Mirtazapin "Orion"

smeltetabletter 15 mg, 30 mg og 45 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mirtazapin Orion 15 mg smeltetabletter

Mirtazapin Orion 30 mg smeltetabletter

Mirtazapin Orion 45 mg smeltetabletter

Mirtazapin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mirtazapin Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan skade dem, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Orion
3. Sådan skal du tage Mirtazapin Orion
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mirtazapin Orion tilhører gruppen af medicin, der kaldes antidepressiva.  

Mirtazapin Orion anvendes til behandling af depression. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Mirtazapin Orion

 • hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mirtazapin Orion (angivet i punkt 6). Hvis det er tilfældet, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt, inden du indtager Mirtazapin Orion.
 • hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin, der kaldes monoaminooxidase (MAO)-hæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mirtazapin Orion. 

 

Børn og unge

Mirtazapin Orion bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år, fordi virkningen ikke er påvist. Desuden gøres du opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Mirtazapin Orion til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Mirtazapin Orion til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Hvis patienter under 18 år indtager Mirtazapin Orion og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der endnu ikke langtidsdata om sikkerhed for Mirtazapin Orion med hensyn til vækst, modning, erkendelses- og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. Sammenlignet med voksne blev der derudover hyppigere set udtalt vægtøgning, når denne aldersgruppe blev behandlet med mirtazapin. 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.
 

Vær ekstra forsigtig med at tage Mirtazapin Orion, 

 • hvis du har eller har haft en af følgende tilstande.
  Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Mirtazapin Orion, hvis ikke du allerede har gjort det.
  • Kramper (epilepsi). Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Orion og straks kontakte lægen.
  • Leversygdomme, herunder gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Orion og straks kontakte lægen.
  • Nyresygdomme.
  • Hjertesygdomme eller for lavt blodtryk.
  • Skizofreni. Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer hyppigere eller bliver voldsommere, skal du straks kontakte lægen.
  • Manisk depression (perioder skiftende mellem opstemthed/overaktivitet og nedtrykthed). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Orion og straks kontakte lægen.
  • Sukkersyge (det kan blive nødvendigt at justere dosis af insulin eller af anden medicin mod sukkersyge).
  • Øjensygdomme, så som forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
  • Vandladningsbesvær, som kan skyldes forstørret blærehalskirtel.
 • hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Orion og straks kontakte straks lægen for at få taget en blodprøve. I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i produktionen af blodlegemer i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter 4-6 ugers behandling.
 • hvis du er ældre. Du kan være mere følsom overfor bivirkninger af antidepressiv medicin.

Brug af anden medicin sammen med Mirtazapin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tag ikke Mirtazapin Orion samtidig med: 

 • Monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Mirtazapin Orion i to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Orion, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger herefter.
  Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva) og selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).

Du skal være forsigtig med at tage Mirtazapin Orion samtidig med: 

 • Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L-tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande) og perikon-produkter (et naturprodukt mod depression). Mirtazapin Orion alene eller kombinationen af Mirtazapin Orion med disse mediciner kan i meget sjældne tilfælde føre til den tilstand, som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er: Uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarré, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.
 • Medicin mod depression (nefazodon). Det kan øge mængden af Mirtazapin Orion i dit blod.
  Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtazapin Orion, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes.
 • Medicin mod angst eller søvnløshed så som benzodiazepiner;
 • Medicin mod skizofreni så som olanzapin;
 • Medicin mod allergier sås om cetirizin;
 • Medicin mod voldsomme smerter såsom morfin.
  Mirtazapin Orion kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af disse.
 • Medicin mod infektioner; medicin mod bakterieinfektioner (såsom erythromycin), medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod hiv/aids (såsom hiv - proteasehæmmere) samt lægemidler mod mavesår (såsom cimetidin).
  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Orion øge mængden af Mirtazapin Orion i dit blod.
  Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af Mirtazapin Orion, og øge dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Medicin mod epilepsi så som carbamazepin og phenytoin;
 • Medicin mod tuberkulose, så som rifampicin.
  Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Orion nedsætte mængden af Mirtazapin Orion i dit blod. Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Mirtazapin Orion, og nedsætte dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin stoppes.
 • Blodfortyndende medicin så som warfarin.
  Mirtazapin Orion kan øge virkningen af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer dit blod.

Brug af Mirtazapin Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med at du tager Mirtazapin Orion. Det anbefales derfor, at du ikke drikker alkohol.
Du kan indtage Mirtazapin Orion sammen med eller uden mad. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Mirtazapin Orion.
 

Den begrænsede erfaring med Mirtazapin Orion til gravide kvinder, indicerer ikke nogen øget risiko. Der skal dog udvises forsigtighed ved brug under graviditet.
Hvis du bruger Mirtazapin Orion indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle bivirkninger.
 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Mirtazapin Orion. Når lignende medicin (SSRI’er) tages under graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte(kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.  

 

Spørg lægen om hvorvidt du kan amme under behandlingen med Mirtazapin Orion. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mirtazapin Orion kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. Hvis din læge har ordineret Mirtazapin Orion til en patient under 18 år så sørg for at vedkommendes koncentration og opmærksomhed ikke er påvirket inden han/hun færdes i trafikken (f.eks. på cykel). 

 

Mirtazapin Orion indeholder aspartam

Aspartam er en fenylalaninkilde og kan påvirke mennesker med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Mirtazapin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvor meget skal du tage

Den sædvanlige begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg dagligt. Din læge kan råde dig til at forhøje din dosis efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst for dig (mellem 15 og 45 mg dagligt). Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis, hvis du er ældre eller har nyre- eller leversygdomme. 

 

Hvornår skal Mirtazapin Orion tages

Tag Mirtazapin Orion på samme tidspunkt hver dag.
Det er bedst at indtage Mirtazapin Orion som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale, at Mirtazapin Orion tages som to doser – én om morgenen og én om aftenen før sengetid. Den største dosis bør tages inden du går i seng. 

 

Smeltetabletterne skal indtages således

Smeltetabletterne indtages gennem munden. 

 

1. Knus ikke smeltetabletten 

For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke trykke på tabletlommen (figur A).
Mirtazapin "Orion" Orion Corporation, smeltetabletter 30 mg 

Fig. A. 

  

2. Riv en tabletlomme af 


Hver blister indeholder seks tabletlommer, som er adskilt med perforationer. Riv en tabletlomme af langs perforationen (figur 1).
Mirtazapin "Orion" Orion Corporation, smeltetabletter 30 mg 

Fig. 1. 

 

3. Træk folien af 


Træk forsigtigt folien af ved at starte i det hjørne, som er markeret med en pil (figur 2 og 3)
Mirtazapin "Orion" Orion Corporation, smeltetabletter 30 mg 

Fig. 2.
Mirtazapin "Orion" Orion Corporation, smeltetabletter 30 mg 

Fig. 3 

 

4. Tag smeltetabletten ud 

Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på tungen (figur 4).
Mirtazapin "Orion" Orion Corporation, smeltetabletter 30 mg 

Fig. 4.
 

Tabletten vil hurtigt opløses og det anbefales at synke den med vand. 

 

Hvornår kan du forvente en bedring

Normalt begynder Mirtazapin Orion at virke efter 1 til 2 uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en bedring.
 

Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af Mirtazapin Orion i de første par uger af behandlingen: 

 • Kontakt lægen 2 til 4 uger efter du har startet med at tage Mirtazapin Orion, og fortæl hvilken virkning medicinen har haft.

Hvis du stadig ikke føler en bedring, kan lægen forhøje dosis. I dette tilfælde skal du tale med lægen igen efter yderligere 2 til 4 uger. Normalt skal du tage Mirtazapin Orion indtil depressions-symptomerne har været forsvundet i 4 til 6 måneder. 

 

Hvis du har taget for meget Mirtazapin Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller andre har taget mere af Mirtazapin Orion, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
De mest almindelige symptomer på en overdosis med Mirtazapin Orion (uden anden medicin og alkohol) er søvnighed, desorientering og øget puls

 

Hvis du har glemt at tage Mirtazapin Orion

Hvis du skal tage din dosis én gang dagligt 

 • Hvis du har glemt at tage din Mirtazapin Orion-dosis, må du ikke tage den glemte dosis. Spring den over. Tag den næste dosis til normal tid.

Hvis du skal tage din dosis to gange dagligt 

 • Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis.
 • Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste morgen, spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.
 • Hvis har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring begge doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Orion

Hold kun op med at tage Mirtazapin Orion efter aftale med din læge.
 

Hvis du stopper for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du harfået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.
 

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Mirtazapin Orion, selv ikke hvis din depression er blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Mirtazapin Orion, kan du komme til at føle dig utilpas, svimmel, ophidset eller ængstelig og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist.
 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nogle bivirkninger forekommer hyppigere end andre. De mulige bivirkninger af Mirtazapin Orion er nævnt nedenfor: 

 

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Øget appetit og vægtøgning
 • Døsighed og søvnighed
 • Hovedpine
 • Mundtørhed

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • Sløvhed
 • Svimmelhed
 • Skælven og rysten
 • Kvalme
 • Diarré
 • Opkastning
 • Hududslæt (eksem)
 • Smerter i led (artralgi) eller muskler (myalgi)
 • Rygsmerter
 • Svimmelhed eller besvimelse, når du rejser sig hurtigt op (ortostatisk hypotension)
 • Hævelser (typisk i ankler og fødder) på grund af væskeophobning (ødem)
 • Træthed
 • Livagtige drømme
 • Forvirring
 • Ængstelse
 • Søvnproblemer

Hos børn under 18 år blev der i kliniske undersøgelser almindeligt observeret følgende bivirkninger: udtalt vægtøgning, nældefeber og forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet. 

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • Følelse af opstemthed (mani) - Stop behandlingen med Mirtazapin Orion og kontakt straks lægen.
 • Unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken (paræstesi), uro i benene
 • Besvimelse (synkope)
 • Fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypæstesi)
 • Lavt blodtryk
 • Mareridt
 • Følelse af ophidselse
 • Hallucinationer
 • Bevægelsestrang

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Gulfarvning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på forstyrrelser af leverfunktionen (gulsot). - Stop behandlingen med Mirtazapin Orion og kontakt straks lægen
 • Muskeltrækninger eller –kramper (myoklonus)
 • Aggressivitet
 • Betændelse i bugspytkirtlen

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Tegn på infektioner så som pludselig, uforklarlig høj feber, ondt i halsen eller sår i munden (agranulocytose) - Stop behandlingen med Mirtazapin Orion og kontakt straks lægen for at få taget en blodprøve. I sjældne tilfælde kan Mirtazapin Orion give forstyrrelser i produktionen af blodlegemer (knoglemarvsdepression). Hos nogle personer vil kroppens modstandskraft overfor infektioner nedsættes, da Mirtazapin Orion kan medføre nedsættelse i antallet af hvide blodlegemer (granulocytopeni). I sjældne tilfælde kan Mirtazapin Orion også bevirke en mangel på røde og hvide blodlegemer, såvel som blodplader (aplastisk anæmi), blodplademangel (trombocytopeni) eller et øget antal hvide blodlegemer (eosinofili).
 • Kramper (epileptiske anfald) - Stop behandlingen med Mirtazapin Orion og kontakt straks lægen.
 • Taleforstyrrelse (dysartri)
 • En kombination af symptomer som f.eks. uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarré, (ukontrollerede) muskeltrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. I meget sjældne tilfælde kan dette være tegn på serotonergt syndrom. - Stop behandlingen med Mirtazapin Orion og kontakt straks lægen.
 • Tanker om at gøre skade på dig selv eller selvmordstanker - Kontakt straks lægen, eller tag på hospitalet.
 • Unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)
 • Hævelse i munden (mundødem)
 • Øget spytafsondring
 • For lavt indhold af salt i blodet
 • Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon
 • Steven-Johnson syndrom (Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.)
 • Autoimmun blisterdannelse (bulløs dermatitis)
 • Hududslæt med betændelse (erythema multiforme)
 • Blisterdannelse og afskalning af det øverste hudlag (toksisk epidermal nekrolyse)
 • Søvngængeri (somnambulisme)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker misfarvning eller andre tegn på nedbrydning.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mirtazapin Orion indeholder

 • Aktivt stof: mirtazapin. Hver smeltetablet indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.
 • Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, mannitol (E 421), mikrokrystallinsk cellulose, aspartam (E 951), jordbærguaranaaroma, pebermyntearoma, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelser

15 mg smeltetablet: Hvid, rund og mærket med ”36” på den ene side og ”A” på den anden side.
30 mg smeltetablet: Hvid, rund og mærket med ”37” på den ene side og ”A” på den anden side.
45 mg smeltetablet: Hvid, rund og mærket med ”38” på den ene side og ”A” på den anden side. 

 

30 (5x6) og 90 (15x6) tabletter/pakning.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland 

 

Fremstiller

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2013 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale representatnt for indehaveren af markedsføringstilladelsen:
Orion Pharma A/S Møllevej 9
DK-2990 Nivå
Tlf: +45 49 12 66 00 

  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...