Dipentum®

tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipentum® 500 mg tabletter
olsalazinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipentum
 3. Sådan skal du tage Dipentum
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipentum virker mod betændelse i tyktarmen. Du kan bruge Dipentum mod kronisk blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa). 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipentum

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dipentum,

 • hvis du er allergisk over for olsalazinnatrium eller andre salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipentum (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dipentum, 

 • hvis dine nyrer ikke fungerer, som de skal.
 • hvis din lever ikke fungerer, som den skal.
 • hvis du lider af astma eller alvorlig allergi.
 • hvis du af uforklarlige grunde får feber, ondt i halsen, sår i munden, blå mærker eller blødninger.
 • hvis du let bliver træt.

Brug af andre lægemidler sammen med Dipentum

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med din læge: 

 • hvis du også er i behandling med salicylater og lavmolekylære hepariner eller heparinoider, som kan medføre en øget risiko for blødning.
 • hvis du tager warfarin (et lægemiddel, der nedsætter blodets evne til at størkne).
 • hvis du også tager lægemidler, der undertrykker immunsystemet (azathioprin, 6-mercaptopurin eller thioguanin). Disse stoffer kan sammen med Dipentum øge risikoen for alvorlig påvirkning af blodet (knoglemarvshæmning).
 • hvis du skal vaccineres mod skoldkopper (varicella vaccine), da der er øget risiko for at udvikle en alvorlig tilstand, som kaldes Reye’s syndrom.

Brug af Dipentum sammen med mad og drikke

Du skal tage Dipentum med regelmæssige mellemrum i løbet af dagen, lige efter et måltid.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:
Du må kun tage Dipentum efter lægens anvisning.

Amning:
Dipentum bliver udskilt i modermælken. Hvis det diende barn får diarré, skal behandlingen stoppes. Kontakt lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipentum påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Dipentum

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Blødende tyktarmsbetændelse (akut colitis ulcerosa): 

Voksne og ældre: 

Den anbefalede dosis er 1 tablet (500 mg) 2-4 gange dagligt. 


For at være sikker på, at du kan tåle Dipentum, skal du starte med 1 tablet den første dag. 

Derefter skal du øge dosis med 1 tablet dagligt, indtil du får den rigtige dosis. 

Du må ikke tage mere end 2 tablet ad gangen, og du må ikke tage mere end 6 tabletter dagligt. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du får vandig diarré, skal du tale med din læge. Dosis skal muligvis nedsættes i en kort periode. 


Vedligeholdelsesdosis, når Dipentum virker: 

Voksne og ældre:  

Den anbefalede dosis er 1 tablet (500 mg) 2 gange dagligt. 


Behandlingen kan forsætte på ubestemt tid. Følg lægens anvisninger. 


Hvis du får vandig diarré, kan det være nødvendigt at fordele den daglige dosis på flere små doser i en kort periode. 


Børn:
 

Du må ikke give Dipentum til børn, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og virkning hos børn. 

Hvis du har taget for meget Dipentum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipentum, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diarré og forstærkning af de mest almindelige bivirkninger (se pkt. 4 ’Bivirkninger’). 

Hvis du har glemt at tage Dipentum

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Fortsæt med din normale dosering. 

Hvis du holder op med at tage Dipentum

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Den hyppigst forekommende bivirkning er diarré, som dog oftest er forbigående. Derudover er følgende bivirkninger blevet rapporteret: 


Almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter)  

 • hovedpine
 • diarré
 • kvalme
 • smerter og ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi)
 • udslæt
 • ledsmerter


Ikke almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)
 

 • feber
 • nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
 • opkastning
 • forhøjede leverenzymniveauer
 • kløe
 • nældefeber
 • hårtab
 • lysfølsomhed
 • unaturlig hurtig puls (takykardi)
 • besværet åndedræt (dyspnø)
 • muskelsmerter
 • svimmelhed
 • stikkende eller prikkende fornemmelser (paræstesi)
 • depression


Sjælden (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter)
 

 • forstyrrelse i produktionen af blodlegemer eller blodplader (bloddyskrasi)
 • stærkt nedsat eller helt fraværende dannelse af blodlegemer i knoglemarven (aplastisk anæmi)
 • blodmangel pga. nedbrydning af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi)
 • reduceret antal hvide blodlegemer (leukopeni)
 • reduceret antal neutrofile leukocytter (en type hvide blodlegemer) i blodet (neutropeni)
 • reduceret antal af alle typer blodlegemer (pancytopeni)
 • blodmangel (anæmi)
 • betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • hjertesækbetændelse (pericarditis)


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data)  

 • forøget antal af eosinofiler (en type hvide blodlegemer) i blodet (eosinofili)
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • ophobning af bilirubin (et galdefarvestof)
 • pludselig hævelse af ansigtet især omkring øjne, læber og kinder (angioødem)
 • betændelse i hjertets muskelvæv (myocarditis)
 • hjertebanken
 • svær betændelse i dele af den ene eller begge nyrer (interstitiel nefritis)
 • forandringer i dele af lungerne (interstitiel lungesygdom)
 • muskelbetændelse (myositis)
 • forandringer i de yderliggende nerver, der viser sig ved følelses- og kraftnedsættelse, muskelsvind og manglende reflekser (perifer neuropati)
 • sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 


Tag ikke Dipentum efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipentum indeholder:

 • Aktivt stof: olsalazinnatrium.
  1 tablet indeholder 500 mg olsalazinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat; kolloid silica; povidon 30 og crospovidone.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:  

Dipentum tabletter er gule, ovale tabletter med delekærv, 16x7 mm, mærket ”D500” på den ene side. 


Pakningsstørrelser

100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

 

Dipentum® er et registreret varemærke, der tilhører ATNAHS PHARMA UK LIMITED. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2023.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...