Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbomix®, granulat til oral suspension

Aktivt kul 


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet Dem. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Carbomix®
3. Sådan skal De tage Carbomix®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Carbomix® indeholder aktivt kul og anvendes i tilfælde af akut forgiftning og overdosering af medicin indtaget gennem munden.
Det aktive kul i Carbomix® kan binde (absorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mavetarmkanalen.
 

Kontakt lægen hvis de får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CARBOMIX®

Tag ikke Carbomix®, hvis:

 • De er allergisk over for aktivt kul, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Carbomix® (angivet i punkt 6).
 • De ved, at forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer (stærke syrer som f.eks. saltsyre eller baser som f.eks. afløbsrens). Carbomix® må ikke anvendes til forgiftninger som skyldes ætsende stoffer, da dette kan vanskeliggøre undersøgelse af spiserør og undersøgelse af maven

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt straks lægen eller giftcenter før de tager Carbomix®, hvis De: 

 • har en akut forgiftning og overdosering af medicin taget gennem munden. De skal straks tage kontakt til læge eller giftcenter. Umiddelbart derefter indtages Carbomix® i henhold til forskrifterne (se vejledning under punkt 3).

Vær opmærksom på følgende

Carbomix® kan anvendes ved mange typer forgiftninger. Men nogle forbindelser og opløsninger, som f.eks. jernforbindelser, lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-, ethylenglykol- og petroleumsholdige opløsninger absorberes i mindre grad af Carbomix®. I tilfælde af forgiftning med sådanne stoffer skal anden form for afgiftning foretages (f.eks. maveskylning). De mest almindelige forgiftninger af denne type er angivet nedenfor med den for disse stoffers relevante behandling:
 

Stof Særlig modgift:
Cyanid Natriumnitrit/ 4-dimethylaminfenol
Jernforbindelser Deferoxamin
Lithium Kalciumpolystyrensulfonat
Methanol/ denatureret alkohol Ethanol
Ethylenglykol/ frostvæske Ethanol


Ved mange typer forgiftning anvendes både Carbomix® og en særlig modgift. F.eks. ved paracetamol-forgiftning anvendes også modgiften acetylcystein.
Indtagelse af aktivt kul frarådes for patienter, som tager medicin der hæmmer tarmens bevægelighed, eller har indtaget et giftstof med denne virkning, på grund af risiko for tarmslyng der kan medføre hul på tarmen.
 

Carbomix® giver sort afføring. 

Brug af anden medicin sammen medCarbomix®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • Medicin som indtages gennem munden. Carbomix® normalt vil nedsætte virkningen af dette medicin.
 • P-piller. Carbomix® kan nedsætte virkningen af P-piller. Det er derfor vigtigt at at anvende alternativ og sikker prævention, så De ikke risikere at blive gravid.
 • Vanddrivende medicin (f.eks. furosemid).

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteks- personalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

Graviditet

De kan tage Carbomix® hvis De er gravid.
Vær opmærksom på at Carbomix® kan nedsætte virkningen af p-piller. Det anbefales derfor at bruge, anden og sikker prævention, under behandlingen med Carbomix®

Amning

De kan tage Carbomix® hvis De ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carbomix® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CARBOMIX®

Tag altid Carbomix® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis

Voksne og børn over 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering indtages 1-2 flasker Carbomix® så hurtigt som muligt (= 50-100 g aktivt kul).
Ved alvorlig forgiftning fortsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g Carbomix®
hver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen). Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang. Suspensionen skal indtages gennem munden.
 

Carbomix® kan også gives efter opkastning og maveskylning
 

Børn under 12 år: Anbefalet dosis er ca. 1 g kul pr. kg legemsvægt. I tilfælde af akut forgiftning hos børn under 12 år gives halv voksendosis
(= ½ flaske). Til børn under 4 år startes med en dosis på en ¼ flaske, hvilket gentages flere gange i samråd med lægen.
 

Børn under 2 år: Må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.
Tal med lægen. 

BRUGSANVISNING

Sådan tager De Carbomix® korrekt Tilberedelse af suspensionen: Ryst flasken grundigt for at løsne granulatet. Tilsæt vand til flaskens røde streg og ryst igen flasken i 1 minut. Herved fås ca. 400 ml suspension. Flasken åbnes forsigtigt og indholdet indtages omgående. Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes for hver gang.
 

Flasken er udstyret med en speciel top, der kan bruges ved hurtig og direkte sondetilslutning. Toppen løsnes forsigtigt for at frigøre evt. tryk i flasken og lukkes igen. Derefter skæres toppen af inden sondetilslutning. 

Hvis De har taget for meget Carbomix® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Carbomix®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.
Symptomer på en overdosis kan være forstoppelse. Dette kan undgåes ved at indtage et afføringsmiddel. 

Hvis De har glemt at tage Carbomix®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Carbomix®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.
Kontakt straks lægen, hvis Deres symptomer bliver værre efter behandlingen med Carbomix®. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

De fleste bivirkninger i forbindelse med Carbomix® er relateret til mavetarmsystemet. Bivirkningerne kan dog også skyldes selve forgiftningen. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Som følge af gentagene høje doser af aktivt kul kan der opstå forstoppelse af tyndtarmen som har krævet operation.
 • Hård afføring med hul på tyktarmen til følge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Opkastning.
 • Forstoppelse.
 • Mavesmerter.
 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Pludselig afføringstrang.
 • Anal irritation.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

 • Opbevar Carbomix® utilgængeligt for børn.
 • Granulatet opbevares tørt inden blanding.
 • Opbevar ikke Carbomix® over 25 °C.
 • Efter opblanding skal Carbomix® opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
 • Efter opblanding skal Carbomix® anvendes inden for 1 dag.
 • Brug ikke Carbomix® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Carbomix® indeholder:

 • Aktivt stof: Aktivt kul 50 g (efter opløsning i vand, indeholder Carbomix® 12,5 g aktivt kul pr. 100 ml homogen opløsning)
 • Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre- monohydrat, glycerol og akacie gummi.

Udseende og pakningsstørrelser:

Plastflaske med skruelåg. 


Carbomix® fås i pakningsstørrelsen 10 x 50 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelse

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...