Latanoprost "Stada"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Latanoprost STADA 50 µg/ml øjendråber, opløsning

latanoprost 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller den læge, der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Latanoprost STADA til dig personligt eller til dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt din læge eller den læge, der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller dit barn får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost STADA
 3. Sådan skal du bruge Latanoprost STADA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost STADA øjendråber bruges til patienter med åbenvinklet grøn stær, som skyldes et øget tryk i øjet. Det aktive lægemiddelstof i Latanoprost STADA tilhører gruppen af lægemidler, der hedder prostaglandiner. Latanoprost STADA er et lægemiddel, der sænker trykket i øjet ved at øge det naturlige udflåd af væske fra den indvendige del af øjet og ud i blodbanen.
 

Latanoprost STADA kan også anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet eller glaukom (grøn stær) hos børn og spædbørn i alle aldre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lantanoprost Stada

Latanoprost STADA kan anvendes hos voksne mænd og kvinder (inklusive ældre) og børn fra fødslen til 18 år. Latanoprost STADA er ikke undersøgt hos for tidligt fødte børn (gestationsalder mindre end 36 uger).
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke Latanoprost STADA

 • hvis du er allergisk overfor latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Latanoprost STADA (angivet i pkt. 6).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen,apotekspersonalet eller den læge, der behandler dit barn, før du tager Latanoprost STADA, eller giver det til dit barn, hvis du mener, at noget af følgende gælder for dig eller dit barn: 

 • du eller dit barn skal have foretaget eller har fået foretaget en øjenoperation (herunder operation for grå stær).
 • du eller dit barn har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation eller øjenbetændelse, uklart syn).
 • du eller dit barn lider af tørre øjne.
 • du eller dit barn har svær astma eller astma, som ikke er velbehandlet.
 • du eller dit barn bruger kontaktlinser. Du kan stadig bruge Latanoprost STADA, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.
 • du har eller har haft en virusinfektion i øjet med herpes simplex virus (HSV).

Fortæl din læge, eller lægen, der behandler dit barn, hvis nogen af de ovennævnte advarsler gælder eller før har været gældende for dig eller dit barn. 

 

Brug af anden medicin sammen med Latanoprost STADA

Latanoprost STADA kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen af Latanoprost STADA. Fortæl det altid til din læge, den læge som behandler dit barn, eller på apoteket, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Dit ufødte barn kan blive påvirket. Latanoprost STADA bør ikke bruges under graviditet. 

 

Amning 

Spørg din læge til råds, før du bruger Latanoprost STADA.
 

Dit barn kan blive påvirket. Latanoprost STADA bør ikke bruges under amning. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Som ved andre øjendråber gælder det, at synet kan blive lidt sløret lige efter, at du har dryppet dine øjne. Vent til det aftager, før du kører eller arbejder med maskiner. 

 

Latanoprost STADA indeholder benzalkoniumchlorid

Latanoprost STADA indeholder benzalkoniumchlorid, som kan give øjenirritation. Benzalkoniumchlorid kan misfarve de bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser.
 

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden øjnene dryppes med Latanoprost STADA. Efter drypning med Latanoprost STADA skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Se vejledningen for kontaktlinsebrugere i pkt. 3. 

3. Sådan skal du bruge Lantanoprost Stada

Brug altid Latanoprost STADA nøjagtigt efter din læges eller dit barns læges anvisning. Er du i tvivl, så spørg din læge eller dit barns læge eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis til voksne (herunder ældre) og børn er 1 dråbe daglig i det/de angrebne øje/øjne. Det er bedst at dryppe øjnene om aftenen. Brug ikke Latanoprost STADA mere end 1 gang daglig, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen.
 

Hvis du bruger andre øjendråber, bør du vente mindst 5 minutter, før du bruger dem. Vær forsigtig, når du trykker på flasken, så du kun doserer 1 dråbe i det påvirkede øje.  

  

Brug Latanoprost STADA, som din læge eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at ophøre med behandlingen. 

  

Kontaktlinsebrugere

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Latanoprost STADA. Efter drypning med Latanoprost STADA skal du vente 15 minutter, inden du sætter kontaktlinserne i igen. 

  

Brugsanvisning

Følg nedenstående trin for at bruge Latanoprost STADA korrekt: 

 1. Vask hænder og sid eller stå behageligt.
 2. Drej hætten af flasken.
 3. Brug fingeren til forsigtigt at trække det nedre øjenlåg ned på det påvirkede øje.
 4. Placer spidsen af flasken tæt på øjet, men uden at røre øjet.
 5. Tryk forsigtigt på flasken, så der kun kommer en dråbe i øjet og slip derefter det nedre øjenlåg.
 6. Tryk med fingeren i øjenkrogen ved næsen i det påvirkede øje. Hold fingeren der i 1 minut med øjnene lukket.
 7. Gentag i det andet øje, hvis din læge har sagt det.
 8. Skru låget på flasken.

  

Hvis du har brugt for mange Latanoprost STADA øjendråber

Vær forsigtig, når du trykker på flasken, så du kun doserer 1 dråbe i det påvirkede øje. Hvis du drypper for mange dråber Latanoprost STADA i øjet, kan der opstå let irritation i øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Hvis du er bekymret for dette, skal du kontakte din læge eller dit barns læge for at få vejledning.
 

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du eller dit barn ved et uheld har drukket Latanoprost STADA øjendråberne.
 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Latanoprost STADA end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

  

Hvis du har glemt at bruge Latanoprost STADA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at bruge øjendråberne til den sædvanlige tid, vent da til næste dosis. Dryp ikke en ekstra dråbe i øjet for at forsøge at indhente den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Latanoprost STADA

Tal med din læge eller dit barns læge, hvis du vil holde op med at bruge Latanoprost STADA.
 

Spørg lægen, dit barns læge eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Latanoprost STADA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er blevet beskrevet: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

 • misfarvning af øjet (mere brunlig eller mørkere).
 • røde og blodsprængte øjne, en brændende, prikkende, kløende eller stikkende følelse i øjnene; det kan føles, som om der er noget i øjet.
 • Stigning i antallet af – eller mørkere, tykkere eller længere – øjenvipper og fine hår på øjenlågene.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

 • forbigående nedbrydning af væv, oftest uden symptomer.
 • betændelse i øjenlågskanterne.
 • ømme øjne.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

 • hævede og posede øjenlåg.
 • tørre øjne.
 • betændelse i hornhinden.
 • sløret syn.
 • øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd (konjunktivit).
 • hududslæt.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

 • visse former for øjenbetændelse (iritis, uveitis).
 • hævelse og ødelagt hornhinde (cornea ødem).
 • hævelse omkring øjenhule (periorbita ødem).
 • indgroede øjenvipper, som i nogle tilfælde kan føre til øjenirritation (ikke almindelig).
 • pludselig opstået trykken for brystet, grundet muskelsammentrækninger og hævelse i luftvejen, ofte med tør og løs hoste (astma); forværring af astma og stakåndethed
 • udslæt på øjenlåg.
 • mørk misfarvning af huden på øjenlåg.
 • punktvis væskeophobning (makulaødem).

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

 • brystsmerter.
 • forværring af allerede eksisterende trykken for brystet (angina pectoris) kan forekomme.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

 • hovedpine.
 • svimmelhed.
 • hjertebanken.
 • muskel- og ledsmerter.
 • cyste på regnbuehinden.
 • udvikling af virusinfektion i øjet, som skyldes herpes simplex virus (HSV). Bivirkningerne løbenæse, kløende næse og feber ses oftere hos børn end hos voksne.

Visse patienter med alvorlige skader i det klare lag i den forreste del af øjet (hornhinden) kan i meget sjældne tilfælde have udviklet tågede pletter på hornhinden på grund af ophobet calcium under behandlingen. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette
gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev via: 

 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Latanoprost STADA utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Latanoprost STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Opbevares i køleskab (2 ºC – 8 ºC).
 

Opbevar flasken i yderemballagen for at beskytte mod lys.
 

Efter anbrud: Må ikke opbevares over 25 ºC. Produktet bør destrueres 4 uger efter anbrud, også selvom det ikke er brugt op.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aktivt stof: Latanoprost.
 

1 ml øjendråber indeholder 50 mikrogram latanoprost.
2,5 ml øjendråbeopløsning (indholdet i flasken) indeholder 125 mikrogram latanoprost.
1 dråbe indeholder ca. 1,5 mikrogram latanoprost.
 

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumhydrogenphosphat, vandfri, natriumchlorid, vand til injektionsvæsker. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Latanoprost STADA er en klar, farveløs øjendråbeopløsning i en LDPE flaske med LDPE dråbemundstykke og HDPE børnesikret skruelåg.
 

Hver flaske Latanoprost STADA indeholder 2,5 ml øjendråbeopløsning svarende til ca. 80 dråber opløsning.
 

Latanoprost STADA findes i følgende pakningsstørrelser: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml og 6 x 2,5 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland 

 

Fremstiller

Jadran Galenski Laboratorij 

Svilno 20 

51000 Rijeka 

Kroatien 

 

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A
2730 Herlev 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien Latanoprost EG oogdruppels, oplossing
Danmark Latanoprost STADA Finland Oftastad
Frankrig LATANOPROST EG 0,005 %, collyre en solution
Holland Latanoprost CF 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing 

Irland Zanopro 50 micrograms/ml eye drops, solution 

Luxembourg Latanoprost EG collyre en solution
Polen Latanoprost Premier-Research
Portugal Latanoprost Ciclum
Rumænien Latanoprost STADA HF 50 micrograme/ml, picături oftalmice, solutie
Sverige Latanoprost STADA
Tyskland Latanoprost STADA 50 Mikrogramm/ml Augentropfen
Østrig Latanoprost STADA 0,005 % Augentropfen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...