Diprosalic®

salve 0,5+30 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diprosalic® 0,5 + 30 mg/g salve 

Betamethason/salicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic
 3. Sådan skal du bruge Diprosalic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diprosalic indeholder et stærkt binyrebarkhormon og salicylsyre. 

 

Diprosalic virker ved at salicylsyren blødgør huden og binyrebarkhormonet dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved bliver udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis mindre. 

 

Du kan bruge Diprosalic til behandling af forskellige former for eksem samt psoriasis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diprosalic

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diprosalic:

 • Hvis du er allergisk over for betamethason, salicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diprosalic (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen også bliver behandlet.
 • Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
 • Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • På bumser eller på områder med bumser.
 • Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • Til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diprosalic. 

Særlige forholdsregler

 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.
 • Du bør ikke bruge Diprosalic på åbne sår eller beskadiget hud.
 • Du bør ikke bruge Diprosalic rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diprosalic i øjnene.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis du har brugt Diprosalic i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diprosalic i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diprosalic, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diprosalic.

Brug af anden medicin sammen med Diprosalic

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Du kan bruge Diprosalic sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diprosalic efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Du kan bruge Diprosalic i korte perioder, selvom du ammer. Spørg lægen.
Du bør ikke bruge Diprosalic på brystet mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diprosalic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Diprosalic

Brug altid Diprosalic nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 1-2 gange dagligt, morgen og aften. 

 

Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer. 

 

Undgå at få Diprosalic i øjnene. 

 

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandles på hænderne. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis du har brugt for meget Diprosalic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diprosalic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se afsnit 4 Bivirkninger). 

Hvis du har glemt at bruge Diprosalic

Påsmør et tyndt lag Diprosalic så hurtigt som muligt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Diprosalic

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er større risiko for, at du får bivirkninger, hvis du bliver behandlet på store hudområder, eller hvis du bruger lufttæt forbinding på den indsmurte hud. 

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diprosalic

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Lyse eller brune pletter på huden (mindre eller mere pigment).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diprosalic

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Ny betændelse på det behandlede område, tynd, skrøbelig hud, strækmærker, rødme lokaliseret til hage og næse (steroid- rosacea), små punktformede eller større blødninger i huden (ekkymoser/purpura).

 

Hyppighed er ikke kendt: 

 • Betændelse i hårsække, små væskefyldte blærer (miliaria), udslæt med bumser.
 • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
 • Kløe, brænden, irritation, tør hud.
 • Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), udslæt, udvidning af de små blodkar i huden, opblødt og laset hud.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

 

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.
Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Diprosalic efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diprosalic indeholder:

 • Aktive stoffer: betamethason og salicylsyre. 1 g salve indeholder 0,5 mg betamethason som betamethasondipropionat og 30 mg salicylsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: paraffinolie og hvid, blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Diprosalic salve fås i pakninger med 30 g, 60 g og 90 g salve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Diprosalic® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...