Sepan®

tabletter 25 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Sepan® 25 mg tabletter

cinnarizin 

3970595909 

Sepan® er et registreret varemærke, som tilhører Janssen Pharmaceutica N.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. 

 • De kan få Sepan® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Sepan®

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  Oversigt over indlægssedlen: 

  1. Virkning og anvendelse 

  2. Det skal De vide, før De begynder at tage Sepan® 

  3. Sådan skal De tage Sepan® 

  4. Bivirkninger 

  5. Opbevaring 

  6. Yderligere oplysninger 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Sepan® indeholder et antihistamin. Sepan® hæmmer virkningen af histamin, og dæmper derved kvalme. De kan tage Sepan® mod kvalme ved transportsyge (køre-, sø- og luftsyge).

Lægen kan have givet Dem Sepan® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE SEPAN®

Tag ikke Sepan®:
 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for cinnarizin eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

  Vær ekstra forsigtig med at tage Sepan® 

  Tal med lægen, inden De tager Sepan®, hvis De: 

 • har forhøjet tryk i øjet (grøn stær). 

 • har besvær med at lade vandet på grund af forstørret prostata. 

 • har Parkinsons sygdom. 

 • drikker alkohol eller tager medicin, 

  som virker beroligende eller angstdæmpende eller tager medicin mod depression. 

  Hvis De får ubehag i maven under behandling med Sepan®, kan det være nødvendigt at tage Sepan® efter et måltid. 

  Brug af anden medicin 

  Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, samt kosttilskud. 

  Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod: 

 • angst og uro (anxiolytika). 

 • skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika). 

 • søvnløshed (hypnotika). 

 • depression (moclobemid, isocarboxacid, tricykliske antidepressiva). 

 • Parkinsons sygdom (selegilin). 

  Alkohol kan påvirke virkningen af Sepan® og Sepan® kan påvirke virkningen af alkohol. Tal derfor med lægen, hvis De drikker alkohol. 

  De skal stoppe med at tage Sepan® mindst 4 dage inden De skal have foretaget en hudpriktest (allergitest), for at undgå påvirkning af resultatet. 

  Brug af Sepan® sammen med mad og drikke 

  De kan tage Sepan® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  Graviditet og amning 

  Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

  Graviditet 

  Hvis De er gravid, må De kun tage Sepan® efter aftale med lægen. 

  Amning 

  Hvis De ammer, må De ikke tage Sepan®

  Trafik- og arbejdssikkerhed 

  Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. 

  Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

  Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Sepan® kan give bivirkninger 

  f.eks. døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sepan® Sepan® indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

 • 3. SÅDAN SKAL DE TAGE SEPAN®

  Hvis Deres læge har ordineret Sepan® til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  De skal tage Sepan® med et glas vand. 

  Den sædvanlige dosis er: 

  Voksne og unge over 15 år: 1 tablet (25 mg) en halv time før afrejse. 

  De kan derefter tage en halv tablet (12,5 mg) hver 6. time efter behov. 

  Børn under 15 år: De må kun bruge Sepan® 25 mg tabletter til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

  Hvis De har taget for mange Sepan® tabletter 

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Sepan® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

  Tag pakningen med. 

  Symptomer på overdosering er sløvhedstilstand, søvnlignende bevidsthedssvækkelse, dyb bevidstløshed (koma), opkastning, nedsat kraft i musklerne, rystelser og ufrivillige bevægelser. Hos små børn er der set kramper. 

  Hvis De har glemt at tage Sepan® De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  Hvis De holder op med at tage Sepan® 

  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

  4. BIVIRKNINGER

  Sepan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Alvorlige bivirkninger 

  Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge. 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt læge. 

  Ikke alvorlige bivirkninger Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): 

 • Døsighed. 

  Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter): 

 • Mundtørhed. 

  Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): 

 • Vægtstigning, hovedpine, allergisk reaktion, svedtendens. 

  Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Langvarig, ofte stærkt kløende hudsygdom kendetegnet ved små kantede, flade blærer, eller små knuder i hud og mundslimhinder. I sjældne tilfælde kan det forekomme i hårbunden, hvor det kan medføre ardannelse med hårløse pletter. Kontakt læge. 

  Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser. 

 • Mave-tarmbesvær. 

  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende, eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til 

  Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkniger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning. dk 

 • 5. OPBEVARING

 • Opbevar Sepan® utilgængeligt for børn. 

 • De kan opbevare Sepan® ved almindelig temperatur. 

 • Brug ikke Sepan® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 • 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

  Sepan® 25 mg tabletter indeholder: Aktivt stof: Cinnarizin.

  Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, saccharose, talcum, hydrogeneret vegetabilsk olie og povidon. 

  Udseende og pakningsstørrelse: Sepan® er en rund, hvid tablet med delekærv mærket S og 25 på den ene side og JANSSEN på den anden side. 

  Sepan® fås i pakningsstørrelsen 50 stk. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev

  Ompakket og frigivet: Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2008
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...