Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ADALAT® CR

30 mg og 60 mg depottabletter

Nifedipin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Adalat CR til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat CR. 

3. Sådan skal du tage Adalat CR. 

4. Bivirkninger. 

5. Opbevaring. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

• Adalat CR er en calciumantagonist.
• Adalat CR virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.
 

Du kan tage Adalat CR til behandling af 

  • kramper i hjertet (angina pectoris).
  • forhøjet blodtryk.
  • kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynauds syndrom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat CR

Tag ikke Adalat CR

• hvis du er overfølsom over for nifedipin, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
• hvis du har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk).
• hvis du har for lavt blodtryk.
• hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
• hvis du for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
• hvis du bruger rifampicin (antibiotikum).
• hvis du har en Kock’s pose (en særlig form for stomi). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Adalat CR 

• hvis du har meget lavt blodtryk.
• hvis du har dårligt hjerte.
• hvis du har en forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).
• hvis du har dårlig lever.
• hvis du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.
• hvis du er gravid.
• hvis du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.
 

I forbindelse med røntgen undersøgelser med barium kontrast, kan Adalat CR give falsk positiv reaktion.
 

Så længe du får Adalat CR, skal du have målt blodtrykket regelmæssigt.
 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager:
• Anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende medicin, ACE-hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i kroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin).
• Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbital).
• Medicin mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).
• Medicin mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).
• Medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).
• Medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon)
• Medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).
• Medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).
• Medicin for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).
 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Adalat CR, og/ eller Adalat CR kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Adalat CR sammen med mad og drikke og alkohol 

Du kan tage Adalat CR sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller
planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet:

• Du bør kun bruge Adalat CR under graviditeten, hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat CR under graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte såvel som det nyfødte barn.
• Hvis du tager Adalat CR, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver checket under behandlingen. 

Amning:

• Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat CR, da det går over i mælken. Tal med lægen.
• Du skal evt. udsætte amningen eller udpumpning af mælk i 3-4 timer efter indtagelse af lægemidlet, hvis behandling med Adalat CR er nødvendig. Tal med lægen. 

Frugtbarhed:

• Adalat CR kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat CR hos manden være en mulig årsag. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat CR kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Bivirkningerne kan forstærkes, hvis du samtidig drikker alkohol. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Adalat CR

Adalat CR 30 mg depottabletter indeholder 23,9 mg natrium pr. dosis og Adalat CR 60 mg depottabletter indeholder 47,8 mg natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Adalat CR

Tag altid Adalat CR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Depottabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Du må ikke tygge eller dele depottabletten. Tag ikke depottabletten med grapefrugt-juice.
Depottabletterne består af en skal, der indeholder lægemidlet. den tomme skal bliver ikke optaget af kroppen, og du kan derfor observere skallen i afføringen.
 

Tag depottabletten ud af blisterpakninger umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

20-120 mg dagligt. Dosis afpasses individuelt. 

  

Børn og unge: 

Børn og unge under 18 år må kun få Adalat CR efter lægens anvisning. 

  

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Adalat CR, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Adalat CR

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Adalat CR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer: 

Blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet. Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (meta- bolisk acidose), iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet, vand i lungerne, nedsat bevidsthedsniveau grænsende til koma. 

Hvis du har glemt at tage Adalat CR

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Adalat CR

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Adalat CR kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 

1.000 patienter):
• Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112. 

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.
• Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

• Hovedpine.
• Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder. Kontakt lægen.
• Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene.
• Utilpashed.
• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 

1.000 patienter):
• Allergisk reaktion.
• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
• Angstsreaktioner, søvnforstyrrelser.
• Svimmelhed, migræne, skælven og rysten.
• Synsforstyrrelser.
• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Hjertebanken.
• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
• Næseblod, tilstoppet næse.
• Mavesmerter, kvalme, sure opstød / halsbrand, luftafgang fra tarmen.
• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Adalat CR i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
• Forbigående øgning i leverenzymer.
• Rødme.
• Muskelkramper, hævede led.
• Forøget urinmængde, smerter og svien ved vandladningen.
• Impotens.
• Uspecifikke smerter, kulderystelser. 

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

• Hududslæt, nældefeber, kløe.
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
• Overvækst af tandkød. 

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Tal med lægen.
• Nedsat følelse ved berøring.
• Døsighed.
• Øjensmerter.
• Åndenød / åndedrætsbesvær. Tal med lægen.
• Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige tabletskal).
• Synkebesvær.
• Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
• Opkastning.
• Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens).
• Allergisk overfølsomhed i huden over for lys.
• Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura).
• Smerter i leddene, muskelsmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web- sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

• Opbevar Adalat CR utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare Adalat CR ved almindelig temperatur.
• Tag ikke Adalat CR efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er
den sidste dag i den anførte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adalat CR, 30 mg og 60 mg, depottabletter indeholder:

Nifedipin 30 mg eller 60 mg. 

  

Øvrige indholdsstoffer: 

Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350, hydroxypropylcellulose, propylenglycol og titandioxid (E 171). Sort blæk inderholder shellac, sort jernoxid (E 171), propylenglycol og ammoniumhydroxid. 

  

Pakningsstørrelser: 

Adalat CR fås i:
Adalat CR 30 mg i pakninger med 28 og 98 depottabletter.
Adalat CR 60 mg i pakninger med 28 og 98 depottabletter.
 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ
 

I Danmark markedsføres Adalat CR også som Adalat Oros.
 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.
 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...