Panodil®

brusetabletter 500 mg

Haleon Denmark ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil Brus  

500 mg brusetabletter
paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Panodil Brus nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Brus
 3. Sådan skal du tage Panodil Brus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Panodil Brus virker smertestillende og febernedsættende. 


Du kan tage Panodil Brus mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Brus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Panodil Brus,

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Panodil Brus indeholder paracetamol. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Panodil Brus, hvis  

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. hvis du er undervægtig, fejlernæret eller på grund af et alkoholmisbrug. Du skal måske ikke tage Panodil Brus eller evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • du har en alvorlig infektion.


Hvis du har en alvorlig infektion, er kraftigt fejlernæret, meget undervægtig eller er alkoholmisbruger øges risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: 

 • dyb, hurtig og besværet vejrtrækning.
 • kvalme og opkast.
 • appetitløshed.

Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer. 


Vær opmærksom på  

 • Tag ikke flere Panodil Brus end anbefalet, da det kan medføre alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis symptomerne varer længere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Panodil Brus mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Panodil Brus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Brus regelmæssigt og gennem længere tid.


Vær opmærksom på
Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Brus mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Panodil Brus sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Brus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Panodil Brus kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.

Panodil Brus kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil Brus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Panodil Brus indeholder natrium og sorbitol

Panodil Brus indeholder 427 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. tablet. Dette svarer til 21,4 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 1 eller flere Panodil Brus tabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.
Forsigtighed ved hjertesygdom.

Panodil Brus indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Panodil Brus

Tag altid Panodil Brus nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tag aldrig mere Panodil Brus end beskrevet i doseringsanvisningerne. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. 


Panodil Brus opløses i et glas vand. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg): 

2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange i døgnet. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) i døgnet. I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. 


Doseringsinterval
 

Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering. 


Brug til børn

Børn 2-11 år 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser (se ”Doseringstabel børn 2-11 år” nedenfor). 


Doseringstabel børn 2-11 år: 

Barnets vægt 

Dosis 

Maksimal døgndosis 

10-14 kg 

Panodil Junior bør anvendes i stedet 

15-19 kg 

½ tablet på 500 mg (250 mg) højst 3 gange i døgnet 

1½ tablet 

20-29 kg 

½ tablet på 500 mg (250 mg) højst 4 gange i døgnet 

2 tabletter 

30-39 kg 

1 tablet på 500 mg højst 3 gange i døgnet 

3 tabletter 

40 kg og derover 

1 tablet på 500 mg højst 4 gange i døgnet 

4 tabletter 

Doseringsinterval 

Der bør minimum gå 6 timer mellem hver dosering.
Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. 


Børn under 2 år 

Du må ikke bruge Panodil Brus til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget mange Panodil Brus

Kontakt lægen, skadestuen eller Giftlinjen (tlf: 82121212), hvis du har taget mere Panodil Brus end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet Tag pakningen med. 


En større dosis Panodil Brus end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. 

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 


Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Panodil Brus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal.
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder 

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Panodil Brus utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Panodil Brus efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Panodil Brus 500 mg brusetabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydrogencarbonat, sorbitol (E420), saccharinnatrium, natriumlaurilsulfat, vandfri citronsyre, vandfri natriumcarbonat, povidon, dimeticon, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Panodil Brus er flade, hvide tabletter med skrå kanter. Tabletterne er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. 


Pakningsstørrelser

4, 10, 12 eller 20 brusetabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37 

2665 Vallensbæk Strand 


Telefon: 80 25 16 27 

E-mail: mystory.nd@haleon.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irland eller Famar A.V.E., Attiki, Grækenland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2023
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...