Propranolol Retard "2care4"

hårde depotkapsler 80 mg og 160 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Propranolol Retard 2care4 80 mg og 160 mg depotkapsler, hårde

Propranololhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol Retard 2care4
3. Sådan skal du tage Propranolol Retard 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Propranolol Retard 2care4 er en betablokker, der virker på hjerte og blodkar.
Du kan bruge Propranolol Retard 2care4: 

 • ved forhøjet blodtryk.
 • som forebyggende behandling mod hjertekrampe (angina pectoris) og migræne. 
 • som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.
 • mod arvelig og aldersbetinget rysten.
 • mod for højt stofskifte (tyreotoksikose).
 • som forebyggende behandling ved blødninger pga. alvorlig leversygdom samt ved udvidelse af vener i nederste del af spiserøret.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol Retard 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Brug ikke Propranolol Retard 2care4 hvis du

 • er allergisk over for propranololhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Propranolol Retard 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lunge- sygdom, rygerlunger). Propranolol Retard 2care4 kan dels forværre din sygdom, dels modvirke medicin mod disse sygdomme.
 • har alvorlige sygdomme i hjerte og kredsløb.
 • har lavt blodtryk (hypotension).
 • har højt blodtryk på grund af en ubehandlet svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom).
 • har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
 • faster gennem længere tid.
 • har tendens til for lavt blodsukker får intravenøs behandling med calcium antagonister (verapramil, diltiazem og andre antiarytmika).

Propanolol Retard 2care4 bør ikke bruges til børn. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Propranolol Retard 2care4 hvis du: 

 • har førstegradsblok i hjertet.
 • har smerter når du går, på grund af dårlig blodforsyning i benene (claudicatio intermittens).
 • lider af ’hvide fingre og tæer’ (Raynauds syndrom).
 • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom).
 • har nedsat nyrefunktion.
 • har nedsat leverfunktion eller forhøjet blodtryk i leverens vener (portal hypertension) eller
 • anden leversygdom.
 • har nedsat hjertekapacitet.
 • har hjertekramper (angina pectoris).
 • har overaktivitet i skjoldbruskkirtlen (tyreotoksikose).
 • får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende.
 • modtager desensibiliserende behandling for allergi.

Vær opmærksom på at:

 • Propranolol Retard 2care4 kan sløre symptomerne på lav blodsukker. Tal med lægen hvis du har diabetes, eller du har fastet i lang tid.
 • Propranolol Retard 2care4 kan forårsage hypoglykæmi (meget lav blodsukker, der kan vise sig ved rysten, svaghed og sult), hos ikke- diabetikere f.eks. hos børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom.
 • hvis du får et allergisk anfald, og du er i behandling med Propranolol Retard 2care4, kan du få en nedsat reaktion af en eventuel adrenalinbehandling.
 • hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Propranolol Retard 2care4.
 • du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Propranolol Retard 2care4.

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Propranolol Retard 2care4, da dette vil øge risikoen for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekrampe og blodprop i hjertet. Du skal derfor gradvist nedsætte dosis i løbet af 1-2 uger, i samråd med din læge. 

  

Brug af anden medicin sammen med Propranolol Retard 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge hvis du tager 

 • medicin som trækker blodkarrene sammen (phenylephrin).
 • medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin, rizatriptan, clonidin). 
 • medicin mod epilepsi (phenobarbital).
 • medicin mod psykiske sygdomme (chlorpromazin, thioridazin).
 • medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin).
 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
 • medicin mod smerter i led og muskler (NSAID, f.eks. flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og piroxicam).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod malaria (mefloquin).
 • medicin mod lungesygdomme (theophyllin).
 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • medicin med adrenalin-lignende virkning (sympatomimetika, f.eks. noradrenalin, dopamin og lignende stoffer).

Hvis du bruger anden medicin mod for højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (methyldopa, prazosin, amiodaron, flecainid, lidocain, propafenon, quinidin, furosemid, hydrochlorthiazid, digoxin eller verapamil, diltiazem, nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin, nisoldipin, lacidipin eller andre calciumantagonister eller betablokkere), kan det være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Hvis du bruger medicin mod diabetes, kan Propanolol Retard 2care4 skjule symptomerne på hypoglykæmi (insulinshock) og forlænge tiden, indtil dit blodglukose igen er normalt.
 

Hvis du får adrenalin, kan Propranolol Retard 2care4 nedsætte effekten af adrenalin.
 

Tal med din læge, hvis du skal bedøves. 

  

Brug af Propranolol Retard 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Propranolol Retard 2care4 sammen med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Alkohol forstærker den blodtrykssænkende virkning af Propranolol Retard 2care4. Du bør holde dit alkoholforbrug på et minimum. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Propranolol Retard 2care4. Tal med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, skal du normalt ikke tage Propranolol Retard 2care4. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propranolol Retard 2care4 kan give bivirkninger (træthed, svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Disse bivirkninger ses i større udstrækning ved behandlingens start, i tilfælde af præparatskift og ved indtagelse af alkohol.
 

Propranolol Retard 2care4 indeholder saccharose 

Propranolol Retard 2care4 indeholder saccharose. Kontakt lægen før du tager Propranolol Retard 2care4, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Propranolol Retard 2care4

Tag altid Propranolol Retard 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Du kan sluge Propranolol Retard 2care4 depotkapsler hele eller tømme indholdet ud og sluge det. Du må ikke tygge eller knuse indholdet. Drik et glas vand samtidig med indtagelsen af Propranolol Retard 2care4.
 

Propranolol Retard depotkapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depotkapsler til alle de anførte doseringer. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

 • Ved forhøjet blodtryk: Du skal normalt tage 1 depot- kapsel på 160 mg daglig. Det kan være nødvendigt at øge dosis til 2 depotkapsler på 160 mg daglig
 • For at forebygge hjertekramper (angina pectoris), migræne, for højt stofskifte og rysten: Du skal normalt tage 1 depotkapsel på 80 mg daglig. Det kan være nødvendigt at øge dosis til 1 depotkapsel på 160 mg daglig.
 • Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet: Du skal starte behandlingen med individuel dosering efter lægens anvisning. Vedligeholdelses- dosis er 1 depotkapsel på 160 mg daglig. 
 • Ved blødning i forbindelse med leversygdom samt ved udvidelse af vener i nederste del af spiserøret: Startdosis er 1 depotkapsel på 80 mg. Vedligehol- delsesdosis er 1-2 depotkapsler på 160 mg daglig.

Brug til ældre 

Individuel dosering. Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Brug til børn og unge 

Børn må normalt ikke få Propranolol Retard 2care4 80 mg og 160 mg hårde depotkapsler.  

  

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.
 

Ved eventuelt ophør med Propranolol Retard 2care4 før et kirurgisk indgreb, bør indtagelsen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet. 

  

Hvis du har taget for mange Propranolol Retard 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Propranolol Retard 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan være svimmelhed (evt. besvimelse) på grund af meget langsom puls og for lavt blodtryk, kramper i hjertet, hjertestop, nyrepåvirkning, opkastning, vejrtrækningsproblemer, kramper og dyb bevidstløshed (koma). Specielt hos børn kan der forekomme uro, ophidselse, evt. hallucinationer, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. 

  

Hvis du har glemt at tage Propranolol Retard 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Propranolol Retard 2care4

Efter langvarig behandling med Propranolol Retard 2care4 skal du stoppe behandlingen i løbet af 1-2 uger ved gradvist at nedsætte dosis i samråd med din læge. Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (Kan forekomme hos op til1 ud af 10 behandlede): 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Vejrtrækningsbesvær eller forværring af vejrtrækningsproblemer. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af hjerteproblemer. Kontakt læge eller skadestue.
 • Psykoser / Sindslidelser. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Tilbagevendende hjertekramper ved brat ophør. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Besvimmelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Depression.
 • Forværring af Raynauds syndrom (hvide, ”døde” fingre og tæer). Kontakt lægen.
 • Forværring af vindueskiggersyndrom (smerter når du går, på grund af dårlig blodforsyning i benene). Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse.
 • Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.
 • forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Symptomer på eller forværring af muskelsygdommen myasthenia gravis (abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær). Kontakt læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Træthed (ofte forbigående). Søvnforstyrrelser. Mareridt.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Åndenød.
 • Diaré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Paranoide forestillinger. Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Rastløshed, uro, forvirring, desorientering, humørsvingninger og svedtendens.
 • Usikre bevægelser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Svimmelhed.
 • Forstoppelse.
 • Hududslæt, psoriasis, psoriasislignende udslæt, forværring af psoriasis.
 • Hornagtig fortykkelse af huden. Negleforandringer.
 • Rødmen, kløe og nældefeber.
 • Forhøjet stofskifte (feber, diaré, uro, uklarhed, hurtig hjerterytme).
 • For lavt blodtryk evt. med besvimelse. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
 • Hukommelsestab. 
 • Synsforstyrrelser og tørre øjne. 
 • Mundtørhed. 
 • Impotens.
 • Ekg-forandringer (ses ved undersøgelse).
 • Rødfarvning af huden, som ikke blegner ved tryk.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hårtab. 
 • Vægtstigning ved langvarig behandling.
 • Forhøjelse af visse antistoffer (ses ved blodprøve).
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Propranolol Retard 2care4 utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 25 °C.
Tag ikke Propranolol Retard 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Propranolol Retard 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Propranololhydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer: Saccharose; majsstivelse; povidon; ethylcellulose; talcum; gelatine; svovldioxid og farvestoffet titandioxid (E171). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Propranolol Retard 2care4 80 mg hårde kapsler er glasklare i den ene ende og hvide i den anden og indeholder hvide kugler.
 

Propranolol Retard 2care4 160 mg hårde kapsler er hvide og indeholder hvide kugler. 

 

Pakningsstørrelser 

Propranolol Retard 2care4 hårde depotkapsler 80 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 stk. Propranolol Retard 2care4 hårde depotkapsler 160 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 stk.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.  

 

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...