Atrovent®

inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 0,25 mg/ml

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent® 0,250 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator i enkeltdosisbeholder  

ipratropiumbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atrovent til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atrovent
 3. Sådan skal du tage Atrovent
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atrovent er en luftvejsudvidende medicin, der gør det lettere at trække vejret. 

Du kan bruge Atrovent ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til behandling af astmaanfald. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atrovent

Tag ikke Atrovent

 • hvis du er allergisk over for ipratropium, atropin, samt andre atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atrovent, hvis du får, har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent. Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Paradoks bronkospasme kan forekomme ved brug af inhalationsmedicin. Symptomer på dette er kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignede anfald og åndenød. Det kan være livstruende, stop derfor med at tage medicinen og kontakt straks læge eller skadestue.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien.
 • Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling.
 • Forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop.
 • Cystisk fibrose, da Atrovent kan give fordøjelsesbesvær.

Du må ikke, uden at have talt med lægen, øge dosis. Behov for mere medicin kan være tegn på, at din sygdom er forværret. 


Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. 

Brug af andre lægemidler sammen med Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 


Du kan bruge Atrovent sammen med andre lægemidler, der udvider bronkierne for at opnå en bedre virkning. Du bør dog ikke bruge Spiriva sammen med Atrovent, da virkningen af samtidig brug ikke er undersøgt. 


Hvis du sammen med Atrovent tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer sig om følgende: 

 • Lægemidler med såkaldt antikolinerg virkning (f.eks. Spiriva eller Spiolto), da virkningen ved samtidig længerevarende brug ikke er undersøgt. Risikoen for bivirkninger kan øges, hvis der tages anden medicin, der har en såkaldt antikolinerg virkning.
 • Lægemidler, der tilhører grupperne af beta-adrenerge stoffer (f.eks. Ventoline og Bricanyl) og xantin-derivater (f.eks. theophyllin), da de kan forstærke den luftvejsudvidende virkning.
 • Visse andre typer medicin til inhalation (såkaldte beta-agonister), da risikoen for akut grøn stær kan øges.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Atrovent. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atrovent påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken; men oplever man problemer med øjnene, f.eks. synsforstyrrelser, eller svimmelhed, bør man være særlig opmærksom. 

3. Sådan skal du tage Atrovent

Dosering

Tag altid Atrovent nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne er  

0,250 mg - 0,500 mg, der skal inhaleres. Kan gentages 3-4 gange daglig. 

 

Den sædvanlige dosis for børn er  

0,250 mg, der skal inhaleres. Kan gentages 3-4 gange daglig - brugsvejledning findes sidst i indlægssedlen. 

 

I løbet af ét døgn må du højst inhalere indholdet fra 4 beholdere af Atrovent 0,250 mg/ml svarende til 2 mg ipratropiumbromid. 

 

Enkeltdosisbeholderne á 2 ml kan anvendes enten ufortyndet eller fortyndet med isotonisk saltvand til et slutvolumen på 4 ml. 

 

Brugsvejledning - se sidst i indlægssedlen.  

Hvis du har taget for meget Atrovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atrovent, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

For meget medicin kan give mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) og hurtig puls. 

Hvis du har glemt at tage Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100):  

Hovedpine, svimmelhed, irritation i svælget, hoste, mundtørhed, kvalme og maveproblemer med diarré eller forstoppelse. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1000):  

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter eller timer) eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kan være livsfarligt. Ring evt. 112.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaucom). Det viser sig ved hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Astmalignende anfald og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Desuden: Overfølsomhed, store pupiller, tør hals, maveproblemer med diarré eller forstoppelse, opkastning, mundbetændelse, hjertebanken, hududslæt eller hudkløe. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000):  

Nedsat evne til at se skarpt eller nældefeber.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Atrovent utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC. 

Opbevares i den originale foliepose for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke Atrovent efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent 0,250 mg/ml inhalationsvæske indeholder:

 • Aktivt stof: Ipratropiumbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Atrovent inhalationsvæske er en klar væske.  

 

60 enkeltdosisbeholdere pr. pakning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH 

55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland 

Repræsentant i Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S
Tlf.: +45 3915 8888 

Fremstiller

Laboratoire Unither 

80084 Amiens Cedex 2, Frankrig 

Brugsvejledning

Brugsvejledning for Atrovent inhalationsvæske til nebulisator

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du bruger inhalationsvæsken på den rigtige måde. Læs her hvordan: 

 

Du skal inhalere væsken ved hjælp af et forstøverapparat eller en respirator. Brug et vinklet mundstykke for at undgå, at forstøvet Atrovent kommer i øjnene. I stedet for mundstykke kan du bruge en tætsluttende maske. 

 

 1. Gør inhalationsudstyret klar til opfyldning i henhold til producentens instruktion.
 2. Åben posen med enkeltdosisbeholdere og afriv en enkelt beholder (figur 1).
  Atrovent Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder 0,25 mg/ml Figur 1
 3. Vrid toppen af beholderen (figur 2).
  Atrovent Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder 0,25 mg/mlFigur 2
 4. Klem indholdet ud i inhalationskammeret (figur 3).
  Atrovent Boehringer Ingelheim Int. GmbH inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder 0,25 mg/mlFigur 3
 5. Kan fortyndes med isotonisk saltvandsopløsning indtil et slutvolumen på 4 ml.
 6. Saml inhalationsudstyret som foreskrevet og inhaler væsken som foreskrevet.
 7. Kassér eventuelle rester af inhalationsopløsningen i inhalationskammeret.
 8. Rengør inhalationskammeret og udstyret i henhold til instruktionen.

 

Inhalationsvæsken indeholder ikke konserveringsmidler. Det er derfor yderst vigtigt, at du bruger indholdet straks efter åbning. Du skal bruge en ny beholder hver gang. Du skal kassere delvist brugte, åbnede eller beskadigede endosisbeholdere. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2023 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...