Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

PULMICORT® TURBUHALER®

Inhalationspulver 200 mikrogram/dosis

 

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Pulmicort® Turbuhaler® til dig personligt. Det kan være skadeligt for andre, lad derfor være med at give den til andre, selvom de har de samme symptomer som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.
Pulmicort® Turbuhaler® er parallelimporteret i forhold til Spirocort®Turbuhaler®

  

Indholdsfortegnelse

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det du skal vide før du begynder at bruge Pulmicort® Turbuhaler®.
 3. Sådan skal du bruge Pulmicort® Turbuhaler®.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkning og anvendelse

 • Virkemåde:
  • Pulmicort® Turbuhaler® indeholder et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Når du inhalerer Pulmicort® Turbuhaler®, følger medicinen med ned i lungerne.
 • Anvendelse:
  • Du kan bruge Pulmicort® Turbuhaler® til at forebygge astma. Pulmicort® Turbuhaler® bruges som forebyggende behandling og virker ikke på et pludseligt astmaanfald. Du skal bruge Pulmicort® Turbuhaler® regelmæssigt, også når du ikke har symptomer. Lægen kan have givet dig Pulmicort® Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det du skal vide før du begynder at bruge Pulmicort® Turbuhaler®

Tag ikke Pulmicort® Turbuhaler® hvis 

Du er overfølsom over for det aktive stof budesonid.  

 

Særlige forholdsregler 

 • Kontakt din læge, hvis din astma blusser op eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger. 
 • Hvis du har tuberkulose, bør du gå til regelmæssigt kontrol. Tal med din læge. 
 • Hvis du får infektioner i øjne, mund eller luftveje, bør du kontakte din læge. 
 • Hvis dit barn bruger Pulmicort® Turbuhaler®, skal du tale med din læge om, at dit barn skal have motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i kosten, evt. som kosttilskud. 
 • Hvis dit barn bruger Pulmicort® Turbuhaler® i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt. 
 • Hvis du eller dit barn oplever hyperaktivitet, søvnforstyrelser, angst, depression eller aggression (specielt hos børn), skal du kontakte lægen. 
 • Hvis du som voksen bruger Pulmicort® Turbuhaler®, skal du tale med din læge om, hvordan du sikrer, at du får tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin. 
 • Hvis du bruger Pulmicort® Turbuhaler® i mere end 5 år, skal du tale med din læge om kontrol af dine knogler med en skanning. 
 • Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du fortælle stævnelægen, at du anvender Pulmicort® Turbuhaler®, inden konkurrencen begynder. 

Brug af anden medicin 

 • Hvis du får Pulmicort® Turbuhaler® samtidig med prednisolon (binyrebarkhormon i tabletform eller som næsespray), skal du tale med din læge. 
 • Tal med lægen, hvis du får medicin mod svampeinfektioner (Ketokonazol hæmmer nedbrydningen af kortikosteroider).

 

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.  

  

Graviditet og amning 

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.  

Graviditet: 

Du kan bruge Pulmicort® Turbuhaler®, men kun efter lægens anvisning.  

Amning:  

Du kan amme, selv om du bruger Pulmicort® Turbuhaler®.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Pulmicort® Turbuhaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Pulmicort® Turbohaler®

Tag altid Pulmicort® Turbuhaler® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Den sædvanlige dosis er: 

Doseringen er individuel. Dosis afhænger af evt. tidligere astmabehandling.  

Der er flere styrker af Pulmicort® Turbuhaler®.  

Vær derfor opmærksom på, at du ikke kan bruge denne styrke til alle de doseringer, der er nævnt i det følgende.  

  

Ved ingen tidligere behandling med binyrebarkhormoner i tabletform eller ved tidligere behandling med binyrebarkhormoner beregnet til inhalation.Behandlingen med Pulmicort® Turbuhaler® bør ikke stoppes pludseligt.  

Voksne: 

I begyndelsen af behandlingen kan du tage 200-400 mikrogram én gang dagligt eller 100-400 mikrogram to gange dagligt. Du må højst tage 800 mikrogram to gange dagligt.  

Børn på 6 år eller derover:  

I begyndelsen af behandlingen må barnet få 200-400 mikrogram én gang dagligt eller 100-200 mikrogram to gange dagligt. Børn må højst få 400 mikrogram to gange dagligt.  

Ved tidligere behandling med binyrebarkhormoner i tabletform:  

Voksne:  

I begyndelsen af behandlingen kan du tage 400-800 mikrogram to gange dagligt. Du må højst tage 800 mikrogram to gange dagligt.  

Børn på 6 år eller derover:  

I begyndelsen af behandlingen må barnet få 200-400 mikrogram to gange dagligt. Børn må højst få 400 mikrogram to gange dagligt.  

Ved alvorlige astmatilfælde og under akut forværring af astmaen kan nogle patienter med fordel dele dosis på op til tre til fire gange pr. dag.  

Efter at virkningen er opnået, bør du i samråd med lægen nedsætte dosis til den mindste dosis, der kan kontrollere symptomerne.  

Det er muligt, at du får det bedre allerede inden for 24 timer efter behandlingens start. Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt.  

Du skal blive ved med at tage medicinen, også i perioder hvor du har det godt.  

Du skal sædvanligvis dele den daglige dosis i 1-2 doseringer, men du kan tage doseringen én gang daglig, enten morgen eller aften, hvis du får dosis 100-400 mikrogram daglig. Dette gælder også børn over 6 år.  

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

  

Hvis du har brugt for meget Pulmicort® Turbuhaler® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Pulmicort® Turbuhaler®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med.  

  

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort® Turbuhaler® 

Hvis du er kommet til at springe en dosis over, skal du bare fortsætte med næste dosis. Du skal ikke tage dobbeltdosis.  

  

Hvis du holder op med at bruge Pulmicort® Turbuhaler® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Pulmicort® Turbuhaler® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger 

Sjældne (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrelser, angst depression, adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn). 
 • Åndedrætsbesvær lige efter brug af Turbuhaleren. Kontakt lægen. 
 • Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Meget sjældne (det sker hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Øget tryk i øjet (grøn stær). Det viser sig ved øjensmerter, nedsat syn og ringe omkring lyse genstande. Kræver omgående lægehjælp. 
 • Grå stær. Kontakt lægen. 

Ikke-alvorlige bivirkninger 

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Hæshed, hoste, irritation i svælget og svamp i mund og svælg (for at undgå dette, skyl munden eller børst tænderne lige efter, du har taget medicinen). Du kan evt. blive behandlet for svamp i munden samtidig med, at du bruger Pulmicort®. Tal med din læge. 

Sjældne (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Adfærdsforstyrrelser, nervøsitet, rastløshed og depression. 
 • Udslæt, nældefeber, eksem, kløe og mindre blødninger i huden og tynd hud. 

Meget sjældne (det sker hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nedsat vækst hos børn og unge. 

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til sundhedsstyrelsen,og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.  

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted: www.sst.dk.  

Se www.doping.dk eller kontakt Team Danmark for yderlig information. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pulmicort® Turbuhaler® utilgængeligt for børn.
 • Anvend ikke Pulmicort® Turbuhaler® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
 • Opbevar ikke Pulmicort® Turbuhaler® ved over 30 °C
 • Opbevar Pulmicort® Turbuhaler® med beskyttelseshætten skruet tæt til.

6. Yderligere information

Pulmicort® Turbuhaler® inhalationspulver indeholder

Aktiv stof: Budesonid 200 mikrogram/dosis. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Der er ingen andre indholdsstoffer. 


Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Pulmicort® Turbuhaler® er en flerdosis pulverinhalator. Inhalatoren er hvid med en brun drejeanordning.
Pulmicort® Turbuhaler® findes i pakningsstørrelserne 100 doser, 200 doser og 2x100 doser.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til ChemVet Pharma ApS 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS
A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 


Ompakket og frigivet af
ChemVet Pharma ApS, A.C.Illumsvej 6, 8600 Silkeborg eller
HB-Medical, 2970 Hørsholm 

Brugsanvisning

For at forebygge astma, skal du anvende Pulmicort® Turbuhaler® hver dag, også på dage uden symptomer. Når Pulmicort® Turbuhaler® bliver anvendt af børn og unge, er det nødvendigt at sikre sig, at de kan følge brugsanvisningen korrekt. 

Pulmicort Turbuhaler ChemVet Pharma ApS, inhalationspulvere 200 mikrogram/dosisPulmicort Turbuhaler ChemVet Pharma ApS, inhalationspulvere 200 mikrogram/dosis
Læs brugsanvisningen nøje igennem før du anvender Pulmicort® Turbuhaler®

 1. Bryd forseglingen omkring bundstykke og beskyttelseshætte ved de røde pile.Skru beskyttelseshætten af.
 2. Hold Pulmicort® Turbuhaler® lodret og drej det brune bundstykke én gang frem og tilbage til der lyder et klik. 

  Pulmicort Turbuhaler ChemVet Pharma ApS, inhalationspulvere 200 mikrogram/dosis
 3. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring det (tyg eller bid ikke hårdt i mundstykket) 

  Pulmicort Turbuhaler ChemVet Pharma ApS, inhalationspulvere 200 mikrogram/dosis 

Tag en dyb og kraftig indånding. Tag Pulmicort® Turbuhaler® fra munden og ånd langsomt ud. Hvis du skal have endnu en dosis, så gentag punkt 2-3. Skru beskyttelseshætten på efter brug. Inhalationspulveret er meget følsomt over for fugt. Undlad derfor at ånde ud i Pulmicort® Turbuhaler® Skyl munden grundigt med vand efter indånding, og spyt ud. For at nedsætte risikoen for svampeinfektion i mund og svælg, kan du eventuelt børste tænder bagefter. Pulmicort® Turbuhaler® indeholder kun det virksomme indholdsstof og ikke andre. Du kan hverken smage eller mærke dosis.
 

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Pulmicort® Turbuhaler® er tom, når det røde felt når bunden af dosisindikatoren(se fig. A). 

Pulmicort Turbuhaler ChemVet Pharma ApS, inhalationspulvere 200 mikrogram/dosis
Selv om du kan dreje det brune bundstykke flere gange før en inhalation, er der kun én dosis klar til inhalation. Man skal dog være opmærksom på, at hver fremdrejning indikatoren, som derfor vil vise rødt (og dermed signalere, at beholderen er tom) for tidligt.Derfor skal du kun dreje det brune bundstykke én gang frem og tilbage umiddelbart før hver inhalation. 


Rengøring:
Du skal rengøre mundstykkets yderside 2-3 gange om ugen med en serviet.  

OBS: Brug aldrig vand. Du må ikke skille en Turbuhaler® ad. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret: April 2014
Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk
Pulmicort® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca-koncernen. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...