Cerubidine®

pulver til injektionsvæske 20 mg

Orifarm

Om indlægssedlen


INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

CERUBIDINE®

20 mg, Pulver til infusionsvæske, opløsning 

Daunorubicin 


 

Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Cerubidine til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen: 

1. Virkning og anvendelse. 

2. Det skal du vide om Cerubidine. 

3. Sådan bliver du behandlet med Cerubidine. 

4. Bivirkninger. 

5. Opbevaring. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Cerubidine er et middel mod kræft (antracyclinderivat), der tilhører gruppen cytostatika.
 • Cerubidine ødelægger kræftceller.
 • Du kan få Cerubidine til behandling af visse ondartede lidelser.
 • Dit barn kan få Cerubidine til behandling af akut lymfatisk leukæmi (ALL) og akut myeloid leukæmi (AML) som del af en kombinationsbehandling.

Lægen kan give dig Cerubidine for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Cerubidine

Du må ikke få Cerubidine:

 • hvis du er overfølsom over for daunorubicin eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • hvis din knoglemarv fungerer dårligt.
 • hvis du har meget dårligt hjerte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller sundhedspersonalet, før du bruger Cerubidine 

 • hvis du tidligere har fået medicin mod kræft (antracyclinderivater).
 • hvis du får eller tidligere har fået strålebehandling af brystkassen.
 • hvis du tidligere har fået anden kræftbehandling og stadig har alvorlige bivirkninger.
 • hvis du har dårligt hjerte.
 • hvis du har dårlige nyrer.
 • hvis du har dårlig lever.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får 

 • almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • smerter hvor du har fået indsprøjtningen med Cerubidine.
 • åndenød, hoste, hurtig puls, hævede ben.

Kontakt lægen, hvis du efter behandlingen med Cerubidine bliver alment sløj med feber og tendens til betændelse og blødning. I sjældne tilfælde kan der komme leukæmi op til flere år efter behandlingen. 

  

Vær opmærksom på følgende:

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urin- prøvekontrol, at du er i behandling med Cerubidine. Det kan have betydning for prø- veresultaterne.
 • Så længe du er i behandling med Cerubidine, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.
 • Dit hjerte vil blive undersøgt før og under hele behandlingen.
 • Din urin kan blive rød-orange efter behandling med Cerubidine.

Brug af anden medicin sammen med Cerubidine

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Tal med din læge, hvis du tager medicin mod epilepsi (phenytoin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

 • Du vil normalt ikke blive behandlet med Cerubidine, hvis du er gravid. Tal med lægen.
 • Både mænd og kvinder, der får Cerubidine, skal bruge sikker prævention. Tal med lægen.

Amning: 

 • Lægen vil vurdere, om du må amme.

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cerubidine påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Cerubidine

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

Den sædvanlige dosis er

Din dosis er afhængig af din sygdom. Du vil få indsprøjtet Cerubidine i en blodåre. Du vil normalt få Cerubidine af en læge eller sygeplejerske. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Tal med lægen. 

 

Nedsat leverfunktion 

Tal med lægen. 

 

Hvis du har fået for meget Cerubidine 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Cerubidine. 

 

Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under afsnittet Bivirkninger, men i sværere grad f.eks. 

 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
 • Åndenød, hjertebanken, hævede ben pga. sygdom i hjertemuskulaturen.

Hvis en dosis er glemt 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ikke mener, at du har fået Cerubidine som aftalt. 

 

Hvis behandlingen bliver stoppet 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Cerubidine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.
Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 


Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter) 

 • Akutte forstyrrelser i hjerterytmen, der viser sig som uregelmæssig puls.
 • Åndenød, hjertebanken, hævede ben pga. sygdom i hjertemuskulaturen. 
 • Bleghed og træthed, blødning fra hud og slimhinder og blå mærker samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. 
 • Synkesmerter, smerter i maven, opkastning og diaré, evt. blodige, pga. betændelse eller sår i spiserør, mavesæk eller tarm.

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Hævelse, blodansamling og smerter, evt. vævsdød på indgiftsstedet pga. udsivning af Cerubidine i vævet. Kontakt omgående læge eller sundhedspersonale.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter) 

 • Diaré.
 • Hududslæt, hårtab.
 • Høj feber.
 • Urinen kan blive rød-orange i op til 24 timer efter indsprøjtningen.
 • Sår og betændelse i munden.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Kvalme, opkastning.

Cerubidine kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. forandringer i hjertekurven (EKG), ændringer i blodprøver (for højt indhold af urinsyre i blodet). 

  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Cerubidine utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Cerubidine ved temperaturer

Lægen eller sundhedspersonalet ved, hvordan den færdigblandede opløsning skal fremstilles og opbevares. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Cerubidine, 20 mg, Pulver til infusionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: 

Daunorubicinhydrochlorid svarende til daunorubicin 20 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Mannitol. 

 

Pakningsstørrelser:

Cerubidine fås i:
Cerubidine 20 mg i pakninger med 1 hætteglas.
I pakningen er vedlagt en ampul med 4 ml sterilt vand til injektion. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 


For yderligere oplysninger kan du henvende dig til Orifarm A/S
 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

 

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale 

 

Opløsningen fremstilles ved at tilsætte 4 ml sterilt vand til indholdet i hætteglasset under forsigtig omrystning, indtil alt er helt opløst. Opløsningen indeholder nu 5 mg/ml svarende til 1 mg = 0,2 ml. Den beregnede dosis for- tyndes med 10-20 ml isotonisk saltvandsin- fusionsvæske og injiceres i slangen til et hur- tigtløbende intravenøst drop. Denne metode anvendes for at formindske lokale reaktioner som følge af uheld. 


Må ikke blandes med heparinholdige præparater. 


Må ikke opløses i, fortyndes med eller infun- deres sammen med injektions- og infusionsvæsker indeholdende glucose. 


Opbevaringsbetingelser efter rekonstitution: Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 25 °C, hvis beskyttet mod lys eller i 48 timer i køleskab (2-8 °C). 


Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præ- paratet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C, med mindre rekonstitutio- nen er udført under kontrollerede og validere- de aseptiske betingelser. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...