Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Tafinlar 50 mg, kapsel, hård Tafinlar 75 mg, kapsel, hård  

dabrafenib 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tafinlar
 3. Sådan skal du tage Tafinlar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tafinlar er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof dabrafenib. Det anvendes til voksne til at behandle en form for hudkræft, der kaldes melanom, 

 • som har en bestemt ændring (mutation) i et gen, der kaldes "BRAF"
 • og som har spredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation.

Denne mutation i genet kan have været årsagen til udviklingen af melanomet. Tafinlar er rettet mod proteiner, der er lavet fra dette ændrede BRAF-gen, og hæmmer eller stopper udviklingen af din kræft. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tafinlar

Tafinlar kan kun anvendes til behandling af melanomer med en ændring (mutation) i BRAF-genet, så det er nødvendigt, at lægen først tager en prøve af tumorvævet for at undersøge, om Tafinlar er egnet til dig. 

Tag ikke Tafinlar:

hvis du er allergisk over for dabrafenib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tafinlar (angivet i punkt 6). Tal med lægen, hvis du tror dette gælder for dig. Tag ikke Tafinlar.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Tafinlar. Lægen skal vide det, hvis du: 

 • har leverproblemer.
 • har eller har haft nyreproblemer.

Lægen vil tage blodprøver for at måle din lever- og nyrefunktion, mens du er i behandling med Tafinlar. 

 • har haft en anden type kræft end malignt melanom, da du kan have større risiko for at udvikle kræft, som ikke er hudkræft, når du får Tafinlar.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.  

Tilstande, som du skal holde øje med

Nogle personer, der tager Tafinlar, udvikler andre tilstande, der kan være alvorlige. Det er nødvendigt, at du kender til vigtige tegn og symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager dette lægemiddel. Nogle af disse symptomer (feber, hudforandringer og øjenproblemer) er kort beskrevet i dette punkt, men du kan finde mere detaljerede oplysninger i punkt 4 'Bivirkninger'

Feber (høj kropstemperatur)

 • Dette lægemiddel kan give feber (se også punkt 4). Fortæl det omgående til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får feber, mens du tager dette lægemiddel.

Hudforandringer under og efter behandlingen

 • Lægen vil undersøge din hud, inden du begynder at tage dette lægemiddel, og regelmæssigt, mens du tager det.

Fortæl det omgående til lægen, hvis du bemærker nogen hudforandringer, mens du tager dette lægemiddel eller efter behandlingen (se også punkt 4).  

Øjenproblemer

 • Du skal have undersøgt dine øjne af lægen, mens du tager dette lægemiddel.

- Fortæl det omgående til lægen, hvis du får røde eller irriterede øjne, sløret syn, øjensmerter eller andre synsforandringer under behandlingen (se også punkt 4).

Læs oplysningerne om feber, hudforandringer og øjenproblemer i punkt 4 i denne indlægsseddel. Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får nogle af de anførte tegn og symptomer. 

Børn og unge

Tafinlar anbefales ikke til børn og unge. Virkningerne af Tafinlar hos personer, der er yngre end 18 år, kendes ikke. 

Brug af anden medicin sammen med Tafinlar

Før du starter behandlingen, skal du fortælle lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Tafinlar eller gøre det mere sandsynligt, at du får bivirkninger. Tafinlar kan også påvirke virkningen af andre lægemidler. Disse lægemidler omfatter: 

 

 • svangerskabsforebyggende lægemidler (kontraceptiva), der indeholder hormoner, f.eks. piller, injektioner eller plastre
 • warfarin og acenocoumarol, lægemidler, der anvendes til at fortynde blodet
 • digoxin, der anvendes til behandling af hjerteproblemer
 • lægemidler til behandling af svampeinfektioner, f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol
 • visse calciumkanalblokkere, der anvendes til at behandle højt blodtryk, f.eks. diltiazem, felodipin,
 • nicardipin, nifedipin eller verapamil
 • lægemidler til at behandle kræft, f.eks. cabazitaxel
 • visse lægemidler til at sænke fedtindholdet (lipider) i blodet, f.eks. gemfibrozil
 • visse lægemidler som anvendes til at behandle visse former for psykiske lidelser, f.eks. haloperidol
 • visse antibiotika, f.eks. clarithromycin, doxycyklin og telithromycin
 • visse lægemidler mod tuberkulose (TB), f.eks. rifampicin
 • visse kolesterolsænkende lægemidler, f.eks. atorvastatin og simvastatin
 • visse immunundertrykkende lægemidler (immunosuppressiva), f.eks. ciclosporin, tacrolimus og sirolimus
 • lægemidler, der nedsætter dannelsen af mavesyre, f.eks. omeprazol
 • visse antiinflammatoriske lægemidler, f.eks. dexamethason og methylprednisolon
 • visse lægemidler til behandling af hiv, f.eks. ritonavir, amprenavir, indinavir, darunavir, delavirdine, efavirenz, fosamprenavir, lopinavir, nelfinavir, tipranavir, saquinavir og atazanavir
 • visse smertestillende lægemidler, f.eks. fentanyl og methadon
 • lægemidler til behandling af krampeanfald (epilepsi), f.eks. phenytoin, phenobarbital, primidon valproat eller carbamazepin
 • antidepressiva, f.eks. nefazodon og naturlægemidlet Johannesurt (hypericum perforatum).

 

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager nogen af ovenstående præparater (eller hvis du ikke er sikker). Lægen vil måske beslutte at ændre din dosis. 

 

Hav en liste over de lægemidler, du tager, på dig, så du kan vise den til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke bruge Tafinlar under graviditet.  

 • Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds, før du tager dette lægemiddel. Tafinlar må ikke bruges under graviditet, da det muligvis kan skade et ufødt barn.
 • Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du bruge en sikker præventionsmetode, mens du tager Tafinlar, og i 28 dage efter at du er holdt op med at tage det.
 • Svangerskabsforebyggende lægemidler, der indeholder hormoner (f.eks. piller, injektioner eller plastre), vil muligvis ikke være sikre, mens du tager Tafinlar. Det er nødvendigt, at du bruger en anden sikker svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, så du ikke bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds.
 • Fortæl det omgående til lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Tafinlar under amning.  

 

Det vides ikke, om indholdsstofferne i dette lægemiddel går over i modermælken. 

 

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du fortælle det til lægen. Du og din læge vil sammen afgøre, om du skal tage dette lægemiddel eller amme.  

Frugtbarhed - både mænd og kvinder

Det er i dyrestudier set, at det aktive stof dabrafenib kan nedsætte evnen til at få børn permanent. Det vides ikke, om dette også gælder for mennesker. Derudover kan mænd, der tager Tafinlar, få et lavere sædtal, mens de tager lægemidlet. Deres sædtal vil muligvis ikke vende tilbage til det samme niveau, som før behandlingen, efter at de er holdt op med at tage dette lægemiddel. 

 

Tal med lægen om de muligheder, der er for at forbedre dine chancer for at få børn i fremtiden, inden du starter behandling med Tafinlar. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har flere spørgsmål om virkningen af dette lægemiddel på sædtallet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tafinlar kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

 

Undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis du har problemer med dit syn, eller hvis du føler dig træt eller svag, eller hvis dit energiniveau er lavt.
Beskrivelser af disse bivirkninger kan findes i punkt 2 og punkt 4

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du er i tvivl om noget. Selv din sygdom, dine symptomer og din behandlingssituation kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Tafinlar

Dosis

Tag altid Tafinlar nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis af Tafinlar er to 75 mg kapsler to gange dagligt (svarende til 300 mg dagligt).  

 

Lægen kan beslutte, at du skal tage en lavere dosis, hvis du får bivirkninger.
 

Tafinlar fås også i kapsler med 50 mg, hvis lægen anbefaler en mindre dosis. 

 

Tag ikke mere Tafinlar, end lægen har foreskrevet, da det vil øge risikoen for at få bivirkninger. 

 

Sådan skal du tage Tafinlar

Synk kapslerne hele med vand, og én ad gangen.
 

Du må ikke tygge eller knuse kapslerne, da de så vil miste deres virkning.  

 

Tag Tafinlar to gange om dagen på tom mave. Dette betyder, at 

 • efter at du har taget Tafinlar, skal du vente mindst 1 time, før du spiser
 • eller efter at du har spist, skal du vente mindst 2 timer, før du tager Tafinlar

Tafinlar skal tages om morgenen og aftenen med ca. 12 timers mellemrum. Tag din morgendosis og din aftendosis af Tafinlar på samme tidspunkter hver dag. Dette vil øge chancen for at huske at tage kapslerne.
 

Tag ikke morgen- og aftendosen af Tafinlar samtidigt. 

 

Hvis du har glemt at tage Tafinlar

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mindre end 6 timer siden, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
 

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mere end 6 timer siden, skal du springe den dosis over og tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Fortsæt herefter med at tage dine kapsler på de sædvanlige tidspunkter, som du plejer. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du har taget for mange Tafinlar

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du har taget for mange Tafinlar-kapsler. Vis Tafinlar-pakningen og denne indlægsseddel, hvis det er muligt. 

 

Hold ikke op med at tage Tafinlar uden råd fra lægen

Tag Tafinlar så længe som lægen foreskriver. Hold ikke op med at tage Tafinlar, medmindre lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken råder dig til at stoppe.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Feber (høj kropstemperatur)

Det kan give feber hos flere end 1 ud af 10 patienter at tage Tafinlar. Fortæl det omgående til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får feber (temperatur på 38,5 ºC eller derover), mens du tager dette lægemiddel. Lægen vil foretage nogle undersøgelser for at finde ud af, om der er andre årsager til feberen, og behandle problemet. 

I nogle tilfælde kan personer med feber få lavt blodtryk og blive svimle. Hvis feberen er alvorlig, kan lægen anbefale, at du stopper med at tage Tafinlar, mens de behandler feberen med andre lægemidler. Når feberen er under kontrol, kan lægen anbefale, at du igen starter med at tage Tafinlar. 

Hudforandringer

Hvis du bemærker nogen hudforandringer, mens du tager dette lægemiddel, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet så hurtigt som muligt. 

Op til 1 ud af 10 personer, der tager Tafinlar, kan udvikle en anden form for hudkræft, som kaldes kutant planocellulært karcinom (cuSCC). Andre kan udvikle en form for hudkræft, som kaldes basal celle karcinom (BCC). Normalt forbliver denne hudforandring i et afgrænset område på huden og kan fjernes ved operation, og behandlingen med Tafinlar kan fortsættes uden afbrydelse. 

Nogle personer, der tager Tafinlar, kan også få nye melanomer. Disse melanomer fjernes normalt ved operation, og behandlingen med Tafinlar kan fortsættes uden afbrydelse. Lægen vil undersøge din hud, før du begynder at tage Tafinlar, og herefter undersøge den igen hver måned, mens du tager dette lægemiddel, og i 6 måneder efter at du er stoppet med at tage det. Dette gøres for at holde øje med nye tilfælde af hudkræft. 

Lægen vil også tjekke dit hoved, din hals, din mund og dine lymfekirtler og der vil blive foretaget scanning af din brystkasse og maveregionen (kaldet CT-scanning) regelmæssigt. Du vil også få taget blodprøver. 

Dette foretages for at opdage om andre former for kræft, som f.eks. planocellulært karcinom, udvikles inde i kroppen. Underlivs-undersøgelse (for kvinder) og anal-undersøgelse anbefales også før behandlingsstart og ved behandlingens afslutning. 

Undersøg regelmæssigt din hud, mens du tager Tafinlar.

Hvis du bemærker følgende: 

 • en ny vorte 

 • øm hud eller en rødlig bule, der bløder eller ikke heler 

 • en skønhedsplet, der ændrer størrelse eller farve 

   skal du hurtigst muligt fortælle det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet – både hvis de optræder for første gang, eller hvis de bliver værre. 

  Øjenproblemer

  Op til 1 ud af 100 personer, der tager Tafinlar, kan udvikle et øjenproblem, der kaldes uveitis, hvilket kan ødelægge dit syn, hvis det ikke behandles. Uveitis kan udvikles hurtigt, og symptomerne er: 

 • røde eller irriterede øjne 

 • sløret syn 

 • øjensmerter 

 • øget lysfølsomhed 

 • svævende prikker for øjnene. 

 Kontakt omgående lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får disse symptomer. 

Det er meget vigtigt at fortælle det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet med det samme, hvis du får disse symptomer, især hvis du har et rødt øje med smerter, som ikke bedres hurtigt. Lægen vil måske arrangere, at du kommer til en specialiseret øjenlæge for at få en komplet øjenundersøgelse.

Andre bivirkninger

Ud over de alvorlige bivirkninger, der er nævnt ovenfor, kan personer, der tager Tafinlar, også få andre bivirkninger. Disse er nærmere beskrevet nedenfor. 

Meget almindelige bivirkninger, der kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer: 

 • fortykkelse af hudens yderste lag 

 • hudreaktioner som udslæt, vortelignende vækster eller røde eller hævede håndflader, fingre og fodsåler (se 'Hudforandringer' tidligere i punkt 4) 

 • hovedpine 

 • kvalme, opkastning, diarré 

 • nedsat appetit 

 • kulderystelser 

 • svaghed 

 • manglende energi 

 • feber (se 'Feber (høj kropstemperatur)' tidligere i punkt 4) 

 • ledsmerter, muskelsmerter eller smerter i hænder eller fødder 

 • hoste 

 • usædvanligt hårtab eller tyndere hår. 

  Almindelige bivirkninger, der kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • forstoppelse 

 • influenzalignende symptomer 

 • lavt indhold af fosfor i blodet, ses i en blodprøve 

 • øget indhold af sukker (glukose) i blodet, ses i en blodprøve 

 • ændringer i hjertets pumpefunktion 

 • hudreaktioner, herunder ru, skællede hudpletter, brun eller gullig fortykkelse af huden, stilkevorter/skin-tags, tør hud, skinnende buler, åbne sår, kløe eller rød hud (se 'Hudforandringer' tidligere i punkt 4). 

  Ikke almindelige bivirkninger, der kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • inflammation i øjet (uveitis, se 'Øjenproblemer' tidligere i punkt 4) 

 • betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) (hvilket giver stærke mavesmerter) 

 • betændelse i fedtlaget under huden; symptomerne omfatter små ømme knuder i huden 

 • allergisk reaktion 

 • nyt melanom 

 • nyreproblemer, nedsat nyrefunktion, hvilket kan ses i blodprøver 

 • uregelmæssig hjerterytme. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tafinlar indeholder: 

 • Aktivt stof: dabrafenib. Hver hård kapsel indeholder dabrafenibmesilat svarende til 50 mg eller 75 mg dabrafenib.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid silica, rød jernoxid (E172), titandioxid (E171) og hypromellose (E464). Endvidere har kapslerne tryk med sort blæk, der indeholder sort jernoxid (E172), shellac og propylenglycol.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
Currabinny  

Carrigaline  

County Cork  

Irland  

Fremstiller

Glaxo Wellcome, S.A.  

Avda. Extremadura, 3
09400 Aranda De Duero
Burgos
Spanien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

België/Belgique/Belgien 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 

Lietuva 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB  

Tel: + 370 5 264 90 00  

info.lt@gsk.com 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  

Teл.: + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg  

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 

Česká republika  

GlaxoSmithKline s.r.o.  

Tel: + 420 222 001 111  

cz.info@gsk.com 

Magyarország  

GlaxoSmithKline Kft.  

Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com 

Malta 

GlaxoSmithKline Malta 

Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701  

produkt.info@gsk.com 

Nederland  

GlaxoSmithKline BV  

Tel: + 31 (0)30 6938100  

nlinfo@gsk.com 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OU  

Tel: + 372 6676 900  

estonia@gsk.com 

Norge  

GlaxoSmithKline AS  

Tlf: + 47 22 70 20 00  

firmapost@gsk.no 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH  

Tel: + 43 (0)1 97075 0  

at.info@gsk.com 

España  

GlaxoSmithKline, S.A.  

Tel: + 34 902 202 700  

es-ci@gsk.com 

Polska 

GSK Services Sp. z.o.o.  

Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France 

Laboratoire GlaxoSmithKline  

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44  

diam@gsk.com 

Portugal 

GlaxoSmithKline - Produtos 

Farmacêuticos, Lda. 

Tel: + 351 21 412 95 00 

FI.PT@gsk.com 

Hrvatska  

GlaxoSmithKline d.o.o.  

Tel: + 385 1 6051999 

România 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  

Tel: + 4021 3028 208 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o. 

Tel: + 386 (0)1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

Ísland 

GlaxoSmithKline ehf. 

Tel: + 354 530 3700 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com 

Italia 

GlaxoSmithKline S.p.A. 

Tel: + 39 (0)45 9218 111 

Suomi/Finland 

GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com 

Κύπρος 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 89 95 01 

Sverige 

GlaxoSmithKline AB 

Tel: + 46 (0)8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA 

Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK 

Tel: + 44 (0)800 221441 

customercontactuk@gsk.com 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

 

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...