Penomax®

filmovertrukne tabletter 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PENOMAX  200 mg filmovertrukne tabletter 

Pivmecillinamhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Penomax til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax. 

3. Sådan skal du tage Penomax. 

4. Bivirkninger. 

5. Opbevaring. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Penomax er et bredspektret antibiotikum.
 • Penomax virker ved at hæmme væksten af cellevæggen i gramnegative bakterier.
 • Du kan tage Penomax til behandling af ukomplicerede urinvejsinfektioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax

Tag ikke Penomax

 • Hvis du er allergisk over for pivmecillinamhydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Penomax (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er overfølsom over for penicillin eller cephalosporiner.
 • Hvis du har forsnævringer i spiserøret, eller du har noget i din mavetarmkanal, som forhindrer normal passage.
 • Hvis du har en medfødt stofskiftesygdom (carnitin transporter defekt, organiske acidurier så som methylmalonsyreuri og propionacidæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Penomax 

 • Hvis du har mangel på carnitin (en aminosyre).
 • Hvis du har ustabil diabetes.
 • Hvis du har en unormal lille muskelmasse.
 • Hvis du er i behandling med valproat mod epilepsi eller andre lægemidler som frigør pivalinsyre.
 • Hvis du oplever kraftig diaré under behandling med Penomax.
 • Hvis du lider af stofskiftesygdommen Porfyri.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme krydsallergi med andre penicillinderivater eller cephalosporiner.
 

Langtidsbehandling (mere end 3 uger) eller hyppigt gentagne behandlinger bør undgås. 

 

Brug af anden medicin sammen med Penomax

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod gigt, psoriasis og kræft (methotrexat).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid).
 • medicin mod epilepsi (valproat).
 • p-piller eller andre østrogenholdige præparater. 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Brug af Penomax sammen med mad og drikke og alkohol

Du bør tage Penomax i forbindelse med et måltid, for at undgå mave-tarmgener. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Penomax efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Du kan tage Penomax, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Penomax påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Penomax

Tag altid Penomax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Du skal tage tabletterne enten i siddende eller stående stilling. Drik mindst et halvt glas vand eller anden væske, når du tager tabletten. Tag helst tabletten sammen med et måltid for at undgå mavegener. 

 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne og unge: 

1-2 tabletter 3 gange dagligt. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn over 5 år: 

1 tablet 3 gange dagligt. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Ved normal dosering er det ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brugsanvisning for tabletter der er pakket i blister: 

 • Tryk ikke tabletten ud af tabletlommen (fig. 1).
 • Bøj blister og riv en tabletlomme af langs med den stiplede linje (fig. 2).
 • Fjern forsigtigt folien, begynd i det hjørne, der er markeret med en pil (fig.3 ).

Figur 1: 

Penomax Orifarm A/S, filmovertrukne tabletter 200 mg 

Figur 2: 

Penomax Orifarm A/S, filmovertrukne tabletter 200 mg 

 

Figur 3: 

Penomax Orifarm A/S, filmovertrukne tabletter 200 mg 


Hvis du har taget for mange Penomax

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Penomax, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer ved meget stor dosis: 

Kvalme, opkastning og mavesmerter (gastritis). 

 

Hvis du har glemt at tage Penomax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at tage Penomax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Tag tabletterne i så lang tid, som din læge har sagt. Det er vigtigt, at du overholder hele behandlingsforløbet, selv om du føler dig bedre tilpas efter nogle dage. Hvis du holder op med at tage tabletterne for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Opkastning, diaré, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat mængde af aminosyren carnitin i din krop (det kan medføre muskelsvaghed).
 • Nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer), øget antal af eosinofile celler). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Svær infektion med svampen candida.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
 • Feber pga. overfølsomhed mod Penomax.
 • Forstyrrelser i leverfunktionen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web- sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Penomax utilgængeligt for børn.
 • Tabletbeholder: Hold tabletbeholderen tær tillukket.
 • Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning.
 • Tag ikke Penomax efter den udløbsdato, der står på pakningen.
  Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Penomax, 200 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof

Pivmecillinamhydrochlorid 200 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. Filmover- træk: Hypromellose, glyceroltriacetat. 

 

Pakningsstørrelser:

Penomax fås i:
Penomax 200 mg i pakninger med 20, 30 og 40 tabletter i blister.
Penomax 200 mg i pakninger med 100 tabletter i en tabletbeholder.
Tabletbeholderen indeholder et tørremiddel.
 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ
 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.
 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2015
 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...