Intralipid®

infusionsvæske, emulsion 20%

Fresenius Kabi

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Intralipid 200 mg/ml emulsion til intravenøs anvendelse

sojaolie, renset/ægphosphatider, rensede/glycerol 85% 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Intralipid
 3. Sådan skal du bruge Intralipid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

Intralipid anvendes til patienter, som kræver ernæring direkte ind i blodbanen. Behandling med Intralipid tilfører energi og livsvigtige fedtsyrer, når du ikke kan spise normalt. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Intralipid

Brug ikke Intralipid:

 • hvis du er allergisk over for æg-, soja- eller peanuts eller et af de øvrige indholdsstoffer i Intralipid (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har et for højt fedtindhold i blodet (hyperlipidæmi)
 • hvis du er i akut shock
 • hvis du lider af sukkersyge, som ikke er stabilt behandlet
 • hvis du lider af en hjertesygdom, som ikke er stabilt behandlet
 • hvis du har en akut blodprop
 • hvis du har en hjerneblødning
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion
 • hvis du har alvorlige forstyrrelser i dit blods størkning
 • hvis du lider af en sygdom, der giver forstyrrelser i dit immunsystem (hæmofagocytotisk syndrom
 • hvis du har en akut væskeansamling i dine lunger (akut lungeødem)
 • hvis du har for meget væske i kroppen (overhydrering)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Intralipid, hvis du lider af én af følgende tilstande: 

 • nedsat nyrefunktion
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • nedsat leverfunktion
 • nedsat virkning af skjoldbruskkirtlen (hypothyreoidisme)
 • blodforgiftning

 

Intralipid indeholder sojaolie og ægphosphatider, som i sjældne tilfælde kan forårsage allergiske reaktioner. Krydsallergireaktioner er observeret mellem sojaolie og peanuts (jordnødder). 

 

Blodprøver
Det er vigtigt, at du fortæller din læge, at du får Intralipid, hvis du skal have taget blodprøver. Intralipid kan påvirke visse laboratoriemålinger. 

Brug af anden medicin sammen med Intralipid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Fortæl din læge, hvis du tager: 

 • blodfortyndende lægemidler, som gives for at forhindre blodpropper f.eks. heparin og warfarin.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Din læge beslutter, om du må få Intralipid under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Intralipid påvirker ikke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Intralipid indeholder sojaolie

Du må ikke bruge Intralipid, hvis du er overfølsom over for peanuts (jordnødder) eller soja. 

3. Sådan skal du bruge Intralipid

Du vil få Intralipid via et drop i et blodkar (ved infusion). Din læge beslutter din dosis og doseringshastighed ud fra dine behov og din tilstand. 

 

Du vil få taget regelmæssige blodprøver for at vurdere effekten af Intralipid.  

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogle af følgende bivirkninger, da infusionen muligvis så skal afbrydes: 

 • Feber, kulderystelser, åndedrætsbesvær, rødmen, hududslæt på kroppen eller hævelser i ansigt, tunge og hals.

 

Øvrige bivirkninger:

Almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter 

 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Feber

 

Ikke almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter 

 • Bryst- og rygsmerter under infusionen
 • Abnorm smerte
 • Opkastning
 • Skælven, kuldegysninger
 • Træthed

 

Meget sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
 • Gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolyse)
 • Øget antal umodne røde blodlegemer (reticulocytose)
 • Midlertidig stigning i test af leverfunktion
 • Blåfarvning af huden (cyanose)
 • Hurtig puls
 • Forstyrrelser i blodstørkningen (hyperkoagulation)
 • Svimmelhed
 • Mavesmerter
 • Diarré
 • Udslæt
 • Nældefeber
 • Svedtendens
 • Kredsløbsforstyrrelser (f.eks. for lavt eller for højt blodtryk)
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis

 

Ikke kendt: frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data 

 • Smerter og hævelser i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

 

Fedtoverbelastningssyndrom

Dette kan forekomme, hvis din krop har svært ved anvende fedtet i forbindelse med en for stor dosis Intralipid. Dette kan imidlertid også forekomme ved pludselige forandringer i din tilstand (f.eks. nyreproblemer eller ved infektioner). Mulige symptomer er feber, sygdomme i forskellige organer og koma. Disse symptomer forsvinder almindeligvis, når infusionen afbrydes. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25°C. Må ikke fryses. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Intralipid indeholder:

 • Sojaolie, renset
 • Ægphosphatider, rensede
 • Glycerol 85%
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Intralipid er en hvid homogen fedtemulsion (en blanding af olie og vand). Intralipid er emballeret i fleksible plastposer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Fresenius Kabi AB
75 174 Uppsala
Sverige 

Repræsentant for Danmark

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S 

Fremstiller

Fresenius Kabi AB  

Rapsgatan 7 

SE-751 74 Uppsala
Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...