Symbicort Turbohaler

inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Symbicort® Turbohaler® 160/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver

budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

 

Symbicort® og Turbohaler® er registrerede varemærker, som tilhører AstraZeneca AB. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Symbicort® Turbohaler® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Symbicort® Turbohaler®
 3. Sådan skal De bruge Symbicort® Turbohaler®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symbicort® Turbohaler® er en pulverinhalator, der bliver aktiveret af indåndingen. 

Symbicort® Turbohaler® indeholder 2 virksomme stoffer. Det ene er et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene; det andet udvider bronkierne, afslapper musklerne i luftvejene og ophæver forsnævring i bronkierne. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. De kan bruge Symbicort® Turbohaler® til behandling af astma hos voksne og unge i alderen 12-17 år, når det er hensigtsmæssigt at behandle med en kombination af binyrebarkhormon (budesonid) og langtidsvirkende anfaldsmedicin (formoterol). De kan også anvende Symbicort® Turbohaler® til behandling af symptomer ved rygerlunger/KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) hos voksne i alderen 18 år og ældre.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge SYMBICORT® Turbohaler®

Brug ikke Symbicort® Turbohaler®, hvis De:

 • er allergisk over for budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Symbicort® Turbohaler®, hvis De: 

 • bruger itraconazol (mod svamp), ritonavir (mod HIV) eller lignende stoffer.
 • har meget alvorligt forhøjet blodtryk, alvorlige hjertekarsygdomme, uregelmæssig puls eller hjerterytmeforstyrrelser.
 • har for højt stofskifte.
 • har sukkersyge. De bør, få kontrolleret Deres blodsukker regelmæssigt.
 • har en godartet svulst (fæokromocytom).
 • har for lavt indhold af kalium i blodet, og ikke bliver behandlet for det.
 • har eller har haft lungetuberkulose.
 • har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • har svær astma, der kræver høje doser af Symbicort® Turbohaler®. Kaliumindholdet i blodet skal kontrolleres regelmæssigt. Kalium i blodet kan blive for lavt, især hvis De samtidig tager vanddrivende medicin eller astmamedicin med theophyllin eller lignende stoffer.
 • får eller tidligere har fået binyrebarkhormoner som tabletter eller som indsprøjtning.

Vær opmærksom på følgende

 • Det er vigtigt, at De husker at bruge Symbicort® Turbohaler® dagligt, også når De ikke har symptomer.
 • Hvis De skal afbryde behandlingen, skal De nedtrappe dosis gradvist. De bør ikke stoppe behandlingen pludseligt. Tal med lægen.
 • Hvis behandlingen ikke længere virker, og det er nødvendigt at sætte dosis op eller Deres forbrug af anfaldsmedicin stiger, kan det betyde, at Deres astma eller KOL er forværret. Kontakt lægen, De skal måske have ændret Deres behandling.
 • Ved en pludselig og tiltagende forværring af Deres astma eller KOL symptomer, eller alvorlige bivirkninger, skal De kontakte lægen hurtigst muligt. De skal fortsætte behandlingen med Symbicort® Turbohaler®, men De skal kontakte lægen, da det kan være alvorligt.
 • De skal altid have Deres medicin til akutte anfald på Dem. Her kan De enten bruge Symbicort® Turbohaler®, hvis dette er aftalt med lægen, eller en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin.
 • Symbicort® Turbohaler® er ikke beregnet til regelmæssig forebyggende behandling af symptomer, f.eks. før motion. Til det bør De bruge en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin.
 • Start ikke behandlingen med Symbicort® Turbohaler® i en periode, hvor Deres astma eller KOL er i forværring.
 • Der kan forekomme akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød lige efter inhalationen. Stop straks med at bruge Symbicort® Turbohaler® og kontakt lægen hurtigst muligt.
 • De skal fortælle lægen, hvis De tidligere har haft problemer ved behandling med binyrebarkhormon.
 • Hvis De eller Deres barn bruger Symbicort® Turbohaler® igennem længere tid, især ved høje doser, er der risiko for, at det kan give bivirkninger i hele kroppen. Vær opmærksom på væksthæmning hos børn og unge, nedsat knogletæthed, rødt rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, uskarpt syn (grå stær), forhøjet tryk i øjet (glaukom). Lægen bør løbende kontrollere højdevæksten hos børn og unge samt undersøge risikoen for knogleskørhed (osteoporose) hos voksne.
 • Hvis De anvender Symbicort® Turbohaler® til længerevarende behandling ved høje doser, er der en risiko for nedsat binyrefunktion (træthed, svækket modstandskraft). Kontakt lægen.
 • De må normalt ikke bruge Symbicort® Turbohaler® samtidig med visse midler mod svamp og visse midler mod virus. Hvis en sådan behandling er nødvendig, skal De indtage de to slags medicin med så lang tid i mellem som muligt. Tal med lægen.
 • Skyl munden med vand og spyt ud efter hver inhalation for at mindske risikoen for at få svamp i munden.
 • Hvis De skrifter fra steroidtabletter mod astma eller KOL til Symbicort® Turbohaler®, kan De opleve symptomer som tilstoppet næse eller snue, udslæt (eksem) eller muskel- og ledsmerter. Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende eller hvis De får symptomer såsom hovedpine, træthed, kvalme eller opkastning.

Doping  

Symbicort® Turbohaler® står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.  

 

Brug af anden medicin sammen med Symbicort® Turbohaler®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Tal med lægen, hvis De tager medicin mod:  

 • Svamp (f.eks. itraconazol).
 • HIV-infektion (protease-hæmmer, f.eks. ritonavir).
 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt samt visse typer øjendråber mod grøn stær (betablokkere).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (kinidin, disopyramid, procainamid). Ved brug af hjerteglykosider (digoxin), kan et lavt indhold af kalium i blodet øge risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Allergi (visse typer antihistaminer, f.eks. terfenadin).
 • Depression, angst og sindssygdom, herunder MAOhæmmere og stoffer med lignende virkning, (f.eks. furazolidon, procarbazin, phenothiaziner) samt tricykliske antidepressiva.
 • Parkinsons sygdom (levodopa).
 • For højt stofskifte (levothyroxin).
 • Brystspænding ved amning (oxytocin). De skal også fortælle lægen, at De bruger Symbicort® Turbohaler®, hvis De skal have oxytocin til igangsættelse af fødslen.

Anden medicin mod astma og KOL, kan øge den bronkieudvidende og muskleafslappende virkning. Tal med lægen.  

 

De skal huske at fortælle lægen, at De bruger Symbicort® Turbohaler®, hvis De skal i narkose.  

 

Brug af Symbicort® Turbohaler® sammen med alkohol

Hvis De drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to virksomme stoffer i Symbicort® Turbohaler® (formoterol).  

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.  

 

Graviditet:  

Hvis De er gravid, må De kun bruge Symbicort® Turbohaler® efter aftale med lægen.  

 

Amning:  

Hvis De ammer, må De kun bruge Symbicort® Turbohaler® efter aftale med lægen.  

 

Fertilitet:  

Det er ikke sandsynligt, at Symbicort® Turbohaler® påvirker fertiliteten hos mennesker.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort® Turbohaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Symbicort® Turbohaler® indeholder lactose

Kontakt lægen, før De bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De bruge SYMBICORT® Turbohaler®

Brug altid Symbicort® Turbohaler® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Dosering 

Der er 2 måder at behandle med Symbicort® Turbohaler® på: 

 

A. Vedligeholdelsesbehandling: 

Symbicort® Turbohaler® bruges regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling med en separat hurtigt- virkende bronkieudvidende medicin til anfaldsbrug. 

 

B. Vedligeholdelses- og behovsbehandling: 

Symbicort® Turbohaler® bruges regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling og efter behov ved symptomer. 

 

Den sædvanlige dosis er 

A. Vedligeholdelsesbehandling: 

De skal stadig bruge Deres hurtigtvirkende bronkieudvidende medicin til akutte anfald. Her kan De ikke bruge Symbicort® Turbohaler®. Hav derfor altid den hurtigtvirkende medicin på Dem. 

 

Voksne fra 18 år: 1-2 inhalationer 2 gange daglig. Nogle kan have brug for 4 inhalationer 2 gange daglig. 

 

Unge fra 12-17 år: 1-2 inhalationer 2 gange daglig. 

 

Børn fra 6 år: Der findes en lavere styrke til børn mellem 6 og 11 år (80/4,5 mikrogram/dosis). 

 

Børn under 6 år: Symbicort® Turbohaler® bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

 

Når astmaen er under kontrol med inhalation 2 gange daglig, kan De i samråd med lægen måske justere dosis til kun 1 inhalation om dagen. Ved et stigende behov for brug af Deres hurtigtvirkende medicin, bør De kontakte lægen. 

 

B. Vedligeholdelses- og behovsbehandling: 

De bør altid have Symbicort® Turbohaler® tilgængelig til brug ved akutte anfald. 

 

Voksne fra 18 år: 2 inhalationer daglig. Dosis tages enten som 1 inhalation morgen og aften eller som 2 inhalationer enten morgen eller aften. Nogle kan have behov for 2 inhalationer 2 gange daglig. Ved symptomer tager De yderligere 1 inhalation efter behov. Hvis der stadig er symptomer efter få minutter, skal De tage yderligere 1 inhalation. De bør ikke tage mere end 

6 inhalationer på én gang. Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer daglig, dog kan De anvende op til i alt 12 inhalationer dagligt i en begrænset periode. Har De brug for mere end 8 inhalationer dagligt, bør De kontakte Deres læge. 

 

Brug til børn og unge under 18 år: Symbicort® Turbohaler® vedligeholdelses- og behovsbehandling anbefales ikke til børn og unge. 

 

Rygerlunger/KOL 

Voksne: 2 inhalationer 2 gange daglig. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

INSTRUKTIONSVEJLEDNING

Korrekt håndtering af Symbicort® Turbohaler® 

Pulverinhalatoren bliver aktiveret af indåndingen. Medicinen følger med luften ned i lungerne, når De trækker vejret gennem mundstykket på inhalatoren. Medicinen virker bedst, hvis De følger disse retningslinjer: 

 • Læs indlægssedlen omhyggeligt.
 • Træk vejret kraftfuldt og dybt gennem mundstykket.
 • Pust aldrig ud gennem mundstykket. Fugten i udåndingen vil få medicinen til at sidde fast i inhalatoren.
 • Skru beskyttelseshætten på igen efter anvendelse.
 • Skyl munden med vand efter hver inhalation og spyt det ud. Risikoen for at få svamp i munden bliver mindre.

Det er ikke sikkert, at De kan smage eller mærke medicinen, da det er en meget lille mængde, der bliver indåndet. 

 

Sådan skal De bruge Symbicort® Turbohaler® : 

 

 1. Skru beskyttelseshætten af.

 2. Hold Symbicort® Turbohaler® lodret med det farvede bundstykke nedad. Drej bundstykket én gang frem og tilbage.

 3. Pust ud, men ikke gennem mundstykket i Symbicort® Turbohaler®.

 4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring det. Tag så dyb og kraftig en indånding som muligt gennem munden.

 5. Tag Symbicort® Turbohaler® fra munden og ånd langsomt ud.

 6. Gentag behandlingen fra punkt 2-5, hvis lægen har ordineret mere end en dosis.

 7. Skru beskyttelseshætten på.

 8. Skyl munden grundigt med vand og spyt vandet ud igen.

 

Følg altid omhyggeligt brugsanvisningen og skru altid beskyttelseshætten på efter brug. Symbicort® Turbohaler® afgiver ved korrekt brug altid én dosis. Selvom De drejer bundstykket flere gange, er der kun én dosis klar. De får ikke for meget Symbicort® Turbohaler®. Dosisindikatoren tæller hver eneste drejning. Drej derfor kun det farvede bundstykke frem og tilbage 1 gang før brug. Ellers viser indikatoren rødt (dvs. tom) for tidligt. Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i inhalatoren. Når mærket 0 har nået midten på dosisindikatorens område, får De ikke længere den rigtige mængde medicin. De skal derfor kassere inhalatoren. 

 

Rengør mundstykket udvendigt 2-3 gange om ugen med en tør klud. 

Hvis De har brugt for meget Symbicort® Turbohaler®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Symbicort® Turbohaler®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Det er vigtigt, at De tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket eller som aftalt med Deres læge. De må ikke øge eller nedsætte dosis uden at have fået lægelig vejledning. 

Symptomer på overdosering er rysten, hovedpine, hjertebanken, hurtig puls, hjerteproblemer, forstyrrelser i hjerterytmen, for højt blodsukker, for lavt kaliumindhold i blodet, kvalme og opkastning. Ved kronisk overdosering er der risiko for påvirkning af binyrebarken. 

 

Hvis De har glemt at bruge Symbicort® Turbohaler®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis De har glemt at bruge Symbicort® Turbohaler®, så brug den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

 

Hvis De holder op med at bruge Symbicort® Turbohaler®

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hurtig meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød og akut øget hvæsende vejrtrækning lige efter brug af Symbicort® Turbohaler®. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen. 

 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen. 

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Rødt rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hjertebanken, rysten. 

 • Svamp i mund og svælg. 

 • Hovedpine. 

 • Let irritation i halsen, hoste, hæshed. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Søvnproblemer, rastløs uro, rastløshed, nervøsitet. 

 • Kvalme. 

 • Muskelkramper. 

 • Svimmelhed. 

 • Blå mærker. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Uregelmæssig puls, herunder hurtig puls og ekstra hjerteslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kløe, nældefeber. 

 • Eksem eller irritation af huden/udslæt. 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Blodtryksændringer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Depression (ses mest hos børn). Kan blive alvorligt. Snak med lægen. 

 • Adfærdsændring, nedsat vækst (ses mest hos børn) 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Øget modtaglighed over for infektioner. 

 • Nedsat evne til at håndtere stress. 

Symbicort® Turbohaler® kan herudover give bivirkninger som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks.insulin, kolesterol, glycerol og ketonstoffer som igen bliver normale når behandlingen ophører.

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbirvirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Symbicort® Turbohaler® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevares med beskyttelseshætten tæt påskruet. 

 • Opbevar ikke Symbicort® Turbohaler® ved temperaturer over 30 °C. 

 • Brug ikke Symbicort® Turbohaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort® Turbohaler® indeholder:

 • Aktive stoffer: Budesonid 160 mikrogram/dosis og formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrogram/dosis.
 • Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat.

Symbicort Turbohaler® 160/4,5 mikrogram/dosis kan være mærket med en styrke på 200/6 på tilsvarende produkter. Dette er blot en anden måde at skrive styrken på, men begge præparater afgiver samme mængde budesonid og formoterol. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Symbicort® Turbohaler® er en flerdosis pulverinhalator. Inhalatoren er hvid med en rød drejeanordning. 

Symbicort® Turbohaler® findes i pakningsstørrelserne 60 doser, 120 doser og 3x120 doser. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...