Eptifibatid "Accord"

infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml

Accord

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning  

eptifibatid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Eptifibatide Accord
 3. Sådan får du Eptifibatide Accord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Eptifibatide Accord hæmmer sammenklumpning af blodplader. Det betyder, at det hjælper med at forebygge blodpropper. 

 

Det bruges til voksne med tegn på svær koronarinsufficiens defineret som spontane og nylige brystsmerter med unormale ændringer i elektrokardiogrammet eller biologiske forandringer. Det gives normalt sammen med acetylsalicylsyre og ufraktioneret heparin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Eptifibatide Accord

Brug ikke Eptifibatide Accord:

 • hvis du er allergisk over for eptifibatid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eptifibatide Accord (angivet i punkt 6)
 • hvis du for nyligt har haft blødning fra mave, tarm, blære eller andre organer, fx hvis du har observeret unormalt blod i afføring eller urin (undtagen fra menstruationsblødning) i de seneste 30 dage
 • hvis du har haft et slagtilfælde inden for de sidste 30 dage eller nogen form for hjerneblødning (husk også at fortælle lægen, hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde)
 • hvis du har haft en hjernetumor eller en tilstand, der påvirker blodkarrene omkring hjernen
  - hvis du har gennemgået en større operation eller er blevet alvorligt skadet inden for de sidste 6 uger
 • hvis du har eller har haft blødningsproblemer
 • hvis du har eller har haft besvær med størkning af blod eller et lavt antal blodplader
 • hvis du har eller har haft svær hypertension (forhøjet blodtryk)
 • hvis du har eller har haft alvorlige nyre- eller leversygdomme
 • hvis du er blevet behandlet med anden medicin af samme type som Eptifibatide Accord.

Fortæl det til lægen, hvis du lider af en af disse tilstande. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål. 

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Eptifibatide Accord anbefales kun til anvendelse hos voksne patienter indlagt på hjerteafdeling.
 • Eptifibatide Accord er ikke beregnet til anvendelse hos børn eller unge under 18 år.
 • Før og under din behandling med Eptifibatide Accord, vil du få taget blodprøver, der skal undersøges, for at begrænse risikoen for en uventet blødning.
 • Under brugen af Eptifibatide Accord vil du blive omhyggeligt undersøgt for tegn på usædvanlig eller uventet blødning.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Eptifibatide Accord. 

Brug af anden medicin sammen med Eptifibatide Accord

For at undgå interaktioner med anden medicin, skal du altid fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Især: 

 • blodfortyndende medicin (orale antikoagulantia)
 • medicin, der forebygger blodpropper, herunder warfarin, dipyridamol, ticlopidin, acetylsalicylsyre (undtagen den medicin, du kan få som en del af behandlingen med Eptifibatide Accord).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Eptifibatide Accord anbefales normalt ikke til brug under graviditet. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Lægen vil opveje fordelene for dig ved at få Eptifibatide Accord, mens du er gravid, op mod risikoen for dit ufødte barn. 


Hvis du ammer, bør amningen afbrydes i behandlingsperioden. 

Eptifibatide Accord indeholder natrium

Hvert hætteglas af dette lægemiddel indeholder 172 mg natrium (hovedkomponenten i bordsalt/madlavningssalt). Dette svarer til 8,6 % af det anbefalede maksimale daglige indtag af natrium for en voksen. 

3. Sådan får du Eptifibatide Accord

Eptifibatide Accord gives i en blodåre ved direkte injektion efterfulgt af infusion (drop). Den givne dosis er baseret på din vægt. Den sædvanlige dosis er 180 mikrogram/kg indgivet som bolus (hurtig intravenøs injektion), efterfulgt af infusion (drop) på 2 mikrogram/kg/minut i op til 72 timer. Hvis du har nedsat nyrefunktion, kan dosis blive nedsat til 1 mikrogram/kg/minut. 

 

Hvis perkutan koronarintervention (PCI) foretages under behandlingen med Eptifibatide Accord, kan behandlingen fortsættes i indtil 96 timer. 

 

Du skal også have acetylsalicylsyre og heparin (medmindre du ikke kan tåle disse). 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til brugen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger 

Dette kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • større eller mindre blødning (fx blod i urin eller afføring, i opkast eller i forbindelse med operation)
 • blodmangel (nedsat antal røde blodlegemer).

 

Almindelige bivirkninger
Dette kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter
 

 • betændelse i en blodåre.

 

Ikke almindelige bivirkninger
Dette kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter
 

 • nedsat antal blodplader (celler, der får blodet til at størkne)
 • nedsat blodtilførsel til hjernen.

 

Meget sjældne bivirkninger
Dette kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter
 

 • alvorlig blødning (fx blødende mavesår, hjerneblødning, eller blødning i lungerne)
 • blødning med dødelig udgang
 • alvorligt nedsat antal blodplader (celler, der får blodet til at størkne)
 • kløende udslæt, såsom nældefeber
 • pludselig, alvorlig allergisk reaktion.

 

Hvis du bemærker nogen tegn på blødning, så kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet. Blødning har i sjældne tilfælde vist sig at være meget alvorlig eller endog livstruende. De forholdsregler, der tages for at undgå blødning, inkluderer blodprøver og omhyggelige lægeundersøgelser. 


Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion eller kløende udslæt, så kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet. 


Øvrige bivirkninger, der kan forekomme hos patienter, der har behov for denne slags behandling, er forbundet med den sygdom, du behandles for, såsom hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, lavt blodtryk, shock eller hjertestop. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. Det er ikke nødvendigt at beskytte Eptifibatide Accord mod lys under behandlingen. 

 

Inspicer indholdet af hætteglasset før brug. 

Brug ikke Eptifibatide Accord, hvis der er bundfald eller misfarvning. 

 

Bortskaf al ikke anvendt lægemiddel efter åbning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eptifibatide Accord indeholder:

 • Aktivt stof: eptifibatid.
  Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml: Hver ml opløsning indeholder 0,75 mg eptifibatid. Et hætteglas med 100 ml infusionsvæske indeholder 75 mg eptifibatid.
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningstørrelser

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning: 100 ml hætteglas, pakning med 1 hætteglas. 

 

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml: Klar, farveløs opløsning i 100 ml hætteglas, lukket med butylgummiprop og forseglet med ”flip-off”-aluminiumforsegling.  

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare S.L.U. 

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta, 

08039 Barcelona,
Spanien 

Fremstiller:

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2023. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...