Treosulfan "Medac"

hårde kapsler 250 mg

Medac

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Treosulfan “medac“ 250 mg, hårde kapsler 

Treosulfan 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Treosulfan “medac“ til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkningen af Treosulfan ”medac” og hvad De skal bruge det til
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Treosulfan ”medac”
 3. Sådan skal De tage Treosulfan ”medac”
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer De Treosulfan ”medac”
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkningen af TREOSULFAN ”MEDAC” og hvad De skal bruge det til

Treosulfan ”medac” tilhører den gruppe kræftmedicin, der kaldes alkylerende stoffer med dobbeltfunktion. Det virker ved at standse kræftcellers vækst.
 

De kan bruge Treosulfan ”medac” til behandling af visse former for kræft, særligt kræft i æggestokkene.
 

Lægen kan have givet Dem Treosulfan ”medac” til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage TREOSULFAN”MEDAC”

Tag ikke Treosulfan ”medac” 

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for treosulfan eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis Deres knoglemarv fungerer dårligt (alvorlig og vedvarende knoglemarvsinsufficiens).

Vær ekstra forsigtig med at tage Treosulfan ”medac”

Vær opmærksom på følgende: 

 • Så længe De får Treosulfan ”medac”, skal De have taget blodprøver regelmæssigt. Dette er særligt vigtigt hvis de samtidig får anden medicin mod kræft eller strålebehandling.
 • Treosulfan ”medac” kan give fosterskader. Brug derfor sikker prævention under hele behandlingsforløbet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

  

Brug af Treosulfan ”medac” sammen med mad og drikke

De kan tage Treosulfan ”medac” i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

Hvis De er gravid, må De kun tage Treosulfan ”medac” efter aftale med lægen. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, mens De tager Treosulfan ”medac”. Tal med lægen. 

  

Amning: 

Hvis De ammer, må De kun tage Treosulfan ”medac” efter aftale med lægen.
De bør stoppe med at amme, hvis behandling med Treosulfan ”medac” er nødvendig. Tal med lægen.
 

Hvis De overvejer at blive gravid eller ønsker at amme, bør De tale med Deres læge først. Hvis De bliver gravid under behandlingen, bør De omgående kontakte Deres læge. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Treosulfan ”medac” kan give kvalme og opkastning, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De tage TREOSULFAN ”MEDAC”

Forsigtig! Kapslerne med Treosulfan ”medac” må ikke knækkes, så de åbner. Hvis De får pulveret på huden eller i munden, skal De skylle huden eller munden grundigt med vand. 

  

Kapslerne skal sluges hele. De må ikke tygges eller knuses.
 

Tag altid Treosulfan ”medac” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

Deres læge vil fastsætte den nøjagtige dosis, De skal tage, og fortælle, hvor ofte De skal tage medicinen.
 

Den dosis Treosulfan ”medac”, som De skal have, afhænger af Deres højde og vægt, blodprøver, almenbefindende, hvordan De reagerer på behandlingen og om De også får anden medicin mod kræft eller strålebehandling.
 

Hvis De har taget for mange Treosulfan ”medac”, kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Treosulfan ”medac” kapsler, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.
 

Symptomer på overdosering svarer til symptomer beskrevet under afsnittet Bivirkninger, men måske i sværere grad f.eks. kvalme, opkastninger og mavesmerter. Forandringer i blodet som kan vise sig ved betændelser, blodmangel med træthed og bleghed, tendens til blødning. 

  

Hvis De har glemt at tage Treosulfan ”medac”

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge. 

  

Hvis De holder op med at tage Treosulfan ”medac”

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Treosulfan ”medac” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger som De eller Deres pårørende øjeblikkeligt skal reagere på:

Hvis De får alvorlige bivirkninger, skal De straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

  

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end l ud af 10 behandlede). 

 • Almen sløjhed, træthed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).

  

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede). 

 • Infektioner.

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede). 

 • Mundbetændelse.

  

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

 • Allergiske reaktioner (herunder pludselige anafylaktoide overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse).

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

 • Smerter i brystet, åndenød, hoste, hævede ben pga. lidelse i hjertemusklen.
 • Blodforgiftning.
 • Lungebetændelse.
 • Nedsat funktion af binyrebarken. Viser sig ved træthed, svaghed, lavt blodtryk med tendens til besvimelse og lavt blodsukker med rysten og sveden. Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Leukæmi efter langtidsbehandling.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end l ud af 10 behandlede). 

 • Kvalme, opkastninger.
 • Hårtab.
 • Bronzefarvning af huden.

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

 • Fornemmelse af følelsesløshed og prikken eller snurren.
 • Nældefeber, hudrødmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen (se nærmere nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 

5. Sådan opbevarer De TREOSULFAN ”MEDAC”

Opbevar Treosulfan ”medac” utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Treosulfan ”medac” efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Treosulfan ”medac” 250 mg, hårde kapsler indeholder: 

Aktivt stof: Treosulfan.
 

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, hypromellose og magnesiumstearat.  

Kapselovertrækket består af gelatine og farvestoffet titandioxid (E 171). 

  

Treosulfan ”medac”s udseende og pakningsstørrelse

Pakningsstørrrelser 

Treosulfan “medac” fås i glas med 50 eller 100 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
Tel. +49 4103 8006-0 (Tyskland)
 

Lokal repræsentant 

medac
Box 120
432 23 Varberg
Sverige
Tel. +46 340 645470 (Sverige) 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2014.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...