Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glucobay® 50 mg tabletter

Acarbose 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Glucobay til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

  

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucobay
 3. Sådan skal du tage Glucobay
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glucobay er til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes (type 2 diabetes mellitus). 

Glucobay forsinker optagelsen af glucose i tarmen.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucobay

Tag ikke Glucobay:

 • hvis du er allergisk over for acarbose eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glucobay (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af en betændelsestilstand i tarmen (inflammatorisk tarmsygdom), sår i tyktarmen, hindringer i tarmpassagen eller risiko for hindringer i tarmpassagen.
 • hvis du lider af nyresvigt
 • hvis du lider af nedsat leverfunktion

Advarsler of forsigtighedsregler

Under behandling med Glucobay kan du få mavesmerter eller maveirritation, hvis du spiser glukose og glukoseholdig mad. Hvis mavesmerter eller maveirritation bliver kraftigt forværret, på trods af overholdelse af aftalt kostplan, skal du kontakte lægen. 

  

Brug af anden medicin sammen med Glucobay

Tal med lægen hvis du tager: 

 • Medicin mod diabetes (sulfonylurinstoffer og insulin). Hvis du tager Glucobay sammen med sulfonylurinstoffer eller insulin, skal du evt. have dosis af disse nedsat for at undgå for lavt blodsukker. Ændring af dosis skal ske i samråd med lægen. Hvis du får for lavt blodsukker, skal du indtage druesukker (glukose/dextrose), da almindeligt sukker og brød ikke virker.
 • Medicin mod diaré (kultabletter).
 • Kolesterolnedsættende medicin (cholestyramin).
 • Medicin der fremmer fordøjelsen (fordøjelsesfremmende enzymer).
 • Hjertemedicin (digoxin). Du skal måske have ændret dosis. Dette skal foregå i samråd med lægen.

 

Hvis du tager Glucobay og neomycin samtidig, kan det medføre en lavere stigning i dit blodsukker efter et måltid end normalt. Det kan også medføre hyppigere eller mere alvorlige gener fra maven. Hvis dine symptomer er alvorlige, skal du kontakte lægen. Lægen kan foreslå en midlertidig nedsættelse af din dosis af Glucobay. 

  

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Brug af Glucobay sammen med mad og drikke

Du skal tage Glucobay ved begyndelsen af et måltid. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

Du må ikke tage Glucobay, hvis du er gravid. 

  

Amning: 

Du bør ikke tage Glucobay, hvis du ammer. Spørg lægen til råds. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der findes ingen oplysninger om, at Glucobay påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Glucobay

Tag altid Glucobay nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Startdosis er 1 tablet (50 mg) 3 gange daglig.
Efter 4-8 uger kan du gradvist øge dosis til 2 tabletter (100 mg) 3 gange daglig.
 

Du skal tage tabletterne i begyndelsen af måltidet. Du kan synke tabletterne hele med lidt vand eller tygge dem. 

  

Brug til børn 

Sikkerhed og virkning af Glucobay hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. 


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Hvis du har taget for mange Glucobay-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glucobay, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
 

Symptomer på overdosering er luft i maven og diaré.
 

Ved overdosering bør du ikke indtage kulhydrater i de efterfølgende 4-6 timer, da det kan forværre symptomerne. 

  

Hvis du har glemt at tage Glucobay

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt. Er dette tæt på tidspunktet for næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin- ger. 

  

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Gulsot. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Tarmslyng, leverbetændelse, blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), tarmsygdom med gasfyldte blærer i tarmslimhinden (pneumatosis cystoidis intestinalis).
Søg straks læge. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): Luft i maven, diaré, mavesmerter. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Kvalme, opkastning, halsbrand/sure opstød, forstyrrelser i levertal. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hævelser eller vand i kroppen. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Overfølsomhedsreaktioner (udslæt, rødmen af huden, nældefeber). Rødt skallende hududslæt med ujævnheder under huden og blæredannelse (eksantematøs pustulose). 

  

Desuden er der især fra Japan indrettet bivirkninger som leversygdom, unormal leverfunktion og leverskade. Enkeltstående tilfælde med pludselig og alvorlig leverbetændelse med dødelig udgang er også set, især i Japan.
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

Opbevares i den originale pakning. 

Opbevares ved temperaturer under 25ºC. 


Brug ikke Glucobay efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug ikke tabletterne, hvis de viser tydelige tegn på ændringer i udseende. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucobay indeholder:

 • Aktivt stof: acarbose.
 • Øvrige indholdsstoffer: cellulose, mikrokrystallinsk; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat; majsstivelse.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende 

50 mg tabletter: Hvide til råhvide, runde tabletter, mærket med Bayerkors og G50. 

  

Pakningsstørrelser 

50 mg tabletter i blister med 30 eller 120 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Tyskland 

  

Fremstiller

Bayer Pharma AG, D-51368 Leverkusen, Tyskland 

  

Repræsentant for Danmark

Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: august 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...