dråber før første anvendelse. Det er ikke nødvendigt at kassere de første 5 dråber ud over denne første gang.
 • Vask omhyggeligt hænderne før inddrypning.
 • Undgå kontaminering af øjendråberne og ikke at røre ved øjet, øjenlågene eller nogen overflader med dråbespidsen.
 • Luk øjet i ca. 1-2 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen.
 • Luk flasken efter brug.

Du må kun bruge Ketotifen Orifarm til børn under 3 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for meget Ketotifen Orifarm

Der er ingen grund til bekymring, hvis du har fået dryppet mere end 1 dråbe i øjet eller hvis du har fået Ketotifen Orifarm øjendråber i munden. 

Hvis du er usikker, kan du kontakte din læge. 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ketotifen Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Ketotifen Orifarm

Hvis du skulle glemme en dosis, så dryp øjet med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede doseringshyppighed. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ketotifen Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Øjenirritation eller -smerter.
 • Betændelsestilstand i øjet.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Overfølsomhed
 • Hovedpine
 • Sløret syn (under inddrypning).
 • Tørre øjne.
 • Påvirkning af øjenlåget.
 • Øjenbetændelse.
 • Lysfølsomme øjne.
 • Synlig blødning i øjets overflade.
 • Mundtørhed.
 • Hududslæt, som kan være kløende.
 • Eksem (kløende, rødt, brændende udslæt).
 • Døsighed.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Allergisk reaktion (inkl. ansigts- og øjenlågshævelse) og forværring af eksisterende allergiske symptomer såsom astma og eksem
 • Svimmelhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ketotifen Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Ketotifen Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Ketotifen Orifarm ved almindelig temperatur.
 • Efter åbning: 3 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bort- skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ketotifen Orifarm indeholder:

Aktivt stof:
Ketotifen. 

En ml indeholder 0,345 mg ketotifenhydrogenfumarat svarende til 0,25 mg ketotifen 


Øvrige indholdsstoffer:

Glycerol, natriumhydroxid (til justering af pH) og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Ketotifen Orifarm øjendråber er en klar, farveløs til svagt gulbrun opløsning.  


Ketotifen Orifarm fås i:
Ketotifen Orifarm 0,25 mg/ml i pakninger der indeholder 1 flaske med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01
Hostivice, CZ 


I Danmark markedsføres Ketotifen Orifarm også som Zalerg. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2023
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...