Diproderm®

creme og salve 0,05%

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diproderm® 0,05%, creme/salve

betamethason 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Diproderm® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm®
 3. Sådan skal du bruge Diproderm®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diproderm® indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
Diproderm® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af
udslæt, eksem eller psoriasis. 


Du kan bruge Diproderm® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm®

Brug ikke Diproderm®, hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea). · har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • har uren hud. Brug ikke Diproderm på områder med bumser (acne).
 • har betændelse i huden, der skyldes virus (f.eks. forkølelsessår, skoldkopper).
 • skal behandle hudlidelser hos børn under 1 år (f.eks. eksem eller bleeksem).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Diproderm®.  

 

Vær opmærksom på følgende:  

 • Behandling med binyrebarkhormon bør ikke vare længere end aftalt med lægen.
 • Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn i længere tid end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Du bør ikke bruge Diproderm® i mere end 4 uger uden, at lægen har set på din hudsygdom.
 • Hvis du får psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Hvis du får hovedpine, trykken bag øjnene og synsdefekter, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Armhule, lyske og andre områder, hvor hud gnider mod hud, bør kun behandles kortvarigt med Diproderm®.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi og behandlingen skal muligvis ophøre.
 • Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Du bør ikke bruge Diproderm® rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm® i øjnene.
 • Hvis du har brugt Diproderm® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom nedtrapning af behandlingen.
 • Dannelse af hormoner fra dine binyrer kan blive nedsat, når du bruger Diproderm® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm®, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm®.  

 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

 

Graviditet  

Du må normalt ikke bruge Diproderm®, hvis du er gravid, da der er risiko for, at det kan skade fosteret. Tal med lægen.  

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Diproderm® efter aftale med lægen. Binyrebarkhormon udskilles i modermælken. Du bør ikke bruge Diproderm® på brystet mens du ammer.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

 

Diproderm® creme indeholder chlorcresol og cetostearylalkohol

Chlorcresol kan medføre allergiske reaktioner. Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Diproderm®

Brug altid Diproderm® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

På det berørte område smøres et tyndt lag 1-2 gange daglig (morgen og aften). 

 

Børn 

Du må kun bruge Diproderm® til børn under 12 år efter aftale med lægen. Du bør i så fald kun smøre Diproderm® på små hudområder og
behandlingen må højest vare 1 uge.  

 

Undgå at få Diproderm® i øjnene. 


Hvis du har brugt for meget Diproderm® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diproderm®, end der står i denne information, eller mere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan det give rødt, rundt måneansigt, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. 

 

Hvis du har glemt at bruge Diproderm®

Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Diproderm® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må kun stoppe behandlingen eller holde pause efter længere tids anvendelse efter aftale med lægen. 

Hvis du har brugt Diproderm® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din sygdom. Tal med lægen om en
langsom nedtrapning af behandlingen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Der er større risiko for, at du får bivirkninger, hvis du bliver behandlet på store hudområder, ved langvarig behandling eller hvis du bruger lufttæt forbinding på det indsmurte område.  

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Binyrebarkhæmning, som giver risiko for alvorlig choktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Rødt, rundt måneansigt pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få kraftig hovedpine, trykken bag øjnene og synsdefekter pga. forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue. Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Ny betændelse på det behandlede område.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Kontakteksem.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Opblødt, evt. laset hud.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
 • Strækmærker.
 • Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Overfølsomhed.
 • Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Brune pletter på huden (øget pigment).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via  

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S.  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm® utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Diproderm® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm® creme og salve indeholder

 • Det virksomme indholdsstof i Diproderm® er betamethasondipropionat svarende til betamethson 0,5 mg/g.
 • De øvrige indholdsstoffer er: ·
  • Diproderm® creme: Natriumdihydrogenphosphat monohydrat, cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid, blød paraffin, chlorcresol, koncentreret phosphorsyre og renset vand.
  • Diproderm® salve: Paraffinolie og hvid, blød paraffin.

Pakningsstørrelser

Diproderm® fås i pakninger med 30 g, 50 g, 60 g og 90 g.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

OIndehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 


Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk 


Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, New Jersey, USA. 

Revisionsdato

Senest revideret september 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...